De Reconstructiewet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Milieuwetgeving De Reconstructiewet laat de milieunormen uit de milieuwetgeving onverlet. Door de reconstructie kan, in het kader van een nieuwe functieverdeling in de concentratiegebieden, evenwel wel worden bijgedragen aan het verwezenlijken van doelstellingen uit het milieubeleid; in het bijzonder kan worden gedacht aan terugdringing van stankhinder en de verwezenlijking van het nog nader winkel huren rotterdam te vormen aanvullend ammoniakbeleid, waarbij zonering rondom verzuringsgevoelige gebieden centraal zal worden gesteld.
Europese Nitraatrichtlijn De Europese Nitraatrichtlijn is van belang bij de reconstructieplannen. Om de concentratie van nitraat in het grondwater van SOmg/l niet te overschrijden, komt er voor rundveebedrijven onder andere een strengere norm voor de hoeveelheid grootvee per hectare. Dit leidt tot claims op de beschikbare ruimte, die in het kader van reconstructie kunnen worden meegenomen.
340 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wet milieubeheer
9.1 Plannen en programma’s 9.2 Provinciale milieuverordening 9.3 Milieukwaliteitseisen 9.4 Milieueffectrapportage 9.5 Vergunningen voor inrichtingen 9.6 Stoffen en producten 9.7 Afvalstoffen 9.8 Kwaliteit en integriteit 9.9 Verslag-, registratie- en meetverplichtingen 9.10 Financiële bepalingen 9.11 Handel in emissierechten 9.12 Bijzondere omstandigheden 9.13 Handhaving 9.14 Openbaarheid van milieu-informatie 9 .15 Beroep bij de rechter 9.16 Overige milieuwetgeving
Doel van de milieuwetten winkel huren amsterdam is de bescherming van het milieu in ruime zin. Daaronder wordt verstaan het zorgen voor: 1 een gezond en veilig leven: bodem, water, lucht, voedsel, producten en drinkwater moeten zodanig gezond en veilig zijn, dat er slechts een verwaarloosbaar risico is daarvan ziek te worden of daaraan dood te gaan. Het risico van zware ongevallen moet zo laag mogelijk zijn; 2 een aantrekkelijke leefomgeving: de dagelijkse leefomgeving moet schoon en aantrekkelijk zijn; biodiversiteit en winkel huren utrecht bodemvruchtbaarheid moeten behouden worden; 3 instandhouding van vernieuwbare hulpbronnen als zoet water, hout, vis, vruchtbare bodem en hernieuwbare energie en zuinig gebruik van nietvernieuwbare hulpbronnen als fossiele brandstoffen.
In dit hoofdstuk winkel huren eindhoven wordt eerst ingegaan op de Wet milieubeheer (Wm) en daarna kort op overige milieuwetgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *