Overdreven reacties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Maar hoe krijgen terroristen het dan voor elkaar om de krantenkoppen te domineren en de politieke situatie in de wereld te veranderen? Door overdreven reacties uit te lokken bij hun vijanden. In wezen is terrorisme pure show. Terroristen zetten een angstaanjagend geweldsspektakel op touw dat tot onze verbeelding spreekt en ons het gevoel geeft dat we afglijden naar een middeleeuwse chaos. Daardoor voelen staten zich vaak gedwongen om op het terroristische theater te reageren met een veiligheidsshow, waarbij ze een immens machtsvertoon ten tonele voeren, zoals de vervolging van complete bevolkingsgroepen of invasies in andere landen. In de meeste gevallen is deze overdreven reactie op terrorisme een veel grotere bedreiging voor onze veiligheid dan kantoor huren rotterdam de terroristen zelf. Terroristen zijn te vergelijken met een vlieg die een porseleinwinkel probeert te vernielen. De vlieg is zo zwak dat hij niet eens één theekopje in beweging krijgt. Dus zoekt hij een stier, kruipt in zijn oor en begint te zoemen. De stier wordt wild van angst en woede en trapt de hele porseleinwinkel in puin. Dit is wat er al tien jaar gaande is in het Midden-Oosten. Islamitische fundamentalisten hadden het bewind van Saddam Hoessein nooit in hun eentje omver kunnen werpen. Dus wat deden ze? Ze maakten de vs dol van woede met de aanvallen van 11 september en de vs walste voor hen over de Midden-Oosterse porseleinwinkel heen. Nu floreren ze in de puinhopen. In hun eentje zijn terroristen te zwak om ons te laten afglijden naar de middeleeuwen en de wet van de jungle terug te brengen. Ze kunnen ons wel provoceren, maar uiteindelijk hangt alles af van onze reactie. Als de wet van de jungle in ere wordt hersteld, zal het niet de schuld van terroristen zijn.
Honger, ziekte en oorlog zullen de komende decennia waarschijnlijk nog miljoenen slachtoffers blijven maken, maar het zijn geen onvermijdelijke tragedies meer die de hulpeloze mensheid niet kan begrijpen of beheersen. Het zijn hanteerbare uitdagingen geworden. Dat doet niets af aan het leed van honderden miljoenen door armoede getroffen mensen of dat van de miljoenen die elk jaar bezwijken aan malaria, aids en tuberculose, of de miljoenen die vastzitten in kantoor huren utrecht gewelddadige vicieuze cirkels in Syrië, Congo of Afghanistan. De boodschap is niet dat honger, ziekte en oorlog volkomen van de aardbol verdwenen zijn en dat we ons er geen zorgen meer over hoeven te maken. Integendeel. De hele geschiedenis door zagen mensen ze als onoplosbare problemen, dus probeerden ze niet eens er een eind aan te maken. De mensen baden tot God om wonderen, maar zelf deden ze geen serieuze pogingen om honger, ziekte en oorlog uit te roeien. Mensen die zeggen dat de wereld van 2016 net zo hongerig, ziek en gewelddadig is als in 1916 houden dat oude, defaitistische wereldbeeld in stand. Ze suggereren dat de gigantische inspanningen die mensen in de loop van de twintigste eeuw hebben geleverd niets hebben opgelost en dat medisch onderzoek, economische hervormingen en vredesinitiatieven allemaal vergeefs zijn gebleken. En als dat zo is, wat heeft het dan voor zin om nog tijd en geld te steken in nader medisch onderzoek, nieuwe en betere economische hervormingen of nieuwe vredesinitiatieven?

Criteria hij evaluatie en keuze

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Teneinde een weloverwogen keuze uit de alternatieven te kunnen maken is het noodzakelijk de te verwachten gevolgen van elk alternatief te analyseren. Het is van belang deze gevolgen vanuit verschillende gezichtspunten te inventariseren. Zo kan bezien worden welke de gevolgen op korte en op langere termijn zijn. Soms is het zo bij een bepaald alternatief dat de perspectieven op lange termijn zeer  aantrekkelijk co-working space rotterdam zijn, maar dat voor de korte termijn problemen Le verwachten zijn. Ook het omgekeerde kan het geval zijn.
gewenste en ongewenste Tevens is te bezien of een alternatief naast gewenste en wenselijk geachte gevolgen evengevolgen tueel nog ongewenste gevolgen heeft. De neiging zal mogelijk hebben bestaan de ongewenste gevolgen te negeren of te onderschatten. Men is nogal eens geneigd het accent te leggen op de goede kanten van eigen ideeën. kwantificeerbare en nier re Tot slot kan men nagaan welke de kwantificeerbare (bijvoorbeeld marktgroei, cashkwanrificeren gevolgen flow) en de niet te kwantificeren gevolgen zijn. Deze laatste, bijvoorbeeld milieugevolgen of imagoverbetering voor de organisatie, kunnen van wezenlijke betekenis zijn.
Naast de hiervoor genoemde criteria zijn nog enige criteria naar voren te brengen die specifiek zijn voor het maken van strategische keuzen, en wel: consistentie (duidt op de mate van overeenstemming en aansluiting) tussen de gekozen strategie en aspecten van de organisatie in termen van de doelstellingen, de persoonlijke waarden en de bekwaamheden.  Zo kan een bepaald alternatief wel het gestelde groeidoel in positieve zin ondersteunen, maar niet de wens van de leiding om de verhoudingen tussen het eigen en het vreemde vermogen constant te houden. Een nieuwe activiteit vraagt wellicht meer vermogen dan door de organisatie zelf of door aandeelhouders of overige financieel belanghebbenden kan worden opgebracht. In een dergelijk geval zal een nadere overweging van beide doeleinden met betrekking tot groei en financieringsstructuur moeten plaatsvinden, of er zal verder gezocht dienen te worden naar andere alternatieven.
Omdat juist de eigen ambities en voorkeuren van de topleiding van zo groot belang zijn bij het realiseren van de geplande ontwikkeling, is overeenstemming tussen strategie en persoonlijke waarden persoonlijke waarden een voorwaarde voor succes. Een strategie van snelle groei die veel van de hoogste leidinggevende functionarissen zal vergen, zal zeker niet kunnen worden uitgevoerd door managers die eerst en vooral op een rustig leven zijn gesteld. In recente publicaties heeft het co-working space utrecht aspect van de persoonlijke waarden nieuwe aandacht cultuur van de organisaue gekregen in de vorm van de zogenoemde cultuur van de organisatie. Hieronder wordt een stelsel van waarden, normen en gedragspatronen verstaan dat door de medewerkers gedeeld wordt. In veel gevallen blijkt dit waardepatroon, als het een coherent geheel is, zeer positief uit te werken. Denk hier onder meer aan het boek Excellente ondernemingen van Peters en Waterman. De auteurs signaleren ook dat een bestaand waardepatroon niet altijd geschikt is om alle nieuwe activiteiten tot een goed einde te brengen. De mogelijkheid om een strategie succesvol ten uitvoer te leggen hangt voor een bekwaamheden van de belangrijk deel ook af van de bekwaamheden van de organisatie. Een organisatie die als organisatie strategie het pad van de productontwikkeling kiest, dient over een goede speur- en ontwikkelingsafdeling te beschikken. Is deze afdeling van middelmatige kwaliteit, dan is deze weg bij voorbaat reeds tot mislukking gedoemd. Hetzelfde geldt als de financieringsmogelijkheden te beperkt zijn of de capaciteiten van de managers tekortschieten.

Internationalisatie van het bedrijfsleven

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Bedrijven richten zich op andere landen en op internationale markten om verschillende redenen. Soms is groei op de thuismarkt niet meer mogelijk en moet verdere groei over de grenzen heen totstandkomen. In andere gevallen kan de winst worden verbeterd door op grotere schaal de gedane investeringen te benutten en de productiekosten te verlagen. Spreiding van activiteiten over meer landen of regio’s maakt een bedrijf minder gevoelig voor specifieke ontwikkelingen en risico’s in één regio of land. internarionalisatie van Internationalisatie van bedrijfsactiviteiten komt in veel varianten voor. Vaak begint het co-working space rotterdam bedrijfsactiviteiten met het uitvoeren van een order die ‘toevallig’ in het buitenland terechtkomt en vervolgens via exportactiviteiten van de afdeling Verkoop van een bedrijf wordt uitgebouwd en later via licentie en franchisevormen nog verder ontwikkeld. Soms groeit de internationalisatie uit via buitenlandse dochterondernemingen of via een strategische alliantie. Deze groei in zwaarte van internationale activiteiten betekent enerzijds dat de mate van ingewikkeldheid van de aan de orde zijnde vraagstukken toeneemt en anderzijds dat de betrokkenheid van het management zal (moeten) toenemen. Zo valt er met andere woorden een oplopende lijn te constateren in aard en zwaarte van internationale activiteiten en aandacht daarvoor via co-working space utrecht export van producten/ diensten, via export van technologie, octrooien en licenties, via franchising van een exploitatieformule, via investering in eigen buitenlandse faciliteiten of fabrieken, via acquisities, joint ventures en allianties naar wereldwijd opereren vanuit een global company zogenoemde ‘global company’. In dit laatste geval wordt een hoge mate van coördinatie van activiteiten in verschillende landen vereist. Er wordt bijvoorbeeld ontworpen in land l, geproduceerd in land 2, 3 en 4, en uiteindelijk verkocht in een veelheid van andere landen. Er moet dan gecoördineerd worden wat in verschillende landen plaatsvindt en de goedereninformatiestromen tussen de landen moeten worden gestuurd.

Sociale psychologie

Gerelateerde afbeelding

Ik lees een artikel van professor Roy Markowitz, dat Renard me heeft meegegeven. Het is een artikel uit Time magazine. Op de omslag van het Amerikaanse managementblad staat een kop met de titel: The truth behind our Jives by Professor Roy Markowitz. Hij blijkt een professor te zijn aan de Harvard University. Het artikel geeft de uitkomsten van een onderzoek weer dat professor Markowitz heeft verricht in de archieven van John F. Kennedy, die door de Amerikaanse overheid in het jaar 2000 zijn vrijgegeven. Het boeiende is dat de in tijdelijk kantoor huren amsterdam sociale psychologie geschoolde professor Markowitz zich niet heeft gericht op de ware toedracht van de moord, maar dat hij vooral heeft onderzocht hoe John F. Kennedy kon uitgroeien tot de grootste inspirerende leider van de twintigste eeuw. Net als over het genootschap de Tempeliers hangt er een waas van magie over de markantste president die de Verenigde Staten ooit heeft gekend. Het verhaal boeit me van het begin tot het einde. Ik lees over zijn vader Joseph, die zijn zoon John naar grote hoogtes heeft gestuwd en ik lees over de liefde van John F. Kennedy voor literatuur en geschiedenis. De professor schrijft een verhaal over zijn leven dat doordrenkt is met passie, geloof en verlangen, maar ook met samenwerking en gelukkig toeval. Het is een onderzoek dat gaat over de kracht van tijdelijk kantoor huren rotterdam onze geest. De centrale vraag van het artikel is: waarom er mensen zijn die iets groots en maatschappelijk belangrijks doen met hun leven en waarom er evengoed mensen zijn, die hun levensdoel vergeten en die niet in staat zijn om hun bestaan inhoud te geven? De professor heeft onderzocht of er een kracht bestaat die een bepaalde energie aantrekt en die ervoor zorgt dat alles wat je nastreeft realiteit wordt. Tijdens het lezen van de uitleg neemt de opwinding toe. De professor is er na zijn onderzoek van overtuigd dat wanneer je daadwerkelijk iets wilt en dat nastreeft en je doel blijft voeden met verlangen, dat dan het gehele universum zich samenspant om je te helpen dit doel te bereiken! Zou dat het geheim achter het leven zijn? Alles waar je energie instopt, groeit.

De Tempelberg

Gerelateerde afbeelding

Va n de heersende koning van Jeruzalem hoorden zij het verhaal over een geheim gebleven boek uit de tijd van Jezus Christus, dat ooit in de grotten van de Tempelberg was verstopt. Omdat ze zich verveelden, besloten zij dit geheime boek te gaan zoeken. Na maandenlang speuren, stuitten ze bij toeval op een verstopte nis in de Tempelberg. Hier vonden ze naast een stuk hout, dat een gedeelte van het kruis van Jezus Christus bleek te zijn, een onbekend boekwerk. Het met tijdelijk kantoor huren hilversum bladgoud versierde boek bevatte kennis over de waarheid die achter dit aardse leven zit. Het boek beschreef de vierde dimensie, die bepalend is voor ons dagelijks leven en had als titel: Het Boek van de Waarheid. Ze brachten het heilige hout en Het Boek van de Waarheid naar de leiding van de Tempeliers. Hugues de Payns schreef euforisch een brief naar zijn familie over dit heilige boek en over de daarin beschreven, geheimgehouden kennis. Deze brief is bewaard gebleven en in de archieven van het museum Het Louvre in Pa rijs opgeslagen. Hugues de Payns legde in de oprichtingsakte van het genootschap de in het boek beschreven principes van de vierde dimensie vast. De exacte inhoud van het boek is altijd geheim gebleven.
De Tempeliers besloten hun schat geheim te houden en brachten het crucifix en Het Boek van tijdelijk kantoor huren rotterdam de Waarheid naar hun hoofdkwartier in Frankrijk, waar ze het boek in een kleine kring van grootmeesters bestudeerden. Door het toepassen van de kennis uit het boek werd het genootschap steeds machtiger, rijker en toonaangevender. Zij leken het lot en het toeval zelf te kunnen besturen. De daaruit volgende enorme rijkdom wekte afschuw en jaloezie op bij de Franse koning Filip de Schone. Hij verspreidde geruchten dat het genootschap aan satansverering zou doen, wat ertoe leidde dat de paus de Tempeliers aan begin van het jaar 7 300 in de ban deed. Vele Tempeliers vonden de dood op de brandstapels in Frankrijk, maar een aantal lukte het om te vluchten naar andere landen, waaronder Schotland.

Uitzonderingsgeval

Gerelateerde afbeelding

Op het moment dat ik beneden op de bank naar de twee doosjes slaappillen op de salontafel zit te staren, verschijnt het gezicht van mijn moeder voor mijn geestesoog. Mijn lieve moeder die vijf jaar geleden is overleden aan leverkanker. Ze kijkt me glimlachend aan, maar zegt niets. Misschien komt het door de drank of door de geestelijke staat waar ik op dit moment in verkeer, maar ik zie mijn overleden moeder heel helder voor me. Ze is zelfs zo aanwezig dat het lijkt alsof ik haar kan aanraken. Ineens schieten de woorden weer door mijn flexplek huren rotterdam hoofd die ze aan me heeft verteld: jij bent mijn enige kind en een profeet, dat heb ik God bij je geboorte beloofd. Hoe dikwijls heb ik vroeger van haar niet deze zin gehoord, naast het verhaal over de bijzondere wijze waarop ik op de wereld ben gezet. Ik was met vierentwintig weken veel te vroeg geboren. Ik was een prematuur die nauwelijks zeshonderdvijftig gram woog en direct in een couveuse in het universitair ziekenhuis van Southampton werd geplaatst. De kans dat ik het zou overleven was minder dan vijftig procent. Ik bleek een sterk kind te zijn en overleefde de te vroege geboorte. Dat was al bijzonder in die tijd, maar het is al helemaal uitzonderlijk dat een prematuur van vierentwintig weken zonder al te veel lichamelijke schade opgroeit tot een volwassene. Zo’n flexplek huren utrecht uitzonderingsgeval ben ik. Het enige dat ik heb overgehouden aan mijn te vroege geboorte is dat ik dingen zie die voor andere mensen verborgen blijven. De paranormale gaven die ik bezit en zo lang heb weggestopt, komen rechtstreeks voort uit mijn vroeggeboorte. Mijn fontanel is langer dan bij andere baby’s open blijven staan en dat heeft mijn wereldbeeld veranderd. Ik ben paranormaal begaafd, zoals ze dat zo mooi in de literatuur zeggen.

Achtergronden van het kwaliteitsdenken

Gerelateerde afbeelding
Het concept voor integrale kwaliteitszorg is afkomstig uit de Verenigde Staten en voor het eerst succesvol toegepast in Japan. Het wordt uitgedragen door een aantal kwaliteitsgoeroes, waaronder de Amerikanen Deming, Crosby, Juran, Feigenbaum en de Japanner Imai. Hun ideeën komen in grote lijnen overeen. De kern ervan is dat een kwalitatief goede organisatie aandacht besteedt aan de organisatiestructuur, productiemethoden en -middelen, de flexplek huren rotterdam managementstijl, de bedrijfscultuur, het personeelsbeleid en statistische methoden om tot kwaliteit te komen. In alle concepten speelt het topmanagement een belangrijke rol aangezien topmanagement zij het kwaliteitsproces moet sturen en een voorbeeldfunctie in de organisatie moet vervullen.
Het basisconcept voor kwaliteitszorg is afkomstig van de statisticus W. Deming en is voor het eerst in bedrijven toegepast net na de Tweede Deming Wereldoorlog. Deming stelde het management centraal bij kwaliteits- management programma’s. Kwaliteit kan volgens Deming pas worden bereikt als het totale productieproces onder controle is. De grote kennis hiervan schuilt echter niet bij het management maar bij het productiepersoneel. Zij zien de zwakke plekken en de fouten in het systeem. Het management kan van deze kennis en inzichten gebruik maken om zo tot een volledige beheersing van het proces te komen.
De mensen zijn de belangrijkste factor in de onderneming volgens Deming, en het management zal er daarom van alles aan moeten doen het beste uit de individuele medewerkers te halen. Deming ontwierp een cirkel flexplek huren utrecht waarmee de het proces van kwaliteitszorg werd gevisualiseerd (zie figuur 11.2). Het proces van kwaliteitsbeheersing wordt hierbij opgedeeld in vier fasen namelijk: plan, doe, check en analyseer. Deze fasen zouden evenredig veel aandacht moeten krijgen in het kwaliteitsbeheersingsproces.

Bedrijven moeten reorganiseren als het goed gaat

Gerelateerde afbeelding

De meeste bedrijven beginnen te laat met reorganiseren, als de crisis al een feit is. Reorganiseer als het goed gaat, luidt daarom de boodschap van hoogleraar Bedrijfseconomie Tineke Bahlmann, die er een ‘on-economische’ visie op anticyclisch handelen op nahoudt.
‘iedere reorganisatie heeft een vast patroon: eerst ontkennen mensen de noodzaak. Daarna worden ze vreselijk kwaad en gaan ze marchanderen. Dat proces duurt één à twee jaar, dat moet je laten uitwoeden. Tijdens reorganisaties zijn mensen vooral met zichzelf bezig, niet met hun klanten. Daarom moet je niet wachten met reorganiseren tot de omgeving verandert. Niet reageren dus maar anticiperen op een (mogelijke) crisis.’ De vraag is, hoe een onderneming dat in turbulente tijden aanpakt. ‘In rustige tijden moet je een stabiele organisatie opbouwen, dus zorgen voor goede managementinformatiesystemen, een goede administratie enzovoort, om in een flexplek huren rotterdam dynamische periode goed op de wanorde in de omgeving te kunnen reageren.’ Die wanorde kan de leiding van een onderneming nooit alleen voorzien en overzien, alle geavanceerde methoden van strategische planning ten spijt. ‘Nee, het gaat om al doende leren. Medewerkers komen bij klanten die ergens behoefte aan hebben en vragen zich af: kunnen wij dat niet maken? In elke onderneming zijn mensen die veranderingen zien aankomen, en mensen met ideeën. Dat potentieel moeten bedrijven veel meer gebruiken.’
Bedrijven die crises willen vermijden moeten volgens Bahlmann op tijd reorganiseren, de creativiteit van hun mensen beter benutten en in stabiele perioden geld genereren om in dynamische perioden nieuwe dingen te kunnen doen.
neelsbestand met zich mee. In het sociaal plan geeft de werkgever weer sociaal plan hoe om te gaan flexplek huren utrecht met het personeel in tijden van de reorganisatie. De aangewezen partijen bij het opstellen van een sociaal plan zijn de directie, de werknemers en de vakbond.
Het sociaal plan komt in plaats van de CAO en is een collectieve regeling waaraan medewerkers individuele rechten ontlenen. Hierbij gaat het niet alleen om de regelingen, maar ook om de te volgen procedures.

Onderzoek naar succesvolle organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onderzoek naar succesvolle organisaties wijst uit dat er een relatie bestaat tussen succes en cultuurkenmerken van een organisatie. Deze cultuurkenmerken omvatten kwaliteitszorg, klantgerichtheid, flexibiliteit, intern ondernemerschap, innovatieve kracht, teamwerk, stijl van leiding geven en gemeenschappelijke normen en waarden van de organisatieleden.
Onder organisatiecultuur kan worden verstaan een verzameling – soms in symbolen en mythen vastgelegde -opvattingen over het werk, over elkaar, over vergaderruimte huren rotterdam zich zelf en over de organisatie. 2 Dit levert regels op in de organisatie. De regels bepalen hoe men zich dient te gedragen, hoe men met elkaar omgaat en hoe men dient te handelen. Cultuur geeft aan hoe per Continuïteit en veranderingen in visionaire ondernemingen
Bedrijfscultuur sleutel tot succes James Collins en Jerry Porras beschrijven in hun bestseller Built to last wat organisaties op lange termijn tot een succes maakt. Zij halen hierbij een aantal zeer succesvolle organisaties aan, zoals Walt Disney, Hewlett Packard, Sony en 3M. Volgens hen hebben succesvolle organisaties vaa.k het karakter van cult-like cultures. De medewerker die zich thuisvoelt in z’n organisatie en zich haar doelen eigen maakt, zal productief zijn en zich uiterst tevreden voelen. Wie zich niet op zijn plek voelt, wordt uitgestoten als een virus. Voor cult-like cultures gelden vier kenmerken. Ze hebben een ideologie waar ze zich duidelijk aan vasthouden, er is sprake van indoctrinatie, je moet je aanpassen in de organisatie en er is sprake van elitisme. De ideologie van Disney is to bring happiness to millions en het hooghouden en bevorderen van Amerikaanse waarden. Cynisme is niet toegestaan. De aandacht voor consistentie en detail is fanatiek. Elke nieuwe werknemer doorloopt de Disney University, waar hij de tradities, filosofie, organisatie en manier vergaderruimte huren utrecht van zaken doen krijgt bijgebracht. De hele organisatie is erop gericht een sprookje te scheppen. Het werk achter de schermen blijft geheim om het mysterie niet te doorbreken. Journalisten krijgen nauwelijks toegang. Disney is in die zin eerder een maatschappelijke of zelfs religieuze beweging die Sneeuwwitje, Mickey Mouse en Peter Pan aan de wereld heeft gegeven, dan een bedrijf. Dit geeft velen in de organisatie het gevoel dat ze tot een elite behoren. Een sterke binding tussen individu en organisatie leidt tot succes voor de organisatie, blijkt verder uit het onderzoek van Collins en Porras. Mensen moeten trots kunnen zijn op hun bedrijf en zich daarmee identificeren. Bovendien kan bedrijfscultuur voor mensen een bron zijn van zin en betekenis. Cultuur neemt de plaats in van structuur. In traditionele lijn-en staforganisaties waren de structuren de belangrijkste bindingskracht. Iedereen wist in welk vakje van de organisatie hij of zij thuishoorde en wie er verder in dat vakje woonde. Nu dergelijke vaste structuren worden ingeruild voor wisselende teams die rond projecten worden gevormd, is de fundering weggeslagen onder de vertrouwde hiërarchie. De nieuwe bindende elementen zijn visie en cultuur. ‘Juist nu bedrijven meer het karakter krijgen van netwerken en het aandeel van flexibele medewerkers in het personeelsbestand toeneemt, wordt het belangrijker aandacht te geven aan de sociale binding, samenhang en cohesie in bedrijven; aldus een recentelijke discussienota van de werkgeversorganisatie VNO NCW. Bron: Intermediair, augustus

Stafstrategieën

Gerelateerde afbeelding

Dit soort stafstrategieën wordt een trend. De gedachte dat stafdiensten facilitair moeten zijn, vindt op grote schaal ingang. Het management heeft nog steeds grote behoefte aan advies, want het is een ingewikkelde wereld waarin we leven. Voor de terugkeer van de oppermachtige interne adviseur is geen ruimte. Staf komt terug, maar in een heel andere vorm. gesproken. Het kenmerk van een functionele stafafdeling is dat het ook een deel van de uitvoering van het werk verricht. Door middel van haar functionele relatie maakt een functionele flexplek huren rotterdam stafafdeling gebruik van de bevoegdheid om andere afdelingen of functionarissen aanwijzingen te geven over het te volgen beleid (zoals het uitbesteden van bepaalde activiteiten), een te volgen werkwijze (bijvoorbeeld de wijze van administreren) of procedure (zoals het selecteren van personeel).
Vaak worden lijnmanagers of -afdelingen verplicht een functionele stafafdeling te raadplegen zodra er beslissingen moeten worden genomen waarbij de deskundigheid van de functionele stafafdeling van belang is. Hierbij kan worden gedacht aan juridische adviezen, automatiseringsadviezen, bouwzaken enzovoort. Het is wenselijk bepaalde afdelingen functionele bevoegdheden te geven indien bij uitvoering van de verschillende functies in een organisatie wordt gestreefd naar uniformiteit en gelijkblijvendheid. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een urenverantwoordingssysteem, het ontwerpen van flexplek huren utrecht bijvoorbeeld formulieren, folders, brochures, het aanschaffen van een bepaald merk computers en het beschrijven van een productieproces. Veelal is de vereiste deskundigheid hiervoor in de lijn niet aanwezig of vallen deze zaken niet vanuit de lijn te coördineren. De functionele relatie wordt in een organisatieschema vaak aangegeven met een stippellijn.