Een ‘motivatietheorie’

Gerelateerde afbeelding

Bij de toepassing van zijn methoden ontmoette Taylor nogal wat vijandigheid. Die vijandigheid valt te verklaren uit de begrijpelijke gedachte van de arbeiders dat toenemende productiviteit op korte termijn zou leiden tot werkloosheid. De arbeiders beschermden zichzelf via een kantoor huren rotterdam onderling afgesproken systematische productiebeperking tegen ‘willekeurig’ management. Ter verbetering van de organisatie van de productie stelde Taylor een werkverdeling voor tussen leiders en uitvoerende arbeiders; de eerste managers waren een feit’ Er kwam bovendien een scheiding van werkvoorbereiding en werkuitvoering. Ten slotte introduceerde Taylor de leider die leiding gaf aan een gespecialiseerde taak als onderdeel van een gecompliceerd samenspel van taken: de ‘enge’ taakspecialisatie, ofwel kantoor huren amsterdam ‘functioneel management’ (zie hoofdstuk 6 en 7).
Met de invoering van het (differentiële) stukloon appelleerde Taylor aan de menselijke behoefte aan hoger loon. Hij stelde dit in het vooruitzicht door bij stijgende prestaties een oververdienste uit te betalen en wel met een klimmend percentage naarmate men een topprestatie benaderde. Hij maakte hierbij duidelijk dat zowel ondernemer als werknemer gebaat zijn bij een zo hoog mogelijke productie.
morwauerheone Voorzover toen reeds sprake was van een ‘motivatietheorie’, kunnen we kantoor huren utrecht stellen dat Taylor slechts één prikkel relevant achtte, namelijk de geldprikkel (via een vorm van stukloon). Door de werking van deze prikkel zou de mens tot maximale prestaties komen. Het motivatieprobleem wordt daarmee door Taylor (en zijn aanhangers) echter te eenvoudig opgelost.
2. 1.2 Opkomst van de theorie van de intermenselijke verhoudingen (‘Human Relations’-theorie)
Mavo De grondlegger kantoor huren eindhoven van de Human Relations-theorie was de psycholoog Mayo ( 1880-1 949).
Beroemd zijn de onderzoeken in de Hawthorne-fabrieken van de Western Electric Company in de jaren 1924-193 2, waarvan Mayo vanaf 1927 de leiding had.

Management als proces en kerntaken

Gerelateerde afbeelding

Management als proces en kerntaken
In dit inleidende hoofdstuk verduidelijken we de begrippen ‘manager’ en management’. Daarbij laten we zien wat organisaties zijn en dat we ‘managers’ op meer niveaus in organisaties tegenkomen. Met andere woorden, er zijn verschillende managementniveaus kantoor huren rotterdam te onderscheiden.
Ook geven we een omschrijving van het begrip manager en enkele kenmerken van managers. We spreken eigenlijk over ‘het management’ en ‘de manager(s)’ als groep personen. Vanuit een beschrijving van management als proces brengen we nu de verschillende managementtaken in beeld. Deze zullen hierna in de hoofdstukken 4 kantoor huren amsterdam tot en met l 2 verder worden toegelicht.
Management als proces
Henri Fayol ( 1841-1925) wordt aangemerkt als de grondlegger van de moderne managementtheorie. Fayol stelde dat men management kan leren. Het probleem evenwel was dat er in zijn tijd geen theorie bestond als basis voor het managementonderwijs. Fayol vult dit hiaat zelf op (in l 9 1 6) met een eerste systematische analyse van elementen van de managementfunctie. Fayol ontleedt en werkt management (als activiteit) uit in vijf essentiële bestanddelen, te weten: beleidsbepaling kantoor huren utrecht en planning; organiseren; geven van opdrachten en verstrekken van hulp bij de uitvoering; coördineren; controleren en zo nodig bijsturen.
Management bevat (in een vrije vertaling van Fayols opvatting) altijd de elementen die in figuur 1.6 getekend zijn.
Zo gesteld is management een logische aaneenschakeling van activiteiten. Het begrip ‘leidinggeven’ heeft op deze wijze vooral betrekking op het geven van opdrachten, het motiveren van mensen en het controleren van door andere mensen verrichte activiteiten. Dit noemen we ook wel leidinggeven in enge zin (als één van de managementfuncties). Leidinggeven in ruime zin omvat tevens de overige kantoor huren eindhoven managementfuncties, bijvoorbeeld koersbepaling, het onderhouden van externe contacten (officiële bijeenkomsten, nieuwjaarsreceptie). Door management als een proces te beschouwen zijn we beter in staat de activiteiten van het management te bestuderen en inzicht te verkrijgen in wat de functie van het management en de rol en de positie van de manager is in een organisatie.

Wijziging in machts-/gezagsverhoudingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De meeste fusies blijken echter op een fiasco uit te lopen voor aandeelhouders. Daarnaast is de prijs veelal verlies van banen en een hoge kantoor huren rotterdam werkloosheid. Herstructureringen op wereldschaal beogen stroomlijning van de organisatie en vermindering van kosten (zie verder in paragraaf 3.4 ). Grote, wereldwijd opererende bedrijven in de geïndustrialiseerde landen kondigden wat dat betreft alleen al in het eerste halfjaar van 2001 aan 500 000 directe arbeidsplaatsen te hebben geschrapt of te zullen schrappen wegens reorganisaties. Kampioen banenschrappers waren toen Motorola en Nortel (allebei 30 000), Ericsson (tot 22 000), Lucent (tussen de 15 en 20000), het Californische JDS Uniphase (16000) en Alcatel (14000). Concerns als Siemens, British Steel-Corns, Unilever, Philips en ABN Amro droegen ook hun kantoor huren amsterdam steentje bij. Daarbij werd toen opgemerkt: ‘het einde is nog niet in zicht’. In dit verband wordt er sedert begin 2000 wel gesproken over de terreur van de globalisering (Viviane Forrester, 2000). Zonder dat men daarvan kon weten, lag het effect van de terroristische aanslag van 11 september 2001 op de werkgelegenheid toen nog in de schoot van de toekomst verborgen.
Wijziging in machts-/gezagsverhoudingen gezag Onder gezag verstaan we de zogenaamde positionele macht ofwel het wettelijke recht om een macht kantoor huren utrecht bepaalde invloed (macht) uit te oefenen. Onder macht verstaan we het vermogen om anderen te beïnvloeden en tot een bepaalde manier van handelen te brengen of zelfs te dwingen. Het aantal beïnvloeders of machthebbers, dat in onze maatschappij niet over legaal gezag beschikt, is sterk toegenomen. Als we dit kantoor huren eindhoven op de onderneming betrekken, dan berust de formele macht nog steeds bij de aandeelhouders, maar in werkelijkheid zien we dat vele anderen binnen de onderneming en de arbeidsorganisatie aan de touwtjes trekken.

Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bekendmaking geschiedt niet binnen twee weken maar (precies) zes weken na de vaststelling (art. 3.8 lid 4 Wro) indien door Gedeputeerde Staten of door (dan wel mede namens) de VROMinspecteur een zienswijze is ingediend en de gemeente deze niet volledig heeft kantoorruimte huren rotterdam overgenomen; of indien de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, anders dan op grond van zienswijzen van Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
In dat geval zenden burgemeester en wethouders na de vaststelling onverwijld het raadsbesluit langs elektronische weg aan Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
Het besluit tot kantoorruimte huren amsterdam vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn (van zes weken) afloopt. Op dat moment ontstaan dus rechten en plichten. Een aanvraag bouwvergunning die met het oude bestemmingsplan in strijd is maar met het nieuwe bestemmingsplan in overeenstemming is, moet dan dus worden verleend. Tegen het bestemmingsplan kan door een belanghebbende kantoorruimte huren utrecht beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien beroep is ingesteld kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd, bijvoorbeeld om de inwerkingtreding van een onderdeel van het bestemmingsplan te schorsen. Door indiening van dit verzoek treedt dat gedeelte niet in werking (art. 8.4 lid 1 Wro) en mag de genoemde bouwvergunning niet worden verleend. Het onherroepelijke bestemmingsplan met toelichting moet door kantoorruimte huren eindhoven burgemeester en wethouders op de officiële gemeentelijke internetsite beschikbaar worden gesteld (art. 1.2.2 Bro).
Art. 6:13 Awb zegt dat geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Aldus is wel beroep mogelijk als de gemeenteraad is afgeweken van het ontwerpbesluit.

Voorbereidingsbeslissingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitzonderingen op de normale procedure van de Awb In een aantal wetten wordt afgeweken van het algemene systeem van de Awb.
• Voorbeeld Met kantoorruimte huren rotterdam betrekking tot verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer geldt dat slechts beroep bij één rechterlijke instantie mogelijk is, namelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel de bezwaarmogelijkheid als de beroepsmogelijkheid op de administratieve kamer van de rechtbank wordt hier dus overgeslagen.
Naast de verruiming die art. 6:2 Awb geeft aan het begrip ‘besluit’ (een weigering om een kantoorruimte huren amsterdam besluit te nemen en het niet-tijdig nemen van een besluit, staan gelijk aan het nemen van een besluit), wordt in de Awb een aantal beperkingen en uitbreidingen genoemd op het bezwaar- en beroepsrecht bij besluiten: als ambtenaren of dienstplichtigen belanghebbenden zijn, voor voorbereidingsbeslissingen, als de belanghebbende geen bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit, voor privaatrechtelijke handelingen en voor besluiten die op de negatieve lijst van de Awb staan.
Uitbreiding begrip ‘besluit’ voor dienstplichtigen en ambtenaren Art. 8:1 lid 2 Awb bepaalt kantoorruimte huren utrecht dat met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij ambtenaren en dienstplichtigen belanghebbenden zijn. In dit geval zijn dus niet alleen besluiten maar ook andere (bijvoorbeeld feitelijke) handelingen binnen het rechtsbeschermingsgebied van de Awb gebracht.
In art. 6:3 Awb worden beslissingen ter voorbereiding van besluiten niet vatbaar voor kantoorruimte huren eindhoven bezwaar of beroep verklaard, tenzij die beslissingen de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treffen

Evenredigheidsbeginsel en verbod van willekeur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het hof had met juistheid overwogen dat de bevoegdheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) aan de gemeente verleent, alleen strekken tot de behartiging van haar planologische belangen. Voorts geldt dat ingevolge art. 19 lid 1 laatste volzin WRO in verbinding met art. 15 lid 3 WRO, aan de vrijstelling bedoeld in art. 19, slechts kantoorruimte huren rotterdam voorwaarden mogen worden verbonden ter bescherming van de belangen ten behoeve waarvan de bepalingen, waarvan vrijstelling wordt verleend, in het be
90 3 Bestuursrecht algemeen
stemmingsplan zijn opgenomen. Het hof had dan ook terecht overwogen dat de gemeente aan het herzien van of het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan geen voorwaarden kon verbinden ter kantoorruimte huren amsterdam behartiging van de door haar gewenste woonruimteverdeling. Het hof had voorts aangenomen dat aan de in december 1990 tussen de gemeente en Hornkamp tot stand gekomen overeenkomst slechts deze betekenis toekwam, dat de gemeente haar medewerking aan de gevraagde vrijstelling afhankelijk stelde van Hornkamps aanvaarding van de voorwaarden bij wege van contractuele verplichting. In het licht van dit alles had het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De gemeente had door (indien zij geen termen aanwezig achtte om aan de verzochte vrijstelling niet mee te werken, medewerking kantoorruimte huren utrecht daaraan te weigeren) haar medewerking afhankelijk te stellen van de contractuele aanvaarding door Hornkamp van de voorwaarde betreffende verkoop of verhuur aan uitsluitend ingezetenen en/of economisch gebondenen van de gemeente, haar bevoegdheid gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij was verleend, en dat de aldus met schending van het verbod van détournement de pouvoir overeengekomen voorwaarde in strijd was met de openbare orde en daarom nietig. (HR 3 april 1998, nr. 16.563, Gst. 1998, 7079, nr. 3)
Evenredigheidsbeginsel en verbod van willekeur De verplichting tot belangenafweging volgens art. 3:4 Awb hangt nauw samen met het verbod van willekeur. Indien kantoorruimte huren eindhoven komt vast te staan dat van een afweging van belangen geen sprake is geweest, is er sprake van willekeur. De rechter zal in zo’n situatie oordelen dat de overheid in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij AMvB kunnen nog andere eisen aan het zedelijk gedrag worden gesteld. Burgemeester en wethouders beslissen binnen drie maanden na ontvangst van de vergunningaanvraag (art. 26 lid 3 Drank- en Horecawet). De kantoorruimte huren rotterdam vergunning wordt alleen geweigerd als (art. 27 Drank- en Horecawet): de leidinggevenden niet voldoen aan de eisen van art. 8 Drank-en Horecawet; de inrichting niet voldoet aan de sociaalhygiënische eisen (art. 10 Dranken Horecawet) ; redelijkerwijs moet worden verondersteld dat het in de aanvraag vermelde niet met de kantoorruimte huren amsterdam feitelijke toestand in overeenstemming zal zijn (art. 27 lid 1 Drank- en Horecawet).
Als geen van de in art. 27 vermelde weigeringsgronden zich voordoet, dient de vergunning te worden verleend.
Op grond van art. 31 Drank- en Horecawet kan een verleende vergunning onder bepaalde omstandigheden worden ingetrokken.
•Voorbeeld Achteraf blijkt dat de bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist zijn. De leidinggevende of de inrichting voldoet niet langer aan de kantoorruimte huren utrecht wettelijke eisen.
Ad b Ontheffingen Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard gedurende een aaneengesloten periode van hoogstens twaalf dagen ontheffing verlenen van het in artikel opgenomen verbod om zonder vergunning een horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 35 Dranken Horecawet). Voordat burgemeester en wethouders een vergunning verlenen aan kantoorruimte huren eindhoven een dergelijke instelling (bijvoorbeeld een sociëteit) of voorschriften en beperkingen aan een vergunning verbinden, moeten zij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Awb, afdeling 3.4, volgen.

De adviseurs van de StAB

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De adviseurs van de StAB verrichten onderzoek en stellen op grond hiervan de verslagen op. Het onderzoek bestaat dossieronderzoek, locatie-onderzoek en gesprekken met de partijen die bij een geschil zijn betrokken. De kantoorruimte huren rotterdam medewerkers van de StAB beschikken over specialistische kennis die belangrijk is bij veel voorkomende technische vragen. In voorkomende gevallen kan de StAB ook expertise van buiten de StAB inschakelen. De StAB brengt haar onderzoeksverslagen uit aan de rechter, de opdrachtgever (tenzij de opdrachtgever anders heeft bepaald). De opdrachtgever stelt de kantoorruimte huren amsterdam partijen in de gelegenheid te reageren op de inhoud van het verslag.
In werking treden van besluiten op grond van milieuwetten Degene die beroep heeft ingesteld tegen een besluit dat steunt op de Wet milieubeheer (of op de milieuwetten uit art. 20.1 lid 3 Wm), hoeft niet bang te zijn dat het besluit in werking treedt vóórdat hij aan de rechter een voorlopige voorziening heeft kunnen vragen. Art. 20.3 Wm bepaalt namelijk dat de besluiten in werking treden met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaarschriftentermijn of, als geen bezwaarschrift kan worden ingediend, de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op het kantoorruimte huren utrecht verzoek is beslist. Een nieuw milieuvergunningplichtig bedrijf mag dus pas van start gaan als de milieuvergunning is verleend en de beroepstermijn daartegen is verstreken. De meeste bedrijven (inrichtingen in de zin van het IVB) kunnen direct van start gaan of na een melding op grond van de algemene regels. De hoofdregel dat de besluiten pas na de beroepstermijn in werking treden, geldt niet voor de handhavingsbesluiten en de overige in art. 20.4 Wm genoemde besluiten. In sommige gevallen is het nodig om een besluit onverwijld van kracht te laten worden, bijvoorbeeld bij het aanpassen van voorschriften in verband met het beëindigen een gevaarlijke situatie. Het bevoegd gezag kan in zijn besluit bepalen dat het terstond van kracht wordt: er wordt dan aan het besluit directe werking gegeven (art. 20.5 Wm). Een milieuvergunning die betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting waarvoor tevens een kantoorruimte huren eindhoven bouwvergunning nodig is, treedt pas in werking nadat de bouwvergunning is verleend (art. 20.8 Wm). Indien beroep is ingesteld tegen een beschikking op grond van de WVO en er is een met de beschikking samenhangende Wm-beschikking gegeven, kan de uitspraak in beroep ook op de milieubeschikking betrekking hebben (art. 20.9 Wm).

Emissiehandel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Emissiehandel is de handel in emissierechten. Emissierechten geven bedrijven het recht om een bepaalde hoeveelheid gassen uit te stoten. Wanneer een bedrijf in werkelijkheid meer uitstoot dan het aantal rechten dat kantoor huren rotterdam het heeft, dan moet het rechten bijkopen of minder uitstoten. Het handelssysteem is flexibel: bedrijven kunnen emissierechten kopen of verkopen. Emissierechten worden voor koolstofdioxide aangegeven in tonnen en voor stikstofoxiden in grammen.
Het milieubeleid voor bedrijven is erop gericht om de uitstoot van vervuilende stoffen zo veel mogelijk te beperken. Daarvoor stelt de overheid algemene kantoor huren amsterdam regels op en verleent ze vergunningen. Een handelssysteem is een relatief goedkope manier om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Bij emissiehandel kunnen bedrijven zelf kiezen om hun uitstoot te verminderen of extra emissierechten te kopen. Bedrijven die investeren in schonere productieprocessen stoten minder uit en houden daardoor rechten over. Die rechten kunnen zij verhandelen. De bedrijven krijgen kantoor huren utrecht dus een financieel be
9.11 Handel in emissierechten 391
lang bij investeringen om de emissie te voorkomen. De kosten van de investeringen worden afgewogen tegen de kosten van het aankopen van emissierechten. Als de emissierechten schaars en dus duur zijn, is er een grote prikkel om te investeren.
Overheid en emissiehandel De Nederlandse overheid koopt zelf emissierechten voor de belangrijkste broeikasgassen: kooldioxide (COz), lachgas (N20), methaan (CH4) en een aantal fluorverbindingen. Deze handel vloeit voort uit het Kyoto-protocol. Nederland heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. De aankoop van kantoor huren eindhoven emissierechten draagt bij aan deze doelstelling doordat deze rechten volgens een plan in een steeds afnemend aantal aan de bedrijven ter beschikking worden gesteld. In Kyoto is ook besloten dat industrielanden een deel van hun reductieverplichting mogen realiseren via maatregelen in het buitenland. Daarvoor bevat het Kyoto-protocol drie instrumenten of mechanismen: clean development mechanism (CDM); joint implementation QI) ; emissiehandel.

Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Inrichting type A, inrichting type B en inrichting type C Het begrip inrichting is in art. 1.1 lid 1 Wm gedefinieerd als elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen kantoor huren rotterdam bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. Om onder de werking van het Ab te ‘ vallen, moet de inrichting behoren tot een in het IVB genoemde catfgorie. Inrichtingen met een gpbv-installatie (ook wel IPPC-inrichtingen) vallen buiten de reikwijdte van het Ab: op grond van de Wm zelf zijn die vergun ingplichtig. Drie typen inrichtingen vallen onder het Ab. In het Ab is onderscheid gemaakt tussen inrichtingen van het type A, Ben C. In art. 1.4 Ab wordt aangegeven aan welke kantoor huren amsterdam voorschriften degene die een van deze typen inrichtingen drijft, moet voldoen.
Inrichting type A Onder een inrichting type A wordt verstaan een inrichting waarin alleen de activiteiten worden verricht die staan in de begripsbepaling van art. 1.2 Ab: Het is de inrichting a waarvoor op grond van art. 8.1 Wm geen vergunning is vereist; b waar, indien binnen een afst1nd van 50 meter van de grens van de inrichting gevoelige objecten aanwezig zijn, in de periode tussen 19.00 en 7.00 uur gemiddeld vier of kantoor huren utrecht minder transportbewegingen, als bedoeld in art. 1.11 lid 1 Ab plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het laadvermogen meer dan 3 500 kilogram is;
c waarbij mede op basis van de aard van de inrichting, niet aannemelijk is dat in enig vertrek van de inrichting het equivalente geluidsniveau (Leg) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de kantoor huren eindhoven representatieve bedrijfssituatie, meer bedraagt dan: 70 dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met gevoelige gebouwen; ii 80 dB(A), indien onderdeel i niet van toepassing is;