Welstandseisen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Welstandseisen Omdat geen bouwvergunning mag worden verleend als een regulier-of lichtbouwvergunningplichtig bouwplan niet aan redelijke eisen van welstand voldoet, wordt bevorderd dat deze bouwplannen winkel huren rotterdam aan de welstandseisen voldoen. Deze eisen gelden niet indien de gemeenteraad heeft bepaald dat voor het gebied waarin het bouwwerk (of standplaats) is of wordt gebouwd of voor de categorie bouwwerken (of standplaatsen) waartoe het bouwwerk behoort, geen redelijke eisen van welstand gelden (art. 12 lid 2 Wonw). Ook als de eisen wel gelden en het bouwplan voldoet hier niet aan, kan de bouwvergunning toch worden verleend indien burgemeester en wethouders daartoe besluiten (art. 44 lid 1 onder d Wonw). Andere belangen die niet met de welstandseisen te verenigen zijn, mogen voor burgemeester winkel huren amsterdam en wethouders de doorslag geven.
Gemeenteraden moeten een welstandsnota vaststellen en moeten, indien voor het bouwwerk redelijke eisen van welstand gelden, een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning voor advies voorleggen aan de welstandscommissie.
258 6 Woningwet: nieuwbouw
Welstandsnota De wet gaat ervan uit dat, als een gemeente ertoe over gaat welstandsbeleid te voeren, dat beleid objectief en inzichtelijk moet zijn en dat daarvoor het gemeentebestuur politiek verantwoordelijk is. Er mag alleen welstandsbeleid worden uitgeoefend als de gemeenteraad een welstandsnota heeft vastgesteld. De welstandsnota moet tot stand komen met toepassing van de lokale inspraakverordening. Zij bevat beleidsregels over het toe te passen welstandsbeleid. De Awb bepaalt dat een winkel huren utrecht beleidsregel een bij besluit vastgestelde algemene regel is (maar niet een wettelijk voorschrift), die een bestuursorgaan toepast als het gebruikmaakt van een bevoegdheid. De beleidsregel gaat over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. Deze beleidsregel, de welstandsnota, moet ten aanzien van bouwen in ieder geval de criteria bevatten die burgemeester en wethouders toepassen bij hun beoordeling (art. 12a Wonw): of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop de aanvraag bouwvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de winkel huren eindhoven omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan in strijd zijn met redelijke eisen van welstand en of een te bouwen bouwwerk voor het bouwen waarvan op grond van art. 43 Wonw geen bouwvergunning is vereist, in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *