Situationele verschillen in vijf kleuren

Gerelateerde afbeelding

Structurele aanpassing In dit en in het vorige hoofdstuk zijn we uitgebreid ingegaan op her ontwerpen en hel aanpassen van de structuur aanpassen van de structuur. Verplatten of delegatie is bijvoorbeeld meer dan kantoorruimte huren rotterdam alleen hel ontwerpen van een nieuwe structuur, het is ook hel implementeren en echt doen werken hiervan. Dit eist uitleg, opleiding, kritisch volgen, bijsturen en helpen. Uit figuur 7 .18 komt naar voren dat aanpassing van de structuur nooit een doel op zich is, maar altijd een gevolg van andere factoren. Her model doel voorkomen dal deze aandachtsgebieden achtereenvolgens doorlopen moeten worden. Dit is niet hel geval. De manager die het proces bestuurt moet zijn aandacht verdelen tussen deze punten en is soms met meerdere aandachtsgebieden kantoorruimte huren amsterdam tegelijkertijd bezig. Vandaar dat het cernrale punt aansturing in dit model de aansturing is. Om veranderingen succesvol te implementeren, is aandacht voor alle vier genoemde onderwerpen vereist. Centraal in het model voor verandering staal de processturing, de wijze waarop het veranderingsproces wordt aangepakt. Hieraan is in de voorgaande subparagrafen aandacht besteed.
Volgens de Caluw√© ( 1997 /2002) zijn er vijf achterliggende mensbeelden te onderscheiden in termen van ‘mensen/ dingen veranderen, als … ‘. Dil leidt tol vijf manieren van denken over veranderen, waarin op verschillende wijze hel achterliggend mensbeeld samengebracht wordt mel de mate van ‘geplandheid’ van de verandering en de rol kantoorruimte huren utrecht van de veranderaar. Deze vijf manieren van denken over veranderen worden door de Caluw√© getypeerd via ‘kleuren’. De verschillende veronderstellingen die men heeft over hoe mensen of dingen veranderen, zijn weergegeven in figuur 7 .1 9.
Bij geeldrukdenken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je rekening houdt met hun (eigen) belang of als je ze lol bepaalde opvattingen kunt verleiden of dwingen. Het bijeenbrengen van meningen of standpunten en het vormen van coalities of machtsblokken zijn favoriete manieren van doen in dit soort veranderingstrajecten. Deze manier past heel sterk in veranderingstrajecten waar complexe doelen of effecten moeten worden gesteld of bereikt en waarbij meerdere personen of partijen zijn betrokken.
Bij blauwdrukdenken wordt verondersteld dat mensen of dingen zullen veranderen als je van tevoren een duidelijk gespecificeerd resultaat vastlegt, alle kantoorruimte huren eindhoven stappen minutieus plant en zowel het resultaat als de weg ernaartoe goed beheerst. De projectaanpak is een uitingsvorm van deze manier van denken. Voor veranderingstrajecten waarbij resultaat en weg goed zijn te omschrijven en te voorspellen, is dit een favoriete aanpak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *