Top-down en bottom-up

Gerelateerde afbeelding

doorgeven van informatie top-down en bottom-up; • plannen; • organiseren van de werkzaamheden; • motiveren van medewerkers; • het onderhouden van interne en externe contacten; • rapporteren; • business genereren.
Zoals reeds eerder gesteld heeft het middenmanagement zowel beleidsformulerende als uitvoerende taken. Afhankelijk van de positie van het middenkader zullen de taken in meer of mindere mate beleidsformulerend dan wel beleidsuitvoerend zijn. Gelet op de tendens tot het decentraliseren van bevoegdheden bij het topmanagement komen er echter steeds meer beleidsformulerende taken bij het middenmanagement te beleidsformulerendetaken liggen. Hierdoor groeit deze functie in belangrijkheid. Het middenmanagement heeft met name een sleutelpositie in organisaties waar het gaat om het doorvoeren van veranderingen. Immers het topmanagement kan prachtige plannen initiëren, het middenmanagement zal deze moeten overbrengen aan de medewerkers en hen hiervoor moeten motiveren. Kenmerkend voor de positie van het middenmanagement is dat het altijd tussen twee vuren zit: enerzijds het topmanagement en anderzijds de medewerkers. Het spreekt voor zich dat, gelet op het brede takenpakket en de toegenomen verantwoordelijkheden, er aan middenmanagers hoge eisen gesteld moeten worden.
Een ontwikkeling waarmee het middenkader nu en in de toekomst te maken heeft en krijgt is het fenomeen verplatting van organisaties. Onder verplatting wordt het verminderen van het aantal managementlagen verstaan. Veel (grote) organisaties rekenen af met overbodige bureaucratie en hiërarchie. Het middenkader vangt de klappen op. Achter deze ontwikkeling liggen economische factoren ten kantoor huren utrecht grondslag: organisaties dienen zich concurrerender en slagvaardiger op te stellen. Bovendien kan door een sterk individualisme en geringe waardering voor macht een platte organisatie effectief zijn in de Nederlandse cultuur. Verplatting heeft natuurlijk ook consequenties voor managementstijl, budgetteringstechnieken en personeelsbeleid. In paragraaf 6.3.3 komen we hierop terug.
Een consequentie van de verplatting van organisaties is dat een doorgroei naar een hoger managementniveau slechts voor sommigen mogelijk is. In de toekomst zal dan ook meer gebruik gemaakt gaan worden van horizontale overplaatsing in organisaties om mensen de mogelijkheid te geven een nieuwe uitdaging aan te gaan en zich verder te ontwikkelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *