Overige wetten voor ruimtelijke ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor onteigening zijn twee procedures nodig: eerst de bestuurlijke procedure en daarna de gerechtelijke, bij de burgerlijke rechter. Meestal wordt op basis van Titel IV onteigend: in het belang van de ruimtelijke winkel huren rotterdam ontwikkeling en de volkshuisvesting. De bestuurlijke procedure vindt dan plaats doordat de onteigening wordt uitgesproken bij een gemeenteraadsbesluit, dat vervolgens wordt goedgekeurd door de Kroon. De bestuurlijke procedure bij de andere onteigeningen vindt in het algemeen plaats door het nemen van een Koninklijk Besluit tot onteigening.
Tegen besluiten op grond van de Onteigeningswet kan geen beroep worden ingesteld op grond van de Awb. De Onteigeningswet staat namelijk in de bijlage winkel huren amsterdam van de Awb, de zogenaamde negatieve lijst. De wetgever meende dat de Onteigeningswet al voldoende rechtsbescherming bood.
Aangezien de onteigening in het belang van de ruimtelijk ontwikkeling en volkshuisvesting het meest voorkomt, krijgt deze als eerste apart aandacht, gevolgd door de onteigeningen op andere gronden.
312 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting Onteigening op basis van Titel IV is mogelijk volgens art. 77 OW: 1 ten behoeve van de uitvoering van een bestemmingsplan (de bestemmingsplanonteigening) of ter handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan; 2 ten behoeve van de uitvoering van: a een bouwplan in het belang van de volkshuisvesting; b een bouwplan tot het stichten van gebouwen winkel huren utrecht van openbaar nut in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling; c een plan van werken in het belang van de vernieuwing van de bebouwde kom; d een plan van werken voor het opheffen van ernstig achterstallig onderhoud in het belang van de volkshuisvesting (mits een aanschrijving op grond van art. 14 lid 1 of 16 Wonw onherroepelijk is geworden); 3 ten behoeve van de winkel huren eindhoven uitvoering van een bouwwerk indien niet tijdig een begin is gemaakt met de verplichte uitvoering van een bouwplan overeenkomstig de WSDV of niet tijdig daarvoor een bouwvergunning is aangevraagd;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *