De bouwverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als de voorwaarde niet uitvoerbaar is, wordt niet voldaan aan de eis dat de voorwaarde is gesteld ter bescherming van de belangen waarvoor de regeling is gemaakt.
•Voorbeeld Volgens de bouwverordening is het verboden zodanig te bouwen dat een bestaand deel van het bouwwerk of een ander bouwwerk niet meer voldoende licht- of luchttoetreding krijgt of de werking van winkel huren rotterdam schoorstenen en ventilatiekanalen wordt belemmerd. Burgemeester en wethouders van Texel hadden een bouwvergunning verleend voor het maken van een kap op een woning. Van het bestemmingsplan was vrijstelling gegeven op grond van art. 19 WRO. Door de bouw zouden de uitmondingen van ventilatiekanalen van de buren niet meer voldoende functioneren. Burgemeester en wethouders hadden daarom in de winkel huren amsterdam bouwvergunning de volgende voor
6.7 Voorschiften of beperkingen aan de bouwvergunning 277
waarde opgenomen: ‘Alvorens met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moeten ten genoege van het college van burgemeester en wethouders, door de aanvrager, op/aan/in de nader te noemen (buur)woningen – in overleg met de betrokken eigenaren/bewoners – de volgende voorzieningen worden aangebracht: ( … ).’ De voorzieningen bestonden onder andere uit het verlengen van een schoorsteen en het aanbrengen van ventilatoren. De Afdeling bestuursrechtspraak accepteerde de voorwaarde niet. De Afdeling vond dat burgemeester en wethouders aan de regelgeving (Woningwet en bouwverordening) niet de bevoegdheid konden ontlenen om te bepalen winkel huren utrecht dat door de ontvanger aan de woningen van derden voorzieningen moesten worden aangebracht. ‘Gebleken is’, zei de Afdeling, ‘dat de buren uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven het aanbrengen van deze voorzieningen thans noch in de toekomst toe te staan. Burgemeester en wethouders waren ten tijde van het nemen van het bestreden besluit met dit standpunt bekend. Het stellen van een voorwaarde waarvan bij voorbaat vaststaat dat deze niet zal kunnen worden vervuld, kan niet geacht worden te strekken tot bescherming van de belangen ten behoeve waarvan het artikel in de bouwverordening is gegeven.’ (ABRvS 21 juni 1994, AB 1995/86)
Ook kan aan de bouwvergunning geen voorschrift of beperking worden verbonden die ertoe strekt het monumentale belang van het pand of andere panden te beschermen. Dat kan wel in de monumentenvergunning (ABRvS 6 juli 2005, BR 2005/910).
De mogelijkheid om voorschriften of beperkingen te stellen is niet bedoeld om aanvragen die niet aan de eisen voldoen toch in aanmerking te laten winkel huren eindhoven komen voor een vergunning. Hoewel kleine wijzigingen na de aanvraag mogen worden ingediend, is het systeem erop gericht dat de aanvraag moet worden beoordeeld zoals ze is ingediend. Een aanvraag voor een bouwvergunning die niet aan de eisen voldoet, moet worden geweigerd. Door voorschriften of beperkingen kan bereikt worden dat een betere keuze wordt gedaan bij het naleven van de regeling of verzekerd wordt dat inderdaad aan de eisen zal worden voldaan.
6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *