Een kleine wijziging

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het komt voor dat een aanvrager na de indiening zijn bouwaanvraag wil wijzigen. Als het een kleine wijziging betreft, kan die worden ‘meegenomen’ in dezelfde procedure. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt hierover dat het moet gaan om een winkel huren rotterdam wijziging van het bouwplan die slechts van ondergeschikte betekenis is. Indien het gaat om een ingrijpende wijziging van het bouwplan, moet de wijziging beschouwd worden als een nieuwe aanvraag.
•Voorbeeld ‘Dit zal het geval zijn indien de wijziging van de oorspronkelijke aanvraag zodanig ingrijpend is dat redelijkerwijs niet meer van hetzelfde bouwplan kan worden gesproken’ (ABRvS 13 april 1995, BR 1995, p. 669). Uit die uitspraak bleek dat een wijziging van de aanvraag, op ondergeschikte punten van het bouwplan, nog in de winkel huren amsterdam bezwaarschriftfase kon plaatsvinden en ook dat burgemeester en wethouders verplicht kunnen worden geacht om de aanvrager in de gelegenheid te stellen diens aanvraag te wijzigen.
238 6 Woningwet: nieuwbouw
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning
De bouwvergunning is een gebonden beschikking. Dat wil zeggen dat het bestuursorgaan niet vrij kan beslissen of de vergunning wordt gegeven. Als aan de geldende Woningwet-regels wordt voldaan, moet de aanvrager de vergunning verkrijgen (dus ook als de aanvrager weigert de leges voor de vergunning te betalen). Deze gebondenheid brengt dus veel rechtszekerheid: als de aanvrager ervoor zorgt dat zijn winkel huren utrecht bouwplan geheel aan de regels voldoet, moet de bouwvergunning worden gegeven. In dat geval mag er geen belangenafweging plaatsvinden. In veel gevallen is er echter eerst een ontheffing nodig om strijdigheid met de geldende regels op te heffen. De verlening van de ontheffing is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders, die daar dus geen gebruik van hoeven te maken. Burgemeester en wethouders hebben dan de mogelijkheid en de plicht belangen af te wegen, waartoe het veelal nodig is om het bouwplan ter inzage te leggen. Er kan bij een ontheffing op de specifieke situatie worden ingegaan, hetgeen een voordeel is. Anderzijds is er dan weer wat minder rechtszekerheid, omdat niet van tevoren vaststaat hoe het besluit over de ontheffing zal uitpakken. Het winkel huren eindhoven bestuursorgaan is niet totaal vrij in zijn beslissing over een ontheffing, omdat daartegen bezwaar kan worden gemaakt. In die procedure moeten goede redenen aangevoerd worden op basis waarvan over de ontheffing is beslist. Als zij dat niet kunnen, zal de rechtbank de beslissing van burgemeester en wethouders vernietigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *