Externe belanghebbenden

Gerelateerde afbeelding

Externe belanghebbenden als ‘partij’
externe belanghebbenden De externe belanghebbenden die van de resultaten van de bedrijfsvoering afhankelijk zijn en die als partij ieder op hun eigen manier bij het (voort) bestaan van een organisatie betrokken zijn, zijn onder meer:
de afnemers of cliënten; de toeleveranciers; de vermogensverschaffers: aandeelhouders, banken, contributiebetalers; de overheid; de concurrenten; de belangenorganisaties en -groeperingen, zoals vakbonden, consumentenorganisatie, actiegroepen, brancheorganisaties.
Deze ‘partijen’ zijn in staat direct invloed uit te oefenen op een organisatie door hun kantoorruimte huren rotterdam koopgedrag of bijvoorbeeld door hun beslissingen om middelen ter beschikking te stellen. In veel gevallen hebben partijen zelf een zekere graad van organisatie bereikt, zijn aanwijsbaar en vertegenwoordigen een bepaald belang. In elk geval vertonen deze partijen een bepaald gedrag en ziJn zij aanspreekbaar.
Te pas en te onpas bedient men zich inmiddels in de Anglo-Amerikaanse en ook kantoorruimte huren amsterdam Nederlandse ondernemingspraktijk van het begrip ‘shareholders value’ ofwel het creëren van aandeelhouderswaarde als richtsnoer voor het handelen van bestuurders van beursvennootschappen. In ons land waren de aandeelhouders van beursondernemingen gedurende de laatste twee decennia kantoorruimte huren utrecht enigszins op de achtergrond geraakt. De aandeelhouderswaarde is inmiddels een (te) overheersend criterium geworden. Hierdoor worden bedrijven veelvuldig beoordeeld op hun functioneren: elke dag kan de koers wijzigen en bij kwartaalcijfers gaat een bedrijf ‘met de billen bloot’. Een lager prestatieniveau kantoorruimte huren eindhoven dan een concurrent en een tegenvallende winstgroei kunnen ondanks positieve ontwikkelingen al aanleiding zijn voor een reorganisatie. Reorganisaties zijn daardoor in veel ondernemingen geen uitzondering meer, maar regel.

Veranderingen in het economische klimaat

Gerelateerde afbeelding

In andere gevallen kiest een eigenaar echter bewust voor deze situatie. Zolang het bedrijf zich kan blijven aanpassen aan veranderingen in het economische klimaat, kan het op de ingeslagen weg blijven voortgaan, met winst verkocht of gefuseerd worden, of kan, na verloop van tijd, alsnog tot groei overgegaan worden. In succesvolle bedrijven kantoorruimte huren rotterdam zien we in dit stadium ook wel dat de eigenaar de positie van het bedrijf consolideert en de middelen regelt voor het financieren van de verdere groei. Voor de verwezenlijking van zijn expansieplannen zet hij dan alle liquide middelen op het spel en benut hij zijn volledige leencapaciteit. De voornaamste opgaven zijn ervoor te zorgen dat de kern van het bedrijf kantoorruimte huren amsterdam winstgevend blijft zodat de kapitaalbron niet opdroogt en managers aan te trekken en op te leiden die opgewassen zullen zijn tegen de eisen die het groeiende bedrijf aan hen zal stellen. Dit laatste houdt in dat men managers in dienst moet nemen die niet uitgaan van de bestaande situatie, maar van de toekomst van het bedrijf. Ook de in te voeren systemen dienen te zijn afgestemd op de toekomstige behoeften, onder kantoorruimte huren utrecht meer via planning en budgettering. Strategische planning moet worden ingevoerd en vereist een grote betrokkenheid van de eigenaar, die dientengevolge op beleidsniveau actief moet zijn met betrekking tot alle aspecten van de bedrijfsvoering. Als alles kantoorruimte huren eindhoven volgens plan gaat, komt het bedrijf in stadium 4 terecht. Eerst gaat het in feite vaak nog om een eerste poging tot expansie, alvorens men zich definitief toelegt op een groeistrategie.

OR in ‘kleinere’ bedrijven

Gerelateerde afbeelding

OR in ‘kleinere’ bedrijven Volgens de nieuwe wet OR ( 1998) doen zich voor ondernemingen met 10-50 werknemers drie mogelijkheden voor. Om te beginnen kan bij CAO of door een besluit van de ondernemer op vrijwillige basis een zogenoemde personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Deze bestaat uit ten minste drie kantoorruimte huren rotterdam personen die rechtstreeks worden gekozen door de stemgerechtigde werknemers. Een personeelsvertegenwoordiging is wettelijk verplicht als de meerderheid van de werknemers, zo nodig ondersteund door de vakbeweging, daarom vraagt. personee/s- De bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging zijn beperkt. Het instemmingsvertegenwoordiging recht heeft betrekking op twee onderwerpen, namelijk werktijdregelingen en regelingen op het gebied van kantoorruimte huren amsterdam arbeidsomstandigheden/ziekteverzuim. Het adviesrecht geldt voor plannen van de ondernemer die kunnen leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid of de arbeidsvoorwaarden van ten minste een kwart van de werknemers. Er is sprake van ontslagbescherming voor leden van de personeelsvertegenwoordiging. Ten slotte zijn er bepaalde faciliteiten van kantoorruimte huren utrecht toepassing en gelden er scholingsrechten.
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
Als de hiervoor genoemde situaties zich niet voordoen, moet de ondernemer in ondernemingen met 10-50 werknemers in ieder geval voldoen aan de wettelijke verplichting tot personeelsvergadering het tweemaal per jaar houden van een personeelsvergadering. Tijdens deze vergaderingen kunnen de aangelegenheden betreffende het bedrijf aan de orde komen. Eenmaal per jaar zal de algemene gang van zaken binnen het bedrijf besproken moeten worden. In deze personeelsvergadering moet de directeur gegevens verschaffen over de werkzaamheden en resultaten van de onderneming. Ook moet hij inzicht geven in het gevoerde en het te voeren sociale beleid. In sommige gevallen zal hij ook moeten spreken over de jaarrekening. Deze personeelsvergadering kantoorruimte huren eindhoven heeft dan de bevoegdheid tot het uitbrengen van advies in geval van besluiten die kunnen leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of tot verandering van werkomstandigheden van ten minste een kwart deel van de werknemers. De personeelsvergadering heeft (in tegenstelling tot de OR) geen beroepsrecht ten aanzien van besluiten waarover niet het ‘vereiste’ advies is gevraagd en gegeven. minder dan uen werknemers Voor ondernemingen met minder dan tien werknemers kan de ondernemer op basis van vrijwilligheid een personeelsvertegenwoordiging instellen. Deze personeelsvertegenwoordiging heeft dezelfde faciliteiten als de personeelsvertegenwoordiging in ondernemingen met 10-50 werknemers, maar de bevoegdheden zijn beperkt tot het instemmingsrecht met betrekking tot werktijdregelingen.

Een ‘motivatietheorie’

Gerelateerde afbeelding

Bij de toepassing van zijn methoden ontmoette Taylor nogal wat vijandigheid. Die vijandigheid valt te verklaren uit de begrijpelijke gedachte van de arbeiders dat toenemende productiviteit op korte termijn zou leiden tot werkloosheid. De arbeiders beschermden zichzelf via een kantoor huren rotterdam onderling afgesproken systematische productiebeperking tegen ‘willekeurig’ management. Ter verbetering van de organisatie van de productie stelde Taylor een werkverdeling voor tussen leiders en uitvoerende arbeiders; de eerste managers waren een feit’ Er kwam bovendien een scheiding van werkvoorbereiding en werkuitvoering. Ten slotte introduceerde Taylor de leider die leiding gaf aan een gespecialiseerde taak als onderdeel van een gecompliceerd samenspel van taken: de ‘enge’ taakspecialisatie, ofwel kantoor huren amsterdam ‘functioneel management’ (zie hoofdstuk 6 en 7).
Met de invoering van het (differentiële) stukloon appelleerde Taylor aan de menselijke behoefte aan hoger loon. Hij stelde dit in het vooruitzicht door bij stijgende prestaties een oververdienste uit te betalen en wel met een klimmend percentage naarmate men een topprestatie benaderde. Hij maakte hierbij duidelijk dat zowel ondernemer als werknemer gebaat zijn bij een zo hoog mogelijke productie.
morwauerheone Voorzover toen reeds sprake was van een ‘motivatietheorie’, kunnen we kantoor huren utrecht stellen dat Taylor slechts één prikkel relevant achtte, namelijk de geldprikkel (via een vorm van stukloon). Door de werking van deze prikkel zou de mens tot maximale prestaties komen. Het motivatieprobleem wordt daarmee door Taylor (en zijn aanhangers) echter te eenvoudig opgelost.
2. 1.2 Opkomst van de theorie van de intermenselijke verhoudingen (‘Human Relations’-theorie)
Mavo De grondlegger kantoor huren eindhoven van de Human Relations-theorie was de psycholoog Mayo ( 1880-1 949).
Beroemd zijn de onderzoeken in de Hawthorne-fabrieken van de Western Electric Company in de jaren 1924-193 2, waarvan Mayo vanaf 1927 de leiding had.

Management als proces en kerntaken

Gerelateerde afbeelding

Management als proces en kerntaken
In dit inleidende hoofdstuk verduidelijken we de begrippen ‘manager’ en management’. Daarbij laten we zien wat organisaties zijn en dat we ‘managers’ op meer niveaus in organisaties tegenkomen. Met andere woorden, er zijn verschillende managementniveaus kantoor huren rotterdam te onderscheiden.
Ook geven we een omschrijving van het begrip manager en enkele kenmerken van managers. We spreken eigenlijk over ‘het management’ en ‘de manager(s)’ als groep personen. Vanuit een beschrijving van management als proces brengen we nu de verschillende managementtaken in beeld. Deze zullen hierna in de hoofdstukken 4 kantoor huren amsterdam tot en met l 2 verder worden toegelicht.
Management als proces
Henri Fayol ( 1841-1925) wordt aangemerkt als de grondlegger van de moderne managementtheorie. Fayol stelde dat men management kan leren. Het probleem evenwel was dat er in zijn tijd geen theorie bestond als basis voor het managementonderwijs. Fayol vult dit hiaat zelf op (in l 9 1 6) met een eerste systematische analyse van elementen van de managementfunctie. Fayol ontleedt en werkt management (als activiteit) uit in vijf essentiële bestanddelen, te weten: beleidsbepaling kantoor huren utrecht en planning; organiseren; geven van opdrachten en verstrekken van hulp bij de uitvoering; coördineren; controleren en zo nodig bijsturen.
Management bevat (in een vrije vertaling van Fayols opvatting) altijd de elementen die in figuur 1.6 getekend zijn.
Zo gesteld is management een logische aaneenschakeling van activiteiten. Het begrip ‘leidinggeven’ heeft op deze wijze vooral betrekking op het geven van opdrachten, het motiveren van mensen en het controleren van door andere mensen verrichte activiteiten. Dit noemen we ook wel leidinggeven in enge zin (als één van de managementfuncties). Leidinggeven in ruime zin omvat tevens de overige kantoor huren eindhoven managementfuncties, bijvoorbeeld koersbepaling, het onderhouden van externe contacten (officiële bijeenkomsten, nieuwjaarsreceptie). Door management als een proces te beschouwen zijn we beter in staat de activiteiten van het management te bestuderen en inzicht te verkrijgen in wat de functie van het management en de rol en de positie van de manager is in een organisatie.

Wijziging in machts-/gezagsverhoudingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De meeste fusies blijken echter op een fiasco uit te lopen voor aandeelhouders. Daarnaast is de prijs veelal verlies van banen en een hoge kantoor huren rotterdam werkloosheid. Herstructureringen op wereldschaal beogen stroomlijning van de organisatie en vermindering van kosten (zie verder in paragraaf 3.4 ). Grote, wereldwijd opererende bedrijven in de geïndustrialiseerde landen kondigden wat dat betreft alleen al in het eerste halfjaar van 2001 aan 500 000 directe arbeidsplaatsen te hebben geschrapt of te zullen schrappen wegens reorganisaties. Kampioen banenschrappers waren toen Motorola en Nortel (allebei 30 000), Ericsson (tot 22 000), Lucent (tussen de 15 en 20000), het Californische JDS Uniphase (16000) en Alcatel (14000). Concerns als Siemens, British Steel-Corns, Unilever, Philips en ABN Amro droegen ook hun kantoor huren amsterdam steentje bij. Daarbij werd toen opgemerkt: ‘het einde is nog niet in zicht’. In dit verband wordt er sedert begin 2000 wel gesproken over de terreur van de globalisering (Viviane Forrester, 2000). Zonder dat men daarvan kon weten, lag het effect van de terroristische aanslag van 11 september 2001 op de werkgelegenheid toen nog in de schoot van de toekomst verborgen.
Wijziging in machts-/gezagsverhoudingen gezag Onder gezag verstaan we de zogenaamde positionele macht ofwel het wettelijke recht om een macht kantoor huren utrecht bepaalde invloed (macht) uit te oefenen. Onder macht verstaan we het vermogen om anderen te beïnvloeden en tot een bepaalde manier van handelen te brengen of zelfs te dwingen. Het aantal beïnvloeders of machthebbers, dat in onze maatschappij niet over legaal gezag beschikt, is sterk toegenomen. Als we dit kantoor huren eindhoven op de onderneming betrekken, dan berust de formele macht nog steeds bij de aandeelhouders, maar in werkelijkheid zien we dat vele anderen binnen de onderneming en de arbeidsorganisatie aan de touwtjes trekken.

Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bekendmaking geschiedt niet binnen twee weken maar (precies) zes weken na de vaststelling (art. 3.8 lid 4 Wro) indien door Gedeputeerde Staten of door (dan wel mede namens) de VROMinspecteur een zienswijze is ingediend en de gemeente deze niet volledig heeft kantoorruimte huren rotterdam overgenomen; of indien de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, anders dan op grond van zienswijzen van Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
In dat geval zenden burgemeester en wethouders na de vaststelling onverwijld het raadsbesluit langs elektronische weg aan Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
Het besluit tot kantoorruimte huren amsterdam vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn (van zes weken) afloopt. Op dat moment ontstaan dus rechten en plichten. Een aanvraag bouwvergunning die met het oude bestemmingsplan in strijd is maar met het nieuwe bestemmingsplan in overeenstemming is, moet dan dus worden verleend. Tegen het bestemmingsplan kan door een belanghebbende kantoorruimte huren utrecht beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien beroep is ingesteld kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd, bijvoorbeeld om de inwerkingtreding van een onderdeel van het bestemmingsplan te schorsen. Door indiening van dit verzoek treedt dat gedeelte niet in werking (art. 8.4 lid 1 Wro) en mag de genoemde bouwvergunning niet worden verleend. Het onherroepelijke bestemmingsplan met toelichting moet door kantoorruimte huren eindhoven burgemeester en wethouders op de officiële gemeentelijke internetsite beschikbaar worden gesteld (art. 1.2.2 Bro).
Art. 6:13 Awb zegt dat geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Aldus is wel beroep mogelijk als de gemeenteraad is afgeweken van het ontwerpbesluit.

Voorbereidingsbeslissingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitzonderingen op de normale procedure van de Awb In een aantal wetten wordt afgeweken van het algemene systeem van de Awb.
• Voorbeeld Met kantoorruimte huren rotterdam betrekking tot verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer geldt dat slechts beroep bij één rechterlijke instantie mogelijk is, namelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel de bezwaarmogelijkheid als de beroepsmogelijkheid op de administratieve kamer van de rechtbank wordt hier dus overgeslagen.
Naast de verruiming die art. 6:2 Awb geeft aan het begrip ‘besluit’ (een weigering om een kantoorruimte huren amsterdam besluit te nemen en het niet-tijdig nemen van een besluit, staan gelijk aan het nemen van een besluit), wordt in de Awb een aantal beperkingen en uitbreidingen genoemd op het bezwaar- en beroepsrecht bij besluiten: als ambtenaren of dienstplichtigen belanghebbenden zijn, voor voorbereidingsbeslissingen, als de belanghebbende geen bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit, voor privaatrechtelijke handelingen en voor besluiten die op de negatieve lijst van de Awb staan.
Uitbreiding begrip ‘besluit’ voor dienstplichtigen en ambtenaren Art. 8:1 lid 2 Awb bepaalt kantoorruimte huren utrecht dat met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij ambtenaren en dienstplichtigen belanghebbenden zijn. In dit geval zijn dus niet alleen besluiten maar ook andere (bijvoorbeeld feitelijke) handelingen binnen het rechtsbeschermingsgebied van de Awb gebracht.
In art. 6:3 Awb worden beslissingen ter voorbereiding van besluiten niet vatbaar voor kantoorruimte huren eindhoven bezwaar of beroep verklaard, tenzij die beslissingen de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treffen

Evenredigheidsbeginsel en verbod van willekeur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het hof had met juistheid overwogen dat de bevoegdheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) aan de gemeente verleent, alleen strekken tot de behartiging van haar planologische belangen. Voorts geldt dat ingevolge art. 19 lid 1 laatste volzin WRO in verbinding met art. 15 lid 3 WRO, aan de vrijstelling bedoeld in art. 19, slechts kantoorruimte huren rotterdam voorwaarden mogen worden verbonden ter bescherming van de belangen ten behoeve waarvan de bepalingen, waarvan vrijstelling wordt verleend, in het be
90 3 Bestuursrecht algemeen
stemmingsplan zijn opgenomen. Het hof had dan ook terecht overwogen dat de gemeente aan het herzien van of het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan geen voorwaarden kon verbinden ter kantoorruimte huren amsterdam behartiging van de door haar gewenste woonruimteverdeling. Het hof had voorts aangenomen dat aan de in december 1990 tussen de gemeente en Hornkamp tot stand gekomen overeenkomst slechts deze betekenis toekwam, dat de gemeente haar medewerking aan de gevraagde vrijstelling afhankelijk stelde van Hornkamps aanvaarding van de voorwaarden bij wege van contractuele verplichting. In het licht van dit alles had het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De gemeente had door (indien zij geen termen aanwezig achtte om aan de verzochte vrijstelling niet mee te werken, medewerking kantoorruimte huren utrecht daaraan te weigeren) haar medewerking afhankelijk te stellen van de contractuele aanvaarding door Hornkamp van de voorwaarde betreffende verkoop of verhuur aan uitsluitend ingezetenen en/of economisch gebondenen van de gemeente, haar bevoegdheid gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij was verleend, en dat de aldus met schending van het verbod van détournement de pouvoir overeengekomen voorwaarde in strijd was met de openbare orde en daarom nietig. (HR 3 april 1998, nr. 16.563, Gst. 1998, 7079, nr. 3)
Evenredigheidsbeginsel en verbod van willekeur De verplichting tot belangenafweging volgens art. 3:4 Awb hangt nauw samen met het verbod van willekeur. Indien kantoorruimte huren eindhoven komt vast te staan dat van een afweging van belangen geen sprake is geweest, is er sprake van willekeur. De rechter zal in zo’n situatie oordelen dat de overheid in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij AMvB kunnen nog andere eisen aan het zedelijk gedrag worden gesteld. Burgemeester en wethouders beslissen binnen drie maanden na ontvangst van de vergunningaanvraag (art. 26 lid 3 Drank- en Horecawet). De kantoorruimte huren rotterdam vergunning wordt alleen geweigerd als (art. 27 Drank- en Horecawet): de leidinggevenden niet voldoen aan de eisen van art. 8 Drank-en Horecawet; de inrichting niet voldoet aan de sociaalhygiënische eisen (art. 10 Dranken Horecawet) ; redelijkerwijs moet worden verondersteld dat het in de aanvraag vermelde niet met de kantoorruimte huren amsterdam feitelijke toestand in overeenstemming zal zijn (art. 27 lid 1 Drank- en Horecawet).
Als geen van de in art. 27 vermelde weigeringsgronden zich voordoet, dient de vergunning te worden verleend.
Op grond van art. 31 Drank- en Horecawet kan een verleende vergunning onder bepaalde omstandigheden worden ingetrokken.
•Voorbeeld Achteraf blijkt dat de bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist zijn. De leidinggevende of de inrichting voldoet niet langer aan de kantoorruimte huren utrecht wettelijke eisen.
Ad b Ontheffingen Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard gedurende een aaneengesloten periode van hoogstens twaalf dagen ontheffing verlenen van het in artikel opgenomen verbod om zonder vergunning een horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 35 Dranken Horecawet). Voordat burgemeester en wethouders een vergunning verlenen aan kantoorruimte huren eindhoven een dergelijke instelling (bijvoorbeeld een sociëteit) of voorschriften en beperkingen aan een vergunning verbinden, moeten zij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Awb, afdeling 3.4, volgen.