Extreme voorspellingen

Regressie bekeken vanuit twee systemen Extreme voorspellingen en de bereidheid om op basis van zwakke aanwijzingen zeldzame gebeurtenissen te voorspellen zijn beide manifestaties van Systeem r. Het associatieve brein past de extremiteit van de voorspelling aan aan de vermeende kantoor huren rotterdam  extremiteit van de aanwijzingen waarop de voorspelling is gebaseerd – dit is hoe substitutie werkt. Systeem r genereert bovendien oordelen die overmatig veel vertrouwen wekken: vertrouwen wordt immers bepaald door de samenhang tussen het best mogelijke verhaal dat we kunnen verzinnen en de beschikbare aanwijzingen. Maar pas op: uw intuïtie zal voorspellingen maken die te extreem zijn en die te veel validiteit uitstralen. Voor Systeem 2 is regressie ook een probleem. Het hele concept van regressie naar het gemiddelde komt vreemd over en is kantoor huren amsterdam lastig uit te leggen en te begrijpen. Het kostte Galton de nodige moeite  om het volledig te begrijpen. Veel statistiekdocenten kijken met vrees uit naar de les waarin regressie aan bod komt en studenten blijven vaak zitten met een vaag begrip van dit o zo belangrijke concept. Dit is zo’n situatie waarin Systeem 2 extra instructie nodig heeft. Het afstemmen van voorspellingen
op de beschikbare aanwijzingen is niet alleen iets wat we intuïtief doen; het is ook een redelijk iets. Regressie laat zich niet alleen begrijpen door kantoor huren utrecht ervaring. Zelfs als we ons bewust worden van regressie, zoals in de anekdote over de luchtmachtinstructeurs, verzinnen we vaak een causale verklaring die bijna altijd fout is.
Over intuïtieve voorspellingen
‘Die start-up heeft in principe een veelbelovend product, maar we mogen er niet van uitgaan dat de onderneming succesvol zal zijn. Het product is nog niet klaar voor de markt en er kan nog veel regressie plaatsvinden.’
‘Onze intuïtieve voorspelling is gunstig- waarschijnlijk iets te. Laten we rekening houden met de kracht van de aanwijzingen en de voorspelling iets meer naar het gemiddelde brengen.’
‘De investering is misschien de juiste stap, zelfs al is de kans op mislukken groot. Laten we kantoor huren eindhoven er maar van uitgaan dat dit niet de nieuwe Google is.’
‘Ik heb een beoordeling van dat merk gelezen, en die was lovend. Maar misschien had ik net die ene positieve beoordeling te pakken. Laten we alleen kijken naar de merken die vaak zijn beoordeeld, en daaruit de beste kiezen.’

Nieuws over psychologie

Om studenten iets nieuws over psychologie te leren moet je ze verrassen. Maar welke verrassing volstaat? Nisbett en Borgida ontdekten dat als ze hun studenten met een verrassend statistisch feit confronteerden, ze eigenlijk niets leerden. Maar als de studenten door flexplek huren rotterdam individuele gevallen werden verrast (twee aardige mensen die geen hulp hadden geboden), werd er meteen gegeneraliseerd en trok men de conclusie dat helpen moeilijker is dan gedacht. Nisbett en Borgida vatten de resultaten samen in een enkele, gedenkwaardige zin:
De bereidheid van de deelnemers om het specifieke uit het algemene te deduceren werd slechts geëvenaard door hun bereidheid om het flexplek huren amsterdam algemene uit het specifieke af te leiden.
16. Oorzaken gaan vóór statistiek I 8 3
Een belangwekkende conclusie. Mensen die verrassende feiten over menselijk gedrag te horen krijgen, vertellen misschien hun vrienden over wat ze hebben geleerd, maar dit betekent niet dat hun begrip van de wereld daadwerkelijk is veranderd. De lakmoesproef voor het begrijpen van psychologie is of ons begrip van situaties is veranderd, en niet of we een nieuw statistisch feitje hebben geleerd. Er bestaat een diepe kloof tussen ons denken over statistiek en ons denken over individuele gevallen. Statistische resultaten met een causale interpretatie hebben meer invloed op ons denken dan niet-causale informatie. Maar zelfs overtuigende causale statistiek zal diepgewortelde, op flexplek huren utrecht persoonlijke ervaring gebaseerde overtuigingen niet kunnen veranderen. Verrassende individuele gevallen hebben deze invloed wel en vormen een effectiever middel voor het doceren van psychologie: ongerijmdheden moeten immers worden opgelost en in een causaal verhaal worden ingebed. Dit is de reden dat dit boek vragen bevat die persoonlijk aan u, de lezer, zijn gericht. U zult eerder iets leren door verrast te worden over uw eigen gedrag dan door verrassende feiten over mensen in het algemeen te lezen.
Over causaliteit en statistiek:
‘We kunnen er niet van uitgaan dat ze iets nieuws leren van statistische fe iten. Laten we enkele representatieve gevallen beschrijven, om flexplek huren eindhoven hun Systeem 1 te prikkelen.’
‘Deze statistische informatie zal niet worden genegeerd. In tegendeel – de informatie zal meteen worden gebruikt om een stereotiep denkbeeld te versterken.’

Uw intuïtie

Uw intuïtie onder de duim krijgen Uw inschatting dat het morgen droog blijft is in wezen subjectief, maar u moet niet zomaar alles geloven wat u in gedachten schiet. Willen ze nuttig zijn, dan moeten overtuigingen ingeperkt worden door de logica van kansen. Als u dus denkt dat er een kans van 40 procent is dat het morgen op een bepaald moment flexplek huren rotterdam gaat regenen, moet u ook geloven dat er een kans van 60 procent is dat het droog blijft, en moet u niet gaan denken dat er een kans van 50 procent is dat het morgenochtend gaat regenen. Als u denkt dat er een kans van 30 procent is dat kandidaat X tot president zal worden verkozen en een kans van 80 procent dat hij na de eerste termijn herkozen zal worden, moet u ook geloven dat de kans dat hij twee keer op rij wordt verkozen 24 procent bedraagt. De relevante ‘regels’ voor gevallen als het Tom W.-vraagstuk worden geleverd door de Bayesiaanse logica. Deze invloedrijke benadering op statistiek is vernoemd naar een Engelse predikant uit de achttiende eeuw, de eerwaarde Thomas Bayes. Bayes was de eerste die een groot probleem
aanpakte: de logica van hoe mensen in het licht van nieuwe aanwijzingen voor een nieuwe strategie zouden moeten kiezen. De regels van Bayes beschrijven hoe aanvankelijke overtuigingen (in de voorbeelden in dit hoofdstuk, a-priorikansen) moeten worden gecombineerd met de diagnostiek van nieuwe aanwijzingen, de mate waarin een flexplek huren amsterdam hypothese de voorkeur krijgt boven een bepaald alternatief.5 Stel, u gelooft dat 3 procent van alle studenten informatica studeert (de a-priorikans). Verder gelooft u dat de karakterbeschrijving van Tom W. vier keer meer van toepassing is op een student informatica dan op studenten van andere studierichtingen. De Bayesiaanse regels schrijven dan voor dat u de kans dat Tom W. informaticus is op rr procent moet inschatten. Was de a-priorikans 80 procent geweest, dan was de kans 94,r procent enzovoort. De wiskundige uitleg valt buiten het bestek van dit boek, maar het loont de moeite twee dingen te onthouden over (het verprutsen van) Bayesiaanse logica. Het eerste is dat a-priorikansen wel degelijk uitmaken, zelfs al is er aanvullende informatie beschikbaar. Vaak ligt dit niet intuitief voor de hand. Het tweede is dat intuïtieve flexplek huren utrecht indrukken over de diagnostiek van aanwijzingen vaak overdreven worden. De combinatie van WYSIATI en associatieve samenhang doet ons geloven in de verhalen die we voor onszelf opdissen. De kernelementen van gecontroleerde Bayesiaanse beredenering kunnen kort worden samengevat: • Koppel uw oordeel over de kans op een bepaalde uitkomst aan een geloofwaardige a-priorikans. • Trek de diagnostiek flexplek huren eindhoven van de aanwijzingen in twijfel.
Twee eenvoudige elementen. Het besef dat ik deze regels eigenlijk nooit correct had toegepast, kwam als een koude douche, en zelfs nu vind ik het nog lastig om ze goed te gebruiken.

De beschikbaarheidsbias

Psychologen houden van experimenten met p-aradoxale uitkomsten en hebben zich dan ook met veel plezier op Schwarz’ ontdekking gestort. Enkele voorbeelden van conclusies: • Mensen zijn van mening dat ze hun fiets minder vaak gebruiken nadat ze zich veel voorbeelden van fietstochtjes voor de geest hebben gehaald. • Mensen krijgen minder vertrouwen in een flexplek huren rotterdam bepaalde keuze als ze meer argumenten ten gunste van die keuze moeten noemen. • Mensen hebben er minder vertrouwen in dat een bepaalde gebeurtenis te voorkomen is als ze meer manieren moeten noemen om de gebeurtenis te voorkomen. • Mensen zijn minder onder de indruk van een auto als ze meer voordelen van die auto hebben genoemd.
Een professor van de UCLA bedacht een ingenieuze manier om de beschikbaarheidsbias te benutten. Hij vroeg aan verschillende groepen studenten om na flexplek huren amsterdam te denken over manieren om zijn colleges te verbeteren en varieerde het aantal verbeterpunten dat ze moesten aandragen. Zoals verwacht vonden de studenten die meer verbeterpunten moesten verzinnen, zijn colleges beter! Misschien wel de interessantste uitkomst van dit paradoxale onderzoek is het feit dat de paradox niet altijd plaatsvindt: soms gaan mensen af op inhoud en niet op het gemak waarmee voorbeelden voor de geest worden gehaald. Het bewijs dat we een gedragspatroon echt begrijpen, ligt in de vraag of we het flexplek huren utrecht patroon kunnen omdraaien. Schwarz en zijn collega’s namen de taak op zich om de omstandigheden waarin dit omdraaien plaatsvindt te ontdekken. Het gemak waarmee voorbeelden van assertiviteit voor de geest worden gehaald, verandert tijdens het uitvoeren van de taak. De eerste paar voorbeelden zijn gemakkelijk, maar al snel wordt de taak flexplek huren eindhoven zeer lastig. Uiteraard verwacht de respondent ook dat dit gemak minder wordt, maar de achteruitgang tussen zes en twaalf voorbeelden lijkt groter te zijn dan gedacht.

Wijdverspreide misvattingen

De wijdverspreide misvattingen over willekeurigheid hebben soms grote gevolgen. In ons artikel over representativiteit citeerden Amos en ik de statisticus William Feller, die een voorbeeld gaf van het gemak
I 24 Deel Il – Heuristieken en biases
waarmee mensen niet-bestaande patronen onderscheiden. Tijdens de bombardementen op Londen in de Tweede Wereldoorlog geloofde men flexplek huren rotterdam dat de bombardementen niet willekeurig konden zijn, omdat uit kaarten bleek dat bepaalde delen van Londen nauwelijks werden geraakt. Volgens sommigen kwam dit door de aanwezigheid van Duitse spionnen in die buurten.5 Uit een zorgvuldige statistische analyse bleek dat de spreiding van treffers gebruikelijk was voor een flexplek huren amsterdam willekeurig proces – en evenzeer gebruikelijk voor het wekken van de indruk dat het proces niet willekeurig was. In de woorden van Feller: ‘Voor de leek lijkt willekeurigheid op regelmaat of de neiging tot clustervorming.’ Al snel kreeg ik de kans om datgene wat ik van Feller had geleerd in de praktijk te brengen. In 1973 brak de Jom Kipoer-oorlog uit. Mijn enige significante bijdrage aan de strijd was het advies aan hoge luchtmachtofficieren om een bepaald onderzoek niet uit te voeren. De strijd in de lucht verliep moeizaam voor Israël, vanwege de onverwachte effectiviteit van het Egyptische luchtafweergeschut. De verliezen waren aanzienlijk en leken onevenredig verdeeld te zijn. Zo las ik over twee squadrons die van dezelfde basis vluchten uitvoerden – het ene squadron had vier vliegtuigen verloren, het andere geen. Er werd een onderzoek op touw gezet om te ontdekken wat flexplek huren utrecht het ene squadron fout deed. Er was geen enkele reden om aan te nemen dat het ene squadron beter functioneerde dan het andere en er werden geen operationele verschillen ontdekt. Wel waren er (uiteraard) verschillen in het leven en werken van de piloten: hoe vaak men tussen missies naar huis ging en iets over de manier waarop debriefings werden uitgevoerd. Mijn advies aan de officieren was om de verschillen toe te schrijven aan het flexplek huren eindhoven toeval en de ondervragingen stop te zetten. Ik meende dat de zoektocht naar een niet voor de hand liggende oorzaak vruchteloos zou zijn en dat de piloten van het geplaagde squadron niet ook nog met schuldgevoelens moesten worden opgezadeld.