Categorie archief: Uncategorized

Doe het zelf

Doe het zelf De boodschap van dit hoofdstuk kan gemakkelijk worden toegepast op andere taken dan het nemen van personeelsbeslissingen in het leger. Het invoeren van interviewprocedures in de geest van Meehl en Dawes vereist betrekkelijk weinig inspanning maar een heleboel discipline. Stel dat je een kantoor huren rotterdam verkoopmedewerker voor je bedrijf moet aanstellen. Als je echt de best mogelijke persoon voor deze functie wilt aantrekken, moet je als volgt te werk gaan. Selecteer eerst enkele kenmerken die voorwaardelijk zijn voor het welslagen in deze functie (technische vaardigheid, innemende persoonlijkheid, betrouwbaarheid en dergelijke). Overdrijf dit niet; met zes dimensies kun je goed volstaan. De kenmerken die je kiest, moeten zoveel mogelijk van elkaar onafhankelijk zijn en je moet het gevoel hebben dat je ze kantoor huren amsterdam betrouwbaar kunt vaststellen door een paar feitelijke vragen te stellen. Maak dan een lijst van deze vragen voor elk kenmerk en bedenk hoe je het kenmerk wilt scoren, bijvoorbeeld op een vijfpuntsschaal. Je moet dan een idee hebben over wat je ‘heel zwak’ of ‘heel sterk’ wilt noemen. Deze voorbereidingen zullen zo’n half uurtje in beslag nemen, een geringe investering die een belangrijk verschil kan maken in de kwaliteit
van de mensen die je aanstelt. Om halo-effecten te vermijden moet je de informatie kantoor huren utrecht per kenmerk inwinnen en dit kenmerk scoren voordat je overgaat tot het volgende. Ga dus niet kriskras te werk. Om elke kandidaat te beoordelen moet je de zes scores optellen. Omdat je zelf verantwoordelijk bent voor de eindbeslissing, hoef je geen beoordeling met gesloten ogen te doen. Beloof jezelf plechtig dat je de kandidaat met de hoogste score zult aannemen, zelfs als er een andere kandidaat is die je beter aanstaat. Probeer weerstand te bieden aan de wens om gebroken benen te verzinnen teneinde de rangorde te veranderen. Je kunt je gesteund voelen door een enorme hoeveelheid onderzoeksgegevens: je zult veel eerder de kantoor huren eindhoven beste kandidaat vinden als je deze procedure gebruikt dan wanneer je doet wat mensen in zulke situaties normaliter doen, namelijk onvoorbereid aan het interview beginnen en keuzen maken op grond van een globale intuïtieve beoordeling in de trant van ‘Ik heb hem diep in de ogen gekeken en kreeg daar een prettig gevoel bij.’

De transactie

Natuurlijk was er ook altijd nog iemand anders bij de transactie betrokken; over het algemeen waren dit financiële instellingen en beroepsinvesteerders, die bereid waren hun voordeel te doen met de verkeerde kantoor huren rotterdam keuzen van individuele handelaren bij het verkopen en kopen van aandelen. Nader onderzoek van Barber en Odean heeft licht geworpen op deze fouten. Individuele beleggers proberen hun winsten te consolideren door ‘winnaars’ te verkopen, aandelen die sinds de aankoop in waarde zijn gestegen, en houden vast aan hun verliezers.3 Helaas voor hen doen recente winnaars het op de korte termijn over het algemeen beter dan recente verliezers, en dus verkopen deze beleggers de verkeerde aandelen. En daarnaast kopen ze ook de verkeerde kantoor huren amsterdam aandelen. Individuele beleggers concentreren zich voorspelbaar op de aankoop van aandelen in ondernemingen die hun aandacht trekken omdat ze in het nieuws zijn. Beroepsinvesteerders reageren selectiever op het nieuws.4 Deze uitkomsten leveren enige rechtvaardiging op voor het etiket ‘slim geld’ dat beroepsfinanciers op zichzelf toepassen. Hoewel professionals in staat zijn amateurs aanzienlijke geldbedragen uit de zak te kloppen, beschikken maar weinig beleggingsdeskundigen over de noodzakelijke vaardigheid om de markt stelselmatig, jaren achtereen, te slim af te zijn.5 Beroepsinvesteerders, met kantoor huren utrecht inbegrip van fondsmanagers, voldoen niet aan de eisen van een basale vaardigheidstest: constante prestaties. Het criterium voor het bestaan van een willekeurige vaardigheid is de consistentie van individuele prestatieverschillen. De logica is eenvoudig: als individuele verschillen in een willekeurig jaar geheel te wijten zijn aan toeval, zal de rangorde van beleggers en fondsen onvoorspelbaar variëren en zal de jaar-op-jaarcorrelatie nul zijn. Als er echter sprake is kantoor huren eindhoven van vaardigheid zullen de rangordes stabieler blijven. Het in stand blijven van individuele verschillen is het criterium waarmee we het bestaan van een vaardigheid vaststellen, bij golfspelers, autoverkopers, orthodontisten of snelle caissières.

Nieuws over psychologie

Om studenten iets nieuws over psychologie te leren moet je ze verrassen. Maar welke verrassing volstaat? Nisbett en Borgida ontdekten dat als ze hun studenten met een verrassend statistisch feit confronteerden, ze eigenlijk niets leerden. Maar als de studenten door flexplek huren rotterdam individuele gevallen werden verrast (twee aardige mensen die geen hulp hadden geboden), werd er meteen gegeneraliseerd en trok men de conclusie dat helpen moeilijker is dan gedacht. Nisbett en Borgida vatten de resultaten samen in een enkele, gedenkwaardige zin:
De bereidheid van de deelnemers om het specifieke uit het algemene te deduceren werd slechts geëvenaard door hun bereidheid om het flexplek huren amsterdam algemene uit het specifieke af te leiden.
16. Oorzaken gaan vóór statistiek I 8 3
Een belangwekkende conclusie. Mensen die verrassende feiten over menselijk gedrag te horen krijgen, vertellen misschien hun vrienden over wat ze hebben geleerd, maar dit betekent niet dat hun begrip van de wereld daadwerkelijk is veranderd. De lakmoesproef voor het begrijpen van psychologie is of ons begrip van situaties is veranderd, en niet of we een nieuw statistisch feitje hebben geleerd. Er bestaat een diepe kloof tussen ons denken over statistiek en ons denken over individuele gevallen. Statistische resultaten met een causale interpretatie hebben meer invloed op ons denken dan niet-causale informatie. Maar zelfs overtuigende causale statistiek zal diepgewortelde, op flexplek huren utrecht persoonlijke ervaring gebaseerde overtuigingen niet kunnen veranderen. Verrassende individuele gevallen hebben deze invloed wel en vormen een effectiever middel voor het doceren van psychologie: ongerijmdheden moeten immers worden opgelost en in een causaal verhaal worden ingebed. Dit is de reden dat dit boek vragen bevat die persoonlijk aan u, de lezer, zijn gericht. U zult eerder iets leren door verrast te worden over uw eigen gedrag dan door verrassende feiten over mensen in het algemeen te lezen.
Over causaliteit en statistiek:
‘We kunnen er niet van uitgaan dat ze iets nieuws leren van statistische fe iten. Laten we enkele representatieve gevallen beschrijven, om flexplek huren eindhoven hun Systeem 1 te prikkelen.’
‘Deze statistische informatie zal niet worden genegeerd. In tegendeel – de informatie zal meteen worden gebruikt om een stereotiep denkbeeld te versterken.’

Uw intuïtie

Uw intuïtie onder de duim krijgen Uw inschatting dat het morgen droog blijft is in wezen subjectief, maar u moet niet zomaar alles geloven wat u in gedachten schiet. Willen ze nuttig zijn, dan moeten overtuigingen ingeperkt worden door de logica van kansen. Als u dus denkt dat er een kans van 40 procent is dat het morgen op een bepaald moment flexplek huren rotterdam gaat regenen, moet u ook geloven dat er een kans van 60 procent is dat het droog blijft, en moet u niet gaan denken dat er een kans van 50 procent is dat het morgenochtend gaat regenen. Als u denkt dat er een kans van 30 procent is dat kandidaat X tot president zal worden verkozen en een kans van 80 procent dat hij na de eerste termijn herkozen zal worden, moet u ook geloven dat de kans dat hij twee keer op rij wordt verkozen 24 procent bedraagt. De relevante ‘regels’ voor gevallen als het Tom W.-vraagstuk worden geleverd door de Bayesiaanse logica. Deze invloedrijke benadering op statistiek is vernoemd naar een Engelse predikant uit de achttiende eeuw, de eerwaarde Thomas Bayes. Bayes was de eerste die een groot probleem
aanpakte: de logica van hoe mensen in het licht van nieuwe aanwijzingen voor een nieuwe strategie zouden moeten kiezen. De regels van Bayes beschrijven hoe aanvankelijke overtuigingen (in de voorbeelden in dit hoofdstuk, a-priorikansen) moeten worden gecombineerd met de diagnostiek van nieuwe aanwijzingen, de mate waarin een flexplek huren amsterdam hypothese de voorkeur krijgt boven een bepaald alternatief.5 Stel, u gelooft dat 3 procent van alle studenten informatica studeert (de a-priorikans). Verder gelooft u dat de karakterbeschrijving van Tom W. vier keer meer van toepassing is op een student informatica dan op studenten van andere studierichtingen. De Bayesiaanse regels schrijven dan voor dat u de kans dat Tom W. informaticus is op rr procent moet inschatten. Was de a-priorikans 80 procent geweest, dan was de kans 94,r procent enzovoort. De wiskundige uitleg valt buiten het bestek van dit boek, maar het loont de moeite twee dingen te onthouden over (het verprutsen van) Bayesiaanse logica. Het eerste is dat a-priorikansen wel degelijk uitmaken, zelfs al is er aanvullende informatie beschikbaar. Vaak ligt dit niet intuitief voor de hand. Het tweede is dat intuïtieve flexplek huren utrecht indrukken over de diagnostiek van aanwijzingen vaak overdreven worden. De combinatie van WYSIATI en associatieve samenhang doet ons geloven in de verhalen die we voor onszelf opdissen. De kernelementen van gecontroleerde Bayesiaanse beredenering kunnen kort worden samengevat: • Koppel uw oordeel over de kans op een bepaalde uitkomst aan een geloofwaardige a-priorikans. • Trek de diagnostiek flexplek huren eindhoven van de aanwijzingen in twijfel.
Twee eenvoudige elementen. Het besef dat ik deze regels eigenlijk nooit correct had toegepast, kwam als een koude douche, en zelfs nu vind ik het nog lastig om ze goed te gebruiken.

De beschikbaarheidsbias

Psychologen houden van experimenten met p-aradoxale uitkomsten en hebben zich dan ook met veel plezier op Schwarz’ ontdekking gestort. Enkele voorbeelden van conclusies: • Mensen zijn van mening dat ze hun fiets minder vaak gebruiken nadat ze zich veel voorbeelden van fietstochtjes voor de geest hebben gehaald. • Mensen krijgen minder vertrouwen in een flexplek huren rotterdam bepaalde keuze als ze meer argumenten ten gunste van die keuze moeten noemen. • Mensen hebben er minder vertrouwen in dat een bepaalde gebeurtenis te voorkomen is als ze meer manieren moeten noemen om de gebeurtenis te voorkomen. • Mensen zijn minder onder de indruk van een auto als ze meer voordelen van die auto hebben genoemd.
Een professor van de UCLA bedacht een ingenieuze manier om de beschikbaarheidsbias te benutten. Hij vroeg aan verschillende groepen studenten om na flexplek huren amsterdam te denken over manieren om zijn colleges te verbeteren en varieerde het aantal verbeterpunten dat ze moesten aandragen. Zoals verwacht vonden de studenten die meer verbeterpunten moesten verzinnen, zijn colleges beter! Misschien wel de interessantste uitkomst van dit paradoxale onderzoek is het feit dat de paradox niet altijd plaatsvindt: soms gaan mensen af op inhoud en niet op het gemak waarmee voorbeelden voor de geest worden gehaald. Het bewijs dat we een gedragspatroon echt begrijpen, ligt in de vraag of we het flexplek huren utrecht patroon kunnen omdraaien. Schwarz en zijn collega’s namen de taak op zich om de omstandigheden waarin dit omdraaien plaatsvindt te ontdekken. Het gemak waarmee voorbeelden van assertiviteit voor de geest worden gehaald, verandert tijdens het uitvoeren van de taak. De eerste paar voorbeelden zijn gemakkelijk, maar al snel wordt de taak flexplek huren eindhoven zeer lastig. Uiteraard verwacht de respondent ook dat dit gemak minder wordt, maar de achteruitgang tussen zes en twaalf voorbeelden lijkt groter te zijn dan gedacht.