Koopsubsidie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorwaarden voor het verkrijgen van koopsubsidie zijn: De koper is 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom van de koper wordt. De koper is geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de
294 7 Woningwet: voorziening in woningbehoefte en financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied
drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt van de koper. De koper zal de woning zelf bewonen. Vanaf 1 januari 2008 mag het vermogen van de koper over 2007 niet hoger zijn dan €20.014 en niet hoger dan €40.028 als de koper een medebewoner heeft. De koopsom mag niet meer bedragen dan €158.850. De hypotheek mag niet meer bedragen dan €171.558. Over de hypotheek moet een garantie winkel huren rotterdam (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar.
7 .2 Financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied 295

Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.1 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 8.2 Monumentenwet 8.3 Leegstandwet 8.4 Wet inrichting landelijk gebied 8.5 Onteigeningswet 8.6 Huisvestingswet 8.7 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 8.8 Boswet 8.9 Wet voorkeursrecht gemeenten 8.10 Belemmeringenwet Privaatrecht 8.11 Ontgrondingenwet 8.12 Natuurbeschermingswet 1998 8.13 Flora- en faunawet 8.14 Reconstructiewet concentratiegebieden
In veel meer winkel huren amsterdam wetten dan de WRO en de Woningwet staan bepalingen die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en huisvesting. In dit hoofdstuk passeren deze wetten de revue. De behandeling van de wetten gaat zo veel mogelijk volgens een vaste structuur: doel van de wet, instrumenten om dat doel te bereiken, en de eventuele relatie met andere wetten. Indien in de desbetreffende wet wordt afgeweken van de Awb is dit aangegeven.
297
8.1 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
Achtereenvolgens winkel huren utrecht komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, en de relatie met andere wetten.
8.1 .1 Doel van de wet Het doel van Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (WSDV) is de bevordering van de stads- en dorpsvernieuwing. Onder stads- en dorpsvernieuwing verstaat deze wet volgens art. 1 WSDV:
‘de stelselmatige inspanning zowel op stedenbouwkundig als op sociaal, economisch, cultureel en milieuhygiënisch gebied, gericht op behoud, herstel, winkel huren eindhoven verbetering, herindeling of sanering van bebouwde gedeelten van het gemeentelijk grondgebied.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *