Zelfleiderschap

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze benadering heeft veel weg van de manager als coach. In deze visie staat de manager niet boven zijn medewerkers, maar als het ware er juist naast. De manager is voornamelijk bezig zijn medewerkers te kantoor huren rotterdam stimuleren en ze in staat te stellen zo optimaal mogelijk te functioneren. Eerder hebben we gezien dat er een trend zichtbaar is die we verplatting van organisaties noemen: het terugbrengen van het aantal managementlagen in organisaties. Deze ontwikkeling gaat gepaard met het leggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie, het krijgen van resultaatverantwoordelijkheid en de vorming van business units. Deze tendenzen vragen tezamen om een nieuwe managementstijl, die we typeren als een horizontale managementstijl. Het plannen, kantoor huren amsterdam organiseren, controleren en coördineren van activiteiten wordt hierbij in grote mate. Advies Hoe ziet de nieuwe onderneming eruit?16 De contouren van het succesvolle, moderne bedrijf staan zo ongeveer vast. Herintegratie van taken, terugdraaien van de te ver doorgevoerde arbeidsverdeling. Daarmee samenhangend, een andere arbeidsinzet: in plaats van specialisatie wordt gestreefd naar brede inzetbaarheid van personeel. Een grotere autonomie van werknemers bij de uitoefening van hun taken en dus ook een andere, meer indirecte vorm van kantoor huren utrecht toezicht. Grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van afdelingen door delegatie van bevoegdheden. Een minder hiërarchische organisatiestructuur door vermindering van leidinggevende niveaus. Een bedrijfscultuur die samenbindend en mobiliserend werkt. Minder uniforme en meer geïndividualiseerde arbeidsverhoudingen, dat wil zeggen, een geheel van regelingen met een meer flexibel, op individuele personen en hun prestaties gericht beleid. door de zelfstandige units zelf ter hand genomen. Medewerkers zijn tegenwoordig hoger opgeleid en mondiger. In een organisatie is daarom een groot kennisresevoir aanwezig, waarvan gebruik gemaakt moet worden. De taak van de manager is een klimaat te scheppen waarbij dit goed tot zijn recht komt. De taken van een manager bestaan dan voornamelijk uit elementen als coachen, ontwikkelen, trainen, kantoor huren eindhoven delegeren en faciliteren. De manager heeft hierbij dus een sterk interactieve rol te vervullen, waarbij hij zijn leiderschap door contacten met mensen waar moet maken.
Uit onderzoek komt naar voren dat organisaties aan medewerkers andere eisen stellen. ‘7
Leidinggevenden beoordelen hun medewerkers vooral op criteria als verantwoordelijkheid, betrokkenheid en creativiteit. Vanzelfsprekend wordt ervan uitgegaan dat medewerkers arbeidsprestaties leveren, en loyaal en gedisciplineerd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *