Toetsingsgronden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
De Wm-vergunning kan behalve in het belang van de bescherming van het milieu (art. 8.10 Wm), slechts in twee gevallen worden geweigerd: ingeval door verlening daarvan strijd zou ontstaan met een bestemmingsof inpassingsplan, een beheersverordening of regels gesteld bij of kantoor huren rotterdam krachtens een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 4.1 lid 3 of 4.3 lid 3 Wro (art. 8.10 lid 3 Wm); in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in art. 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob): indien ernstig gevaar bestaat dat criminele activiteiten door het verlenen van de milieuvergunning kantoor huren amsterdam mogelijk worden gemaakt (art. 8.10 lid 4 Wm).
Tot de bescherming van het milieu behoort ook de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen.
• Voorbeeld In een uitspraak zei de Afdeling bestuursrechtspraak dat ook bezwaren tegen de aantasting van natuurwetenschappelijke en ecologische waarden ten gevolge van het in werking zijn van een inrichting, bezwaren zijn waarop de Wet milieubeheer betrekking heeft. (ABRvS 26 januari 1999, AB 1999/177)
De wet geeft aan welke kantoor huren utrecht gegevens het bestuursorgaan in ieder geval moet betrekken bij zijn beslissing op de aanvraag (art. 8.8 Wm): de toestand van en de gevolgen voor het milieu; de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu; de kantoor huren eindhoven ingebrachte adviezen en zienswijzen; de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;

De gemeente Noordoostpolder

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beslissing wordt ter inzage gelegd (art. 7.8b lid 6 Wm).
Indien het bevoegd gezag zelf voornemens is een MER-beoordelingsplichtige activiteit te ondernemen, neemt het in een zo vroeg mogelijk stadium voor de voorbereiding van het besluit een beslissing omtrent winkel huren rotterdam de vraag of, vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder deze activiteit wordt ondernomen, een MER moet worden gemaakt (art. 7.8d Wm)
• Voorbeeld In de gemeente Noordoostpolder was een milieuvergunning aangevraagd voor een fokkerij van 10560 mestvarkens. Burgemeester en wethouders handhaafden na een bezwaarschrift hun eis dat een MER werd opgesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigde in beroep het besluit, omdat burgemeester en winkel huren amsterdam wethouders geen bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bijzondere kenmerken van de omgeving, konden aantonen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State concludeerde: ‘Verweerders (de gemeente) hebben ook geen bijzondere kenmerken van de omgeving genoemd, die aanleiding geven voor het oordeel dat nader onderzoek in het kader van een milieu-effectrapportage naar de gevolgen van de inrichting is vereist. De Afdeling is gelet hierop winkel huren utrecht dan ook van oordeel dat verweerders zich wegens de door hen genoemde omstandigheid niet in redelijkheid op het standpunt hebben kunnen stellen dat een milieu-effectrapportage nodig is.’ (ABRvS 11 september 1998, BR 1998/960)
Een beslissing op grond van art. 7.8b lid 1 Wm dat geen milieueffectrapportage is vereist, is een beslissing inzake de procedure tot voorbereiding van een besluit. Volgens art. 6:3 Awb is die niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Degene die naar zijn mening ten onrechte een MER-plicht opgelegd krijgt, kan daartegen dus een bezwaarschrift indienen. Indien iemand winkel huren eindhoven voor een activiteit geen MER-plicht opgelegd krijgt, kan een derde, bijvoorbeeld de buurman, daartegen geen ontvankelijk bezwaarschrift indienen (Vz ABRvS
354 9 Wet milieubeheer
5 juni 2000, BR 2000/758). Tegen het uiteindelijke besluit kan een belanghebbende wel bezwaar of beroep indienen, bijvoorbeeld indien hij van mening is dat ten onrechte geen MER is gemaakt.

De Reconstructiewet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Milieuwetgeving De Reconstructiewet laat de milieunormen uit de milieuwetgeving onverlet. Door de reconstructie kan, in het kader van een nieuwe functieverdeling in de concentratiegebieden, evenwel wel worden bijgedragen aan het verwezenlijken van doelstellingen uit het milieubeleid; in het bijzonder kan worden gedacht aan terugdringing van stankhinder en de verwezenlijking van het nog nader winkel huren rotterdam te vormen aanvullend ammoniakbeleid, waarbij zonering rondom verzuringsgevoelige gebieden centraal zal worden gesteld.
Europese Nitraatrichtlijn De Europese Nitraatrichtlijn is van belang bij de reconstructieplannen. Om de concentratie van nitraat in het grondwater van SOmg/l niet te overschrijden, komt er voor rundveebedrijven onder andere een strengere norm voor de hoeveelheid grootvee per hectare. Dit leidt tot claims op de beschikbare ruimte, die in het kader van reconstructie kunnen worden meegenomen.
340 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wet milieubeheer
9.1 Plannen en programma’s 9.2 Provinciale milieuverordening 9.3 Milieukwaliteitseisen 9.4 Milieueffectrapportage 9.5 Vergunningen voor inrichtingen 9.6 Stoffen en producten 9.7 Afvalstoffen 9.8 Kwaliteit en integriteit 9.9 Verslag-, registratie- en meetverplichtingen 9.10 Financiële bepalingen 9.11 Handel in emissierechten 9.12 Bijzondere omstandigheden 9.13 Handhaving 9.14 Openbaarheid van milieu-informatie 9 .15 Beroep bij de rechter 9.16 Overige milieuwetgeving
Doel van de milieuwetten winkel huren amsterdam is de bescherming van het milieu in ruime zin. Daaronder wordt verstaan het zorgen voor: 1 een gezond en veilig leven: bodem, water, lucht, voedsel, producten en drinkwater moeten zodanig gezond en veilig zijn, dat er slechts een verwaarloosbaar risico is daarvan ziek te worden of daaraan dood te gaan. Het risico van zware ongevallen moet zo laag mogelijk zijn; 2 een aantrekkelijke leefomgeving: de dagelijkse leefomgeving moet schoon en aantrekkelijk zijn; biodiversiteit en winkel huren utrecht bodemvruchtbaarheid moeten behouden worden; 3 instandhouding van vernieuwbare hulpbronnen als zoet water, hout, vis, vruchtbare bodem en hernieuwbare energie en zuinig gebruik van nietvernieuwbare hulpbronnen als fossiele brandstoffen.
In dit hoofdstuk winkel huren eindhoven wordt eerst ingegaan op de Wet milieubeheer (Wm) en daarna kort op overige milieuwetgeving.

Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ontheffing Indien de gemeente positief heeft gereageerd op een aanbod tot aankoop, kan de verkoper op grond van art. 14 WVGem binnen vier weken winkel huren rotterdam aan Gedeputeerde Staten verzoeken om te worden ontheven van de verplichting met de gemeente te onderhandelen over de verkoop. Binnen zes weken na ontvangst van het verzoek moeten Gedeputeerde Staten op het verzoek beslissen. Dit besluit kan eenmaal met drie weken worden verdaagd. Gedeputeerde Staten mogen het verzoek alleen om gewichtige redenen inwilligen en voor de duur van maximaal drie jaar. Tegen de beslissing winkel huren amsterdam van Gedeputeerde Staten staan de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb open.
Deskundigen Indien verkoper en de gemeente tijdens de onderhandelingen geen overeenstemming bereiken over de prijs, kan zowel de verkoper als de gemeente de rechtbank verzoeken om één of meer deskundigen te benoemen om de prijs te bepalen (art. 16 WVGem). Nadat het advies is uitgebracht, kunnen burgemeester en wethouders aan de rechtbank verzoeken om een oordeel over de geadviseerde prijs te winkel huren utrecht geven indien de gemeente zich niet met het advies kan verenigen. De gemeente heeft dan gedurende drie maanden een aankoopplicht. De gemeente kan ook afzien winkel huren eindhoven van aankoop. In dat geval heeft de verkoper gedurende drie jaar vrijheid van handelen.

Overige wetten voor ruimtelijke ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor onteigening zijn twee procedures nodig: eerst de bestuurlijke procedure en daarna de gerechtelijke, bij de burgerlijke rechter. Meestal wordt op basis van Titel IV onteigend: in het belang van de ruimtelijke winkel huren rotterdam ontwikkeling en de volkshuisvesting. De bestuurlijke procedure vindt dan plaats doordat de onteigening wordt uitgesproken bij een gemeenteraadsbesluit, dat vervolgens wordt goedgekeurd door de Kroon. De bestuurlijke procedure bij de andere onteigeningen vindt in het algemeen plaats door het nemen van een Koninklijk Besluit tot onteigening.
Tegen besluiten op grond van de Onteigeningswet kan geen beroep worden ingesteld op grond van de Awb. De Onteigeningswet staat namelijk in de bijlage winkel huren amsterdam van de Awb, de zogenaamde negatieve lijst. De wetgever meende dat de Onteigeningswet al voldoende rechtsbescherming bood.
Aangezien de onteigening in het belang van de ruimtelijk ontwikkeling en volkshuisvesting het meest voorkomt, krijgt deze als eerste apart aandacht, gevolgd door de onteigeningen op andere gronden.
312 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting Onteigening op basis van Titel IV is mogelijk volgens art. 77 OW: 1 ten behoeve van de uitvoering van een bestemmingsplan (de bestemmingsplanonteigening) of ter handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan; 2 ten behoeve van de uitvoering van: a een bouwplan in het belang van de volkshuisvesting; b een bouwplan tot het stichten van gebouwen winkel huren utrecht van openbaar nut in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling; c een plan van werken in het belang van de vernieuwing van de bebouwde kom; d een plan van werken voor het opheffen van ernstig achterstallig onderhoud in het belang van de volkshuisvesting (mits een aanschrijving op grond van art. 14 lid 1 of 16 Wonw onherroepelijk is geworden); 3 ten behoeve van de winkel huren eindhoven uitvoering van een bouwwerk indien niet tijdig een begin is gemaakt met de verplichte uitvoering van een bouwplan overeenkomstig de WSDV of niet tijdig daarvoor een bouwvergunning is aangevraagd;

Koopsubsidie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorwaarden voor het verkrijgen van koopsubsidie zijn: De koper is 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom van de koper wordt. De koper is geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de
294 7 Woningwet: voorziening in woningbehoefte en financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied
drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt van de koper. De koper zal de woning zelf bewonen. Vanaf 1 januari 2008 mag het vermogen van de koper over 2007 niet hoger zijn dan €20.014 en niet hoger dan €40.028 als de koper een medebewoner heeft. De koopsom mag niet meer bedragen dan €158.850. De hypotheek mag niet meer bedragen dan €171.558. Over de hypotheek moet een garantie winkel huren rotterdam (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar.
7 .2 Financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied 295

Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.1 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 8.2 Monumentenwet 8.3 Leegstandwet 8.4 Wet inrichting landelijk gebied 8.5 Onteigeningswet 8.6 Huisvestingswet 8.7 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 8.8 Boswet 8.9 Wet voorkeursrecht gemeenten 8.10 Belemmeringenwet Privaatrecht 8.11 Ontgrondingenwet 8.12 Natuurbeschermingswet 1998 8.13 Flora- en faunawet 8.14 Reconstructiewet concentratiegebieden
In veel meer winkel huren amsterdam wetten dan de WRO en de Woningwet staan bepalingen die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en huisvesting. In dit hoofdstuk passeren deze wetten de revue. De behandeling van de wetten gaat zo veel mogelijk volgens een vaste structuur: doel van de wet, instrumenten om dat doel te bereiken, en de eventuele relatie met andere wetten. Indien in de desbetreffende wet wordt afgeweken van de Awb is dit aangegeven.
297
8.1 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
Achtereenvolgens winkel huren utrecht komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, en de relatie met andere wetten.
8.1 .1 Doel van de wet Het doel van Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (WSDV) is de bevordering van de stads- en dorpsvernieuwing. Onder stads- en dorpsvernieuwing verstaat deze wet volgens art. 1 WSDV:
‘de stelselmatige inspanning zowel op stedenbouwkundig als op sociaal, economisch, cultureel en milieuhygiënisch gebied, gericht op behoud, herstel, winkel huren eindhoven verbetering, herindeling of sanering van bebouwde gedeelten van het gemeentelijk grondgebied.’

De bouwverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als de voorwaarde niet uitvoerbaar is, wordt niet voldaan aan de eis dat de voorwaarde is gesteld ter bescherming van de belangen waarvoor de regeling is gemaakt.
•Voorbeeld Volgens de bouwverordening is het verboden zodanig te bouwen dat een bestaand deel van het bouwwerk of een ander bouwwerk niet meer voldoende licht- of luchttoetreding krijgt of de werking van winkel huren rotterdam schoorstenen en ventilatiekanalen wordt belemmerd. Burgemeester en wethouders van Texel hadden een bouwvergunning verleend voor het maken van een kap op een woning. Van het bestemmingsplan was vrijstelling gegeven op grond van art. 19 WRO. Door de bouw zouden de uitmondingen van ventilatiekanalen van de buren niet meer voldoende functioneren. Burgemeester en wethouders hadden daarom in de winkel huren amsterdam bouwvergunning de volgende voor
6.7 Voorschiften of beperkingen aan de bouwvergunning 277
waarde opgenomen: ‘Alvorens met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moeten ten genoege van het college van burgemeester en wethouders, door de aanvrager, op/aan/in de nader te noemen (buur)woningen – in overleg met de betrokken eigenaren/bewoners – de volgende voorzieningen worden aangebracht: ( … ).’ De voorzieningen bestonden onder andere uit het verlengen van een schoorsteen en het aanbrengen van ventilatoren. De Afdeling bestuursrechtspraak accepteerde de voorwaarde niet. De Afdeling vond dat burgemeester en wethouders aan de regelgeving (Woningwet en bouwverordening) niet de bevoegdheid konden ontlenen om te bepalen winkel huren utrecht dat door de ontvanger aan de woningen van derden voorzieningen moesten worden aangebracht. ‘Gebleken is’, zei de Afdeling, ‘dat de buren uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven het aanbrengen van deze voorzieningen thans noch in de toekomst toe te staan. Burgemeester en wethouders waren ten tijde van het nemen van het bestreden besluit met dit standpunt bekend. Het stellen van een voorwaarde waarvan bij voorbaat vaststaat dat deze niet zal kunnen worden vervuld, kan niet geacht worden te strekken tot bescherming van de belangen ten behoeve waarvan het artikel in de bouwverordening is gegeven.’ (ABRvS 21 juni 1994, AB 1995/86)
Ook kan aan de bouwvergunning geen voorschrift of beperking worden verbonden die ertoe strekt het monumentale belang van het pand of andere panden te beschermen. Dat kan wel in de monumentenvergunning (ABRvS 6 juli 2005, BR 2005/910).
De mogelijkheid om voorschriften of beperkingen te stellen is niet bedoeld om aanvragen die niet aan de eisen voldoen toch in aanmerking te laten winkel huren eindhoven komen voor een vergunning. Hoewel kleine wijzigingen na de aanvraag mogen worden ingediend, is het systeem erop gericht dat de aanvraag moet worden beoordeeld zoals ze is ingediend. Een aanvraag voor een bouwvergunning die niet aan de eisen voldoet, moet worden geweigerd. Door voorschriften of beperkingen kan bereikt worden dat een betere keuze wordt gedaan bij het naleven van de regeling of verzekerd wordt dat inderdaad aan de eisen zal worden voldaan.
6

Welstandseisen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Welstandseisen Omdat geen bouwvergunning mag worden verleend als een regulier-of lichtbouwvergunningplichtig bouwplan niet aan redelijke eisen van welstand voldoet, wordt bevorderd dat deze bouwplannen winkel huren rotterdam aan de welstandseisen voldoen. Deze eisen gelden niet indien de gemeenteraad heeft bepaald dat voor het gebied waarin het bouwwerk (of standplaats) is of wordt gebouwd of voor de categorie bouwwerken (of standplaatsen) waartoe het bouwwerk behoort, geen redelijke eisen van welstand gelden (art. 12 lid 2 Wonw). Ook als de eisen wel gelden en het bouwplan voldoet hier niet aan, kan de bouwvergunning toch worden verleend indien burgemeester en wethouders daartoe besluiten (art. 44 lid 1 onder d Wonw). Andere belangen die niet met de welstandseisen te verenigen zijn, mogen voor burgemeester winkel huren amsterdam en wethouders de doorslag geven.
Gemeenteraden moeten een welstandsnota vaststellen en moeten, indien voor het bouwwerk redelijke eisen van welstand gelden, een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning voor advies voorleggen aan de welstandscommissie.
258 6 Woningwet: nieuwbouw
Welstandsnota De wet gaat ervan uit dat, als een gemeente ertoe over gaat welstandsbeleid te voeren, dat beleid objectief en inzichtelijk moet zijn en dat daarvoor het gemeentebestuur politiek verantwoordelijk is. Er mag alleen welstandsbeleid worden uitgeoefend als de gemeenteraad een welstandsnota heeft vastgesteld. De welstandsnota moet tot stand komen met toepassing van de lokale inspraakverordening. Zij bevat beleidsregels over het toe te passen welstandsbeleid. De Awb bepaalt dat een winkel huren utrecht beleidsregel een bij besluit vastgestelde algemene regel is (maar niet een wettelijk voorschrift), die een bestuursorgaan toepast als het gebruikmaakt van een bevoegdheid. De beleidsregel gaat over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. Deze beleidsregel, de welstandsnota, moet ten aanzien van bouwen in ieder geval de criteria bevatten die burgemeester en wethouders toepassen bij hun beoordeling (art. 12a Wonw): of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop de aanvraag bouwvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de winkel huren eindhoven omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan in strijd zijn met redelijke eisen van welstand en of een te bouwen bouwwerk voor het bouwen waarvan op grond van art. 43 Wonw geen bouwvergunning is vereist, in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Een kleine wijziging

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het komt voor dat een aanvrager na de indiening zijn bouwaanvraag wil wijzigen. Als het een kleine wijziging betreft, kan die worden ‘meegenomen’ in dezelfde procedure. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt hierover dat het moet gaan om een winkel huren rotterdam wijziging van het bouwplan die slechts van ondergeschikte betekenis is. Indien het gaat om een ingrijpende wijziging van het bouwplan, moet de wijziging beschouwd worden als een nieuwe aanvraag.
•Voorbeeld ‘Dit zal het geval zijn indien de wijziging van de oorspronkelijke aanvraag zodanig ingrijpend is dat redelijkerwijs niet meer van hetzelfde bouwplan kan worden gesproken’ (ABRvS 13 april 1995, BR 1995, p. 669). Uit die uitspraak bleek dat een wijziging van de aanvraag, op ondergeschikte punten van het bouwplan, nog in de winkel huren amsterdam bezwaarschriftfase kon plaatsvinden en ook dat burgemeester en wethouders verplicht kunnen worden geacht om de aanvrager in de gelegenheid te stellen diens aanvraag te wijzigen.
238 6 Woningwet: nieuwbouw
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning
De bouwvergunning is een gebonden beschikking. Dat wil zeggen dat het bestuursorgaan niet vrij kan beslissen of de vergunning wordt gegeven. Als aan de geldende Woningwet-regels wordt voldaan, moet de aanvrager de vergunning verkrijgen (dus ook als de aanvrager weigert de leges voor de vergunning te betalen). Deze gebondenheid brengt dus veel rechtszekerheid: als de aanvrager ervoor zorgt dat zijn winkel huren utrecht bouwplan geheel aan de regels voldoet, moet de bouwvergunning worden gegeven. In dat geval mag er geen belangenafweging plaatsvinden. In veel gevallen is er echter eerst een ontheffing nodig om strijdigheid met de geldende regels op te heffen. De verlening van de ontheffing is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders, die daar dus geen gebruik van hoeven te maken. Burgemeester en wethouders hebben dan de mogelijkheid en de plicht belangen af te wegen, waartoe het veelal nodig is om het bouwplan ter inzage te leggen. Er kan bij een ontheffing op de specifieke situatie worden ingegaan, hetgeen een voordeel is. Anderzijds is er dan weer wat minder rechtszekerheid, omdat niet van tevoren vaststaat hoe het besluit over de ontheffing zal uitpakken. Het winkel huren eindhoven bestuursorgaan is niet totaal vrij in zijn beslissing over een ontheffing, omdat daartegen bezwaar kan worden gemaakt. In die procedure moeten goede redenen aangevoerd worden op basis waarvan over de ontheffing is beslist. Als zij dat niet kunnen, zal de rechtbank de beslissing van burgemeester en wethouders vernietigen.

De bevoegdheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In paragraaf 4.7 zijn reeds de bevoegdheden aan de orde gekomen van Gedeputeerde Staten en de minister van VROM inzake naleving en handhaving van de Woningwet: Gedeputeerde Staten kunnen verzoeken dat een kantoor huren woerden bouwvergunning wordt ingetrokken; de minister van VROM kan dit vorderen; en hij kan desnoods zelf de vergunning intrekken.
De minister van VROM kan verder vorderen dat burgemeester en wethouders binnen een door hem te stellen termijn een beschikking tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom uitvoeren, dan wel geven en uitvoeren; en hij kan desnoods zelf kantoor huren capelle aan de ijssel bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom opleggen.
Gedeputeerde Staten kunnen, indien dat ter behartiging van provinciale belangen geboden is, burgemeester en wethouders verzoeken binnen een bepaalde termijn gebruik te maken van hun bevoegdheden tot handhaving ter zake van de overtreding van een bij of krachtens de Woningwet geregeld voorschrift.
6.1 Bouwvergunning 6.2 Bouwvergunningsvrij bouwen, bouwen na een lichte bouwvergunning en na een reguliere bouwvergunning 6.3 Aanvraag bouwvergunning 6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 6.5 Bouwvergunning met een termijn 6.6 Beslissingstermijn en aanhouden beslissing 6.7 Voorschriften of beperkingen aan de bouwvergunning 6.8 Fasering bouwvergunning, openbaar register, intrekken bouwvergunning 6.9 Handhaving
In hoofdstuk 5 zijn de kantoor huren heerhugowaard regels uit de Woningwet voor de bestaande bouw beschreven. In dit hoofdstuk komen de regels uit de Woningwet voor nieuwbouw aan de orde. Doel van deze regels is dat: 1 nieuwe bouwwerken aan de -in het belang van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid of milieu – gegeven technische en voor zover nodig aan welstands- en duurzaamheidseisen voldoen; 2 nieuwe bouwwerken voor zover nodig in overeenstemming met het bestemmingsplan en de gelijkgestelde plannen zijn; 3 bouwen wordt afgestemd met eisen op grond van de Monumentenwet 1988, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming 4 veilig, niet hinderlijk en voor zover nodig niet op verontreinigde bodem wordt gebouwd.
Voor de grotere nieuw-of verbouwplannen is van tevoren een vergunning nodig: het is dan preventief toezicht. Het preventieve toezicht doet niet af aan de verantwoordelijkheid van de burger aan de bouwvoorschriften te voldoen. Waar geen bouwvergunning nodig is, vindt geen preventief toezicht op het bouwen plaats. Controle op het voldoen aan de bouwvoorschriften is dan repressief toezicht. Met de bouwvergunning wordt geregeld (zie paragraaf 6.4) dat de bouw plaatsvindt: volgens de technische eisen; 2 volgens de bouwverordening en het bestemmingsplan of daarmee gelijkgestelde kantoor huren bussum besluiten; 3 niet in strijd met redelijke eisen van welstand; 4 volgens de exploitatievoorschriften.
Doordat de bouwvergunning niet mag worden verleend zolang een bouwplan nog niet in overeenstemming is met enkele andere wetten (zoals de Monumentenwet 1988, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming), helpt het instrument van de bouwvergunning ook bij het bereiken van de doelstellingen van deze wetten. De Woningwet kent als instrumenten om de doelstellingen ten aanzien van nieuwbouw te bereiken: de bepalingen over de bouwvergunningen; de bepalingen over handhaving.