Het mogelijkheidseffect en het zekerheidseffect

Om zicht te krijgen op de asymmetrie tussen het mogelijkheidseffect en het zekerheidseffect kunt u zich eerst voorstellen dat u een kans van r procent hebt om r miljoen dollar te winnen. U zult de kantoor huren rotterdam uitkomst morgen horen. Stel u nu voor dat u bijna zeker r miljoen dollar zult winnen maar dat er een kans van r procent is dat dit niet doorgaat. Ook deze uitkomst zult u morgen horen. De angst voor de tweede situatie lijkt sterker te zijn dan de hoop op de eerste. Het zekerheidseffect is ook sterker dan het mogelijkheidseffect als de uitkomst een mislukte operatie is in plaats van een financiële winst. Denk aan de intensiteit waarmee u zich vastklampt aan het kleine straaltje hoop op de goede afloop van een operatie kantoor huren amsterdam die bijna zeker fataal zal zijn, in vergelijking met de angst voor een risico van r procent. De combinatie van het zekerheidseffect en het mogelijkheidseffect aan de twee uiteinden van de waarschijnlijkheidsschaal gaat onvermijdelijk vergezeld van onvoldoende gevoeligheid voor waarschijnlijkheden in het tussenliggende gebied. U kunt zien dat het bereik van de waarschijnlijkheden tussen 5 procent en 9 5 procent correspondeert met een veel kleiner bereik van beslissingsgewichten kantoor huren utrecht (van 13,2 tot 79,3), ongeveer twee derde van wat op rationele gronden verwacht mag worden. Neurowetenschappers hebben deze waarnemingen bevestigd door onderzoek te doen naar hersengebieden die reageren op wisselende kansen op het winnen van een prijs. De hersenreacties op verschillende waarschijnlijkheden stemmen opvallend sterk overeen met de beslissingsgewichten die uit gemaakte keuzen zijn afgeleid.5 Zeer lage of zeer hoge waarschijnlijkheden (onder l procent of boven 99 procent} zijn een geval apart. Het is moeilijk om een beslissingsgewicht toe te kennen aan zeer zeldzame gebeurtenissen omdat ze soms volledig buiten beschouwing worden gelaten en dus een beslissingsgewicht van nul toegekend krijgen. Als je daarentegen heel zeldzame gebeurtenissen niet buiten beschouwing laat, zul je ze zeker te sterk waarderen. De meesten van ons maken zich maar zelden zorgen over kernrampen en fantaseren maar weinig over grote erfenissen van onbekende verwanten. Maar als een onwaarschijnlijke gebeurtenis in het middelpunt van de aandacht komt te staan geven we die veel meer gewicht dan de waarschijnlijkheid verdient. Verder zijn mensen bijna volstrekt ongevoelig voor risicovariaties bij kleine waarschijnlijkheden. Een kantoor huren eindhoven kans van 0,001 procent op kanker wordt niet gemakkelijk onderscheiden van een kans van 0,00001 procent, hoewel het eerste getal in de bevolking van de Verenigde Staten 3000 gevallen zou opleveren en het tweede 30.

Het startpunt

Het startpunt voor ons onderzoek was dat het bezitseffect niet universeel is. Als iemand u vraagt een biljet van vijf dollar te ruilen voor vijf losse dollars, voldoet u aan dit verzoek zonder enig gevoel van verlies. Evenmin is er afkeer van verlies wanneer u schoenen koopt. De winkelier die u de schoenen afstaat in ruil voor geld, voelt zeker geen verlies. De schoenen die hij u overhandigt, zijn vanuit zijn gezichtspunt altijd al kantoor huren rotterdam een hinderlijk substituut geweest voor het geld dat hij van een klant zou ontvangen. En zelf ervaart u de uitbetaling aan de winkelier ook niet als een verlies omdat u het geld bestemd had als middel om de schoenen te verwerven die u graag hebben wilde. Dit voorbeeld van een normale handelstransactie verschilt in wezen niet van het ruilen van een biljet van vijf dollar voor vijf losse dollars. Bij deze transacties is er voor geen van beide partijen sprake van afkeer van verlies. Wat onderscheidt deze markthandelingen van de onwil van professor R. om zijn kantoor huren amsterdam wijn te verkopen, of de onwil van kaartjesbezitters van een bekerfinale om hun kaartje zelfs tegen een zeer hoge prijs te verkopen?6 Het onderscheidende kenmerk is dat zowel de schoenen die de winkelier u verkoopt als het geld dat u uit uw begroting aan schoenen uitgeeft, bestemd zijn om als ruilmiddel te dienen voor andere goederen. Die andere goederen, zoals wijn en kaartjes voor een bekerfinale, dienen voor gebruik, om geconsumeerd te worden of er op een andere manier genoegen aan te ontlenen. Uw vrije kantoor huren utrecht tijd en de levensstandaard die door uw
inkomen in stand wordt gehouden, zijn niet bedoeld om te verkopen of te ruilen. Knetch, Thaler en ik besloten een experiment op te zetten dat zich speciaal richtte op het contrast tussen goederen bestemd voor ruil en voor gebruik. We ontleenden een aspect van het ontwerp van ons experiment aan Vernon Smith, de grondlegger van de experimentele economie, met wie ik vele jaren later een Nobelprijs zou delen. In deze methode wordt aan de deelnemers aan een ‘markt’ een beperkt aantal fiches uitgereikt. Elke deelnemer die aan het eind van het experiment een fiche bezit, kan dit tegen geld inruilen. Voor verschillende deelnemers verschilt de inruilwaarde, om aan te geven dat de kantoor huren eindhoven goederen die in markten verhandeld worden voor sommige mensen meer waarde hebben dan voor andere. Hetzelfde fiche kan voor u ro dollar waard zijn en voor mij 20, en een ruil voor elke prijs tussen deze twee waarden zal voor ons beiden van voordeel zijn.

De theorie van Bernoulli

Het opstel van Bernoulli is een wonder van briljante beknoptheid. Hij gebruikte zijn nieuwe begrip van verwachte utiliteit (die hij ‘morele verwachting’ noemde) om te berekenen hoeveel geld een koopman in St. Petersburg over zou hebben voor het verzekeren van een scheepslading kantoor huren rotterdam specerijen uit Amsterdam als ‘hij zich bewust is van het feit dat in dit jaargetijde van de honderd schepen die uit Amsterdam naar Petersburg vertrekken, er gewoonlijk vijf verloren gaan’. Zijn utiliteitsfunctie verklaarde waarom arme mensen zich verzekeren en waarom rijkere mensen zo’n verzekering aan hen verkopen. Zoals je in de tabel 3 kunt zien, brengt het verlies van r miljoen voor iemand die ro miljoen bezit een verlies van 4 utiliteitspunten met zich mee (van roo tot 96) en een veel groter verlies van r8 punten (van 48 tot 30) voor iemand die kantoor huren amsterdam begint met 3 miljoen. De armere koopman betaalt er graag een prijs voor om het risico aan de rijke koopman over te dragen, waar het bij een verzekering immers om gaat. Bernoulli leverde ook een oplossing voor de beroemde ‘St. Petersburg-paradox’, waarbij mensen die mogen gokken op een onbegrensde verwachte waarde (in dukaten), slechts bereid zijn om daar enkele dukaten voor in te zetten.4 Het meest indrukwekkende punt is dat zijn kantoor huren utrecht analyse van hoe mensen zich opstellen tegenover risico’s in termen van voorkeuren in geldzaken de toets van de tijd heeft doorstaan: deze analyse wordt op dit moment, bijna driehonderd jaar later, nog steeds in de economie gebruikt. De lange levensduur van Bernoulli’s theorie is des te opmerkelijker omdat hij mank gaat aan een ernstige fout. De fouten van een theorie zitten maar zelden in de expliciete formulering ervan; ze liggen verscholen in wat de theorie veronachtzaamt of stilzwijgend aanneemt. Neem bijvoorbeeld de volgende scenario’s:
Vandaag hebben jack en jill allebei 5 miljoen. Gisteren had jack 1 miljoen en jill 9 miljoen. Zijn ze even gelukkig? (Hebben ze dezelfde utiliteit?)
De theorie van Bernoulli gaat ervan uit dat mensen gelukkiger of ongelukkiger worden door de utiliteit van hun rijkdom. Jack en Jill hebben dezelfde rijkdom en daarom beweert de theorie dat ze even gelukkig zouden kantoor huren eindhoven moeten zijn, maar je hoeft geen psychologie gestudeerd te hebben om te weten dat Jack vandaag dolblij is en Jill bij de pakken neerzit. We weten zelfs dat Jack heel wat gelukkiger zou zijn dan Jill in het geval dat hij vandaag maar 2 miljoen bezat en zij 5. Daarom kan de theorie van Bernoulli niet deugen.

De diagnose

De planningsfout verzachten De diagnose van en de remedie voor de planningsfout zijn sinds die vrijdagmiddag niet veranderd, maar het in praktijk brengen van dit inzicht heeft veel moeite gekost. De beroemde Deense planningsdeskundige Bent Flyvbjerg, nu werkzaam aan de kantoor huren rotterdam Universiteit van Oxford, heeft deze situatie in krachtige termen samengevat:
De overheersende neiging om distributionele informatie te onderschatten of te negeren is misschien wel de belangrijkste bron van voorspellingsfouten. Planners moeten zich daarom alle moeite getroosten om het voorspellingsprobleem zodanig in te kaderen dat dit het gebruik van alle kantoor huren amsterdam beschikbare distributionele informatie ondersteunt.
We kunnen deze samenvatting opvatten als het belangrijkste advies voor het tot stand brengen van een grotere nauwkeurigheid van voorspellingen op grond van verbeterde methoden. Het gebruik van zulke distributionele informatie uit andere projecten van hetzelfde type wordt aangeduid als het innemen van een ‘extern gezichtspunt’ en is de remedie voor planningsfouten. Deze behandeling van de planningsfout heeft nu een technische naam gekregen: voorspellen aan de hand van een referentieklasse, en Flyvbjerg heeft die behandeling toegepast op transportproblemen in verschillende landen. Het externe gezichtspunt wordt in praktijk gebracht door het gebruik van een grote database die informatie verstrekt over plannen en uitkomsten voor honderden projecten over de hele wereld en die gebruikt kan worden om statistische informatie te verschaffen over de waarschijnlijke overschrijdingen van kosten en tijd, en over de kantoor huren utrecht waarschijnlijke prestatietekorten van verschillende soorten projecten. De voorspellingsmethode van Flyvbjerg komt overeen met de werkwijzen die zijn aanbevolen voor het bestrijden van verwaarlozing van de a-priorikans. I. Stel een passende referentieklasse vast (keukenverbouwingen, grote spoorwegprojecten en dergelijke). 2. Verzamel de cijfers over de referentieklasse (in termen van kosten per kilometer of het percentage waarmee de kosten de begroting te boven gingen). Gebruik deze cijfers om een basisvoorspelling te genereren. 3. Gebruik specifieke kantoor huren eindhoven informatie over een geval waarbij de basisvoorspelling moet worden aangepast als er bijzondere reden zijn om te verwachten dat de optimistische bias in dit project meer of minder uitgesproken is dan in andere projecten van hetzelfde type.

Doe het zelf

Doe het zelf De boodschap van dit hoofdstuk kan gemakkelijk worden toegepast op andere taken dan het nemen van personeelsbeslissingen in het leger. Het invoeren van interviewprocedures in de geest van Meehl en Dawes vereist betrekkelijk weinig inspanning maar een heleboel discipline. Stel dat je een kantoor huren rotterdam verkoopmedewerker voor je bedrijf moet aanstellen. Als je echt de best mogelijke persoon voor deze functie wilt aantrekken, moet je als volgt te werk gaan. Selecteer eerst enkele kenmerken die voorwaardelijk zijn voor het welslagen in deze functie (technische vaardigheid, innemende persoonlijkheid, betrouwbaarheid en dergelijke). Overdrijf dit niet; met zes dimensies kun je goed volstaan. De kenmerken die je kiest, moeten zoveel mogelijk van elkaar onafhankelijk zijn en je moet het gevoel hebben dat je ze kantoor huren amsterdam betrouwbaar kunt vaststellen door een paar feitelijke vragen te stellen. Maak dan een lijst van deze vragen voor elk kenmerk en bedenk hoe je het kenmerk wilt scoren, bijvoorbeeld op een vijfpuntsschaal. Je moet dan een idee hebben over wat je ‘heel zwak’ of ‘heel sterk’ wilt noemen. Deze voorbereidingen zullen zo’n half uurtje in beslag nemen, een geringe investering die een belangrijk verschil kan maken in de kwaliteit
van de mensen die je aanstelt. Om halo-effecten te vermijden moet je de informatie kantoor huren utrecht per kenmerk inwinnen en dit kenmerk scoren voordat je overgaat tot het volgende. Ga dus niet kriskras te werk. Om elke kandidaat te beoordelen moet je de zes scores optellen. Omdat je zelf verantwoordelijk bent voor de eindbeslissing, hoef je geen beoordeling met gesloten ogen te doen. Beloof jezelf plechtig dat je de kandidaat met de hoogste score zult aannemen, zelfs als er een andere kandidaat is die je beter aanstaat. Probeer weerstand te bieden aan de wens om gebroken benen te verzinnen teneinde de rangorde te veranderen. Je kunt je gesteund voelen door een enorme hoeveelheid onderzoeksgegevens: je zult veel eerder de kantoor huren eindhoven beste kandidaat vinden als je deze procedure gebruikt dan wanneer je doet wat mensen in zulke situaties normaliter doen, namelijk onvoorbereid aan het interview beginnen en keuzen maken op grond van een globale intuïtieve beoordeling in de trant van ‘Ik heb hem diep in de ogen gekeken en kreeg daar een prettig gevoel bij.’

De transactie

Natuurlijk was er ook altijd nog iemand anders bij de transactie betrokken; over het algemeen waren dit financiële instellingen en beroepsinvesteerders, die bereid waren hun voordeel te doen met de verkeerde kantoor huren rotterdam keuzen van individuele handelaren bij het verkopen en kopen van aandelen. Nader onderzoek van Barber en Odean heeft licht geworpen op deze fouten. Individuele beleggers proberen hun winsten te consolideren door ‘winnaars’ te verkopen, aandelen die sinds de aankoop in waarde zijn gestegen, en houden vast aan hun verliezers.3 Helaas voor hen doen recente winnaars het op de korte termijn over het algemeen beter dan recente verliezers, en dus verkopen deze beleggers de verkeerde aandelen. En daarnaast kopen ze ook de verkeerde kantoor huren amsterdam aandelen. Individuele beleggers concentreren zich voorspelbaar op de aankoop van aandelen in ondernemingen die hun aandacht trekken omdat ze in het nieuws zijn. Beroepsinvesteerders reageren selectiever op het nieuws.4 Deze uitkomsten leveren enige rechtvaardiging op voor het etiket ‘slim geld’ dat beroepsfinanciers op zichzelf toepassen. Hoewel professionals in staat zijn amateurs aanzienlijke geldbedragen uit de zak te kloppen, beschikken maar weinig beleggingsdeskundigen over de noodzakelijke vaardigheid om de markt stelselmatig, jaren achtereen, te slim af te zijn.5 Beroepsinvesteerders, met kantoor huren utrecht inbegrip van fondsmanagers, voldoen niet aan de eisen van een basale vaardigheidstest: constante prestaties. Het criterium voor het bestaan van een willekeurige vaardigheid is de consistentie van individuele prestatieverschillen. De logica is eenvoudig: als individuele verschillen in een willekeurig jaar geheel te wijten zijn aan toeval, zal de rangorde van beleggers en fondsen onvoorspelbaar variëren en zal de jaar-op-jaarcorrelatie nul zijn. Als er echter sprake is kantoor huren eindhoven van vaardigheid zullen de rangordes stabieler blijven. Het in stand blijven van individuele verschillen is het criterium waarmee we het bestaan van een vaardigheid vaststellen, bij golfspelers, autoverkopers, orthodontisten of snelle caissières.

Extreme voorspellingen

Regressie bekeken vanuit twee systemen Extreme voorspellingen en de bereidheid om op basis van zwakke aanwijzingen zeldzame gebeurtenissen te voorspellen zijn beide manifestaties van Systeem r. Het associatieve brein past de extremiteit van de voorspelling aan aan de vermeende kantoor huren rotterdam  extremiteit van de aanwijzingen waarop de voorspelling is gebaseerd – dit is hoe substitutie werkt. Systeem r genereert bovendien oordelen die overmatig veel vertrouwen wekken: vertrouwen wordt immers bepaald door de samenhang tussen het best mogelijke verhaal dat we kunnen verzinnen en de beschikbare aanwijzingen. Maar pas op: uw intuïtie zal voorspellingen maken die te extreem zijn en die te veel validiteit uitstralen. Voor Systeem 2 is regressie ook een probleem. Het hele concept van regressie naar het gemiddelde komt vreemd over en is kantoor huren amsterdam lastig uit te leggen en te begrijpen. Het kostte Galton de nodige moeite  om het volledig te begrijpen. Veel statistiekdocenten kijken met vrees uit naar de les waarin regressie aan bod komt en studenten blijven vaak zitten met een vaag begrip van dit o zo belangrijke concept. Dit is zo’n situatie waarin Systeem 2 extra instructie nodig heeft. Het afstemmen van voorspellingen
op de beschikbare aanwijzingen is niet alleen iets wat we intuïtief doen; het is ook een redelijk iets. Regressie laat zich niet alleen begrijpen door kantoor huren utrecht ervaring. Zelfs als we ons bewust worden van regressie, zoals in de anekdote over de luchtmachtinstructeurs, verzinnen we vaak een causale verklaring die bijna altijd fout is.
Over intuïtieve voorspellingen
‘Die start-up heeft in principe een veelbelovend product, maar we mogen er niet van uitgaan dat de onderneming succesvol zal zijn. Het product is nog niet klaar voor de markt en er kan nog veel regressie plaatsvinden.’
‘Onze intuïtieve voorspelling is gunstig- waarschijnlijk iets te. Laten we rekening houden met de kracht van de aanwijzingen en de voorspelling iets meer naar het gemiddelde brengen.’
‘De investering is misschien de juiste stap, zelfs al is de kans op mislukken groot. Laten we kantoor huren eindhoven er maar van uitgaan dat dit niet de nieuwe Google is.’
‘Ik heb een beoordeling van dat merk gelezen, en die was lovend. Maar misschien had ik net die ene positieve beoordeling te pakken. Laten we alleen kijken naar de merken die vaak zijn beoordeeld, en daaruit de beste kiezen.’

Nieuws over psychologie

Om studenten iets nieuws over psychologie te leren moet je ze verrassen. Maar welke verrassing volstaat? Nisbett en Borgida ontdekten dat als ze hun studenten met een verrassend statistisch feit confronteerden, ze eigenlijk niets leerden. Maar als de studenten door flexplek huren rotterdam individuele gevallen werden verrast (twee aardige mensen die geen hulp hadden geboden), werd er meteen gegeneraliseerd en trok men de conclusie dat helpen moeilijker is dan gedacht. Nisbett en Borgida vatten de resultaten samen in een enkele, gedenkwaardige zin:
De bereidheid van de deelnemers om het specifieke uit het algemene te deduceren werd slechts geëvenaard door hun bereidheid om het flexplek huren amsterdam algemene uit het specifieke af te leiden.
16. Oorzaken gaan vóór statistiek I 8 3
Een belangwekkende conclusie. Mensen die verrassende feiten over menselijk gedrag te horen krijgen, vertellen misschien hun vrienden over wat ze hebben geleerd, maar dit betekent niet dat hun begrip van de wereld daadwerkelijk is veranderd. De lakmoesproef voor het begrijpen van psychologie is of ons begrip van situaties is veranderd, en niet of we een nieuw statistisch feitje hebben geleerd. Er bestaat een diepe kloof tussen ons denken over statistiek en ons denken over individuele gevallen. Statistische resultaten met een causale interpretatie hebben meer invloed op ons denken dan niet-causale informatie. Maar zelfs overtuigende causale statistiek zal diepgewortelde, op flexplek huren utrecht persoonlijke ervaring gebaseerde overtuigingen niet kunnen veranderen. Verrassende individuele gevallen hebben deze invloed wel en vormen een effectiever middel voor het doceren van psychologie: ongerijmdheden moeten immers worden opgelost en in een causaal verhaal worden ingebed. Dit is de reden dat dit boek vragen bevat die persoonlijk aan u, de lezer, zijn gericht. U zult eerder iets leren door verrast te worden over uw eigen gedrag dan door verrassende feiten over mensen in het algemeen te lezen.
Over causaliteit en statistiek:
‘We kunnen er niet van uitgaan dat ze iets nieuws leren van statistische fe iten. Laten we enkele representatieve gevallen beschrijven, om flexplek huren eindhoven hun Systeem 1 te prikkelen.’
‘Deze statistische informatie zal niet worden genegeerd. In tegendeel – de informatie zal meteen worden gebruikt om een stereotiep denkbeeld te versterken.’

Uw intuïtie

Uw intuïtie onder de duim krijgen Uw inschatting dat het morgen droog blijft is in wezen subjectief, maar u moet niet zomaar alles geloven wat u in gedachten schiet. Willen ze nuttig zijn, dan moeten overtuigingen ingeperkt worden door de logica van kansen. Als u dus denkt dat er een kans van 40 procent is dat het morgen op een bepaald moment flexplek huren rotterdam gaat regenen, moet u ook geloven dat er een kans van 60 procent is dat het droog blijft, en moet u niet gaan denken dat er een kans van 50 procent is dat het morgenochtend gaat regenen. Als u denkt dat er een kans van 30 procent is dat kandidaat X tot president zal worden verkozen en een kans van 80 procent dat hij na de eerste termijn herkozen zal worden, moet u ook geloven dat de kans dat hij twee keer op rij wordt verkozen 24 procent bedraagt. De relevante ‘regels’ voor gevallen als het Tom W.-vraagstuk worden geleverd door de Bayesiaanse logica. Deze invloedrijke benadering op statistiek is vernoemd naar een Engelse predikant uit de achttiende eeuw, de eerwaarde Thomas Bayes. Bayes was de eerste die een groot probleem
aanpakte: de logica van hoe mensen in het licht van nieuwe aanwijzingen voor een nieuwe strategie zouden moeten kiezen. De regels van Bayes beschrijven hoe aanvankelijke overtuigingen (in de voorbeelden in dit hoofdstuk, a-priorikansen) moeten worden gecombineerd met de diagnostiek van nieuwe aanwijzingen, de mate waarin een flexplek huren amsterdam hypothese de voorkeur krijgt boven een bepaald alternatief.5 Stel, u gelooft dat 3 procent van alle studenten informatica studeert (de a-priorikans). Verder gelooft u dat de karakterbeschrijving van Tom W. vier keer meer van toepassing is op een student informatica dan op studenten van andere studierichtingen. De Bayesiaanse regels schrijven dan voor dat u de kans dat Tom W. informaticus is op rr procent moet inschatten. Was de a-priorikans 80 procent geweest, dan was de kans 94,r procent enzovoort. De wiskundige uitleg valt buiten het bestek van dit boek, maar het loont de moeite twee dingen te onthouden over (het verprutsen van) Bayesiaanse logica. Het eerste is dat a-priorikansen wel degelijk uitmaken, zelfs al is er aanvullende informatie beschikbaar. Vaak ligt dit niet intuitief voor de hand. Het tweede is dat intuïtieve flexplek huren utrecht indrukken over de diagnostiek van aanwijzingen vaak overdreven worden. De combinatie van WYSIATI en associatieve samenhang doet ons geloven in de verhalen die we voor onszelf opdissen. De kernelementen van gecontroleerde Bayesiaanse beredenering kunnen kort worden samengevat: • Koppel uw oordeel over de kans op een bepaalde uitkomst aan een geloofwaardige a-priorikans. • Trek de diagnostiek flexplek huren eindhoven van de aanwijzingen in twijfel.
Twee eenvoudige elementen. Het besef dat ik deze regels eigenlijk nooit correct had toegepast, kwam als een koude douche, en zelfs nu vind ik het nog lastig om ze goed te gebruiken.

De beschikbaarheidsbias

Psychologen houden van experimenten met p-aradoxale uitkomsten en hebben zich dan ook met veel plezier op Schwarz’ ontdekking gestort. Enkele voorbeelden van conclusies: • Mensen zijn van mening dat ze hun fiets minder vaak gebruiken nadat ze zich veel voorbeelden van fietstochtjes voor de geest hebben gehaald. • Mensen krijgen minder vertrouwen in een flexplek huren rotterdam bepaalde keuze als ze meer argumenten ten gunste van die keuze moeten noemen. • Mensen hebben er minder vertrouwen in dat een bepaalde gebeurtenis te voorkomen is als ze meer manieren moeten noemen om de gebeurtenis te voorkomen. • Mensen zijn minder onder de indruk van een auto als ze meer voordelen van die auto hebben genoemd.
Een professor van de UCLA bedacht een ingenieuze manier om de beschikbaarheidsbias te benutten. Hij vroeg aan verschillende groepen studenten om na flexplek huren amsterdam te denken over manieren om zijn colleges te verbeteren en varieerde het aantal verbeterpunten dat ze moesten aandragen. Zoals verwacht vonden de studenten die meer verbeterpunten moesten verzinnen, zijn colleges beter! Misschien wel de interessantste uitkomst van dit paradoxale onderzoek is het feit dat de paradox niet altijd plaatsvindt: soms gaan mensen af op inhoud en niet op het gemak waarmee voorbeelden voor de geest worden gehaald. Het bewijs dat we een gedragspatroon echt begrijpen, ligt in de vraag of we het flexplek huren utrecht patroon kunnen omdraaien. Schwarz en zijn collega’s namen de taak op zich om de omstandigheden waarin dit omdraaien plaatsvindt te ontdekken. Het gemak waarmee voorbeelden van assertiviteit voor de geest worden gehaald, verandert tijdens het uitvoeren van de taak. De eerste paar voorbeelden zijn gemakkelijk, maar al snel wordt de taak flexplek huren eindhoven zeer lastig. Uiteraard verwacht de respondent ook dat dit gemak minder wordt, maar de achteruitgang tussen zes en twaalf voorbeelden lijkt groter te zijn dan gedacht.