Categorie archief: Uncategorized

Stafstrategieën

Gerelateerde afbeelding

Dit soort stafstrategieën wordt een trend. De gedachte dat stafdiensten facilitair moeten zijn, vindt op grote schaal ingang. Het management heeft nog steeds grote behoefte aan advies, want het is een ingewikkelde wereld waarin we leven. Voor de terugkeer van de oppermachtige interne adviseur is geen ruimte. Staf komt terug, maar in een heel andere vorm. gesproken. Het kenmerk van een functionele stafafdeling is dat het ook een deel van de uitvoering van het werk verricht. Door middel van haar functionele relatie maakt een functionele flexplek huren rotterdam stafafdeling gebruik van de bevoegdheid om andere afdelingen of functionarissen aanwijzingen te geven over het te volgen beleid (zoals het uitbesteden van bepaalde activiteiten), een te volgen werkwijze (bijvoorbeeld de wijze van administreren) of procedure (zoals het selecteren van personeel).
Vaak worden lijnmanagers of -afdelingen verplicht een functionele stafafdeling te raadplegen zodra er beslissingen moeten worden genomen waarbij de deskundigheid van de functionele stafafdeling van belang is. Hierbij kan worden gedacht aan juridische adviezen, automatiseringsadviezen, bouwzaken enzovoort. Het is wenselijk bepaalde afdelingen functionele bevoegdheden te geven indien bij uitvoering van de verschillende functies in een organisatie wordt gestreefd naar uniformiteit en gelijkblijvendheid. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een urenverantwoordingssysteem, het ontwerpen van flexplek huren utrecht bijvoorbeeld formulieren, folders, brochures, het aanschaffen van een bepaald merk computers en het beschrijven van een productieproces. Veelal is de vereiste deskundigheid hiervoor in de lijn niet aanwezig of vallen deze zaken niet vanuit de lijn te coördineren. De functionele relatie wordt in een organisatieschema vaak aangegeven met een stippellijn.

Opzet projectorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Een project is tijdelijk van karakter. Nadat het project is afgerond moeten de conclusies van het project geïntegreerd worden in de normale organisatie. Bij een project is een aantal fasen te onderscheiden (zie figuur 8.25):19 • Fase 1: is gericht op het opzetten van de projectorganisatie en op de randvoorwaarden waarbinnen het project zich gaat afspelen (bevoegdheid); besloten moet worden welke personen er in het project gaan deelnemen. • Fase 2: behelst het introduceren van het project in de organisatie en de deelnemers aan het project. Deze fase moet niet worden onderschat. Om te flexplek huren rotterdam komen tot een goed eindresultaat zijn het benadrukken van het belang van de activiteiten en het opbouwen van een breed draagvlak voor het project belangrijke voorwaarden. Het management zal dan ook het project in al zijn facetten moeten steunen en stimuleren. • Fase 3: bestaat uit het werken aan het project. De doelstellingen van het project moeten worden gerealiseerd. • Fase 4: is gericht op de integratie van de projectresultaten in de normale organisatie. Het ligt in de bedoeling dat de resultaten een verder verloop krijgen in de normale (permanente) organisaties. Hierbij kan het voorkomen dat projectmedewerkers in de normale organisatie ook belast worden bij de verdere uitvoering van de resultaten van het project. In hoofdstuk g wordt verder ingegaan op organisatorische vraagstukken met betrekking tot projectplanning. Netwerkplanning Netwerkplanning wordt toegepast bij het beheersen van projecten (het bouwen van een vliegtuig, het bouwen van een huis, het ontwikkelen van een nieuw salarissysteem enzovoort) Deze planningstechniek wordt vooral toegepast bij grote, eenmalige activiteiten. In de loop flexplek huren utrecht van de jaren zijn er verschillende technieken van netwerkplanning ontwikkeld, waarbij iedere techniek zo zijn eigen kenmerken bezit.
In het algemeen komt elke techniek neer op dezelfde basisgedachte. In dit kader beperken we ons tot de zogeheten kritieke-padmethode (CPM). Netwerkplanning kan worden toegepast voor elk project waarbij een combinatie van taken verricht moet worden en waarbij een begin- en een eindpunt aanwezig zijn. Netwerkplanning geeft een overzicht met betrekking tot het geheel van het project en de (complexe) relaties tussen de activiteiten waaruit een project is opgebouwd. Het doel van netwerkplanning is het inzicht verkrijgen in de doorlooptijd van het project. Hierdoor is een betere beheersing van het project mogelijk.

Raad van commissarissen

Gerelateerde afbeelding

Hoe groter de organisatie, hoe meer hiërarchische lagen binnen de organisatie ontstaan. Deze hiërarchische lagen komen binnen een organisatie in de verschillende leidinggevende en uitvoerende niveaus ofwel bestuursniveaus tot uitdrukking. Elk bestuursniveau heeft hierbij zijn specifieke taak met betrekking tot het realiseren van de gestelde ondernemingsdoelen (zie figuur 8.12).
Het topmanagement houdt zich vooral bezig met strategische beslissingen en de flexplek huren rotterdam uitvoerende medewerkers houden zich vooral bezig met operationele beslissingen ten aanzien van de bedrijfsprocessen. Het middenmanagement heeft hiertussen een spilfunctie. Dit bestuursniveau houdt zich vooral bezig met organisatorische beslissingen. Het middenmanagement dat de strategische beslissingen vertaalt in operationele beslissingen, heeft ten opzichte van de directie een uitvoerende functie en ten opzichte van de uitvoerende medewerkers een leidinggevende functie.
Door afplatting van organisaties en het structureren van organisaties langs de weg van business units of werkmaatschappijen krijgt het middenkader flexplek huren utrecht tevens andere taken toegewezen. Het middenkader, dat leiding geeft aan die business units of werkmaatschappijen krijgt naast een organisatorische taak ook steeds meer een taak in het vaststellen van de strategie van de organisatorische eenheid. Wat zijn nu de specifieke en belangrijkste taken van de verschillende bestuursorganen in een organisatie?
De Structuurwet (1971) geeft aan dat bepaalde Nv’s en sv’s verplicht zijn structuurwet een raad van commissarissen in te stellen. Het gaat hierbij om Nv’s en sv ’s die aan de volgende drie eisen voldoen:6 • het eigen vermogen is groter dan 22,5 miljoen gulden; • de vennootschap is wettelijk verplicht een ondernemingsraad in te stellen (zie paragraaf?.3.2); • de vennootschap heeft in Nederland meer dan honderd werknemers in dienst.

 

Onderhandelen

Gerelateerde afbeelding
Naast vergaderen is ook onderhandelen een activiteit van alledag. Iedereen heeft er in uiteenlopende situaties mee te maken. Kenmerkend voor onderhandelen is dat verschillende partijen verschillende doelen nastreven. Bij onderhandelen gaat het er uiteindelijk om, om via een overleg een compromis te vinden, waarmee alle partijen kunnen instemmen. Daarmee is gesteld dat onderhandelen niet hetzelfde is als samenwerking, waarbij verschillende partijen overeenkomstige belangen en doelen hebben. Onderhandelingssituaties vertonen de twee volgende kenmerken: de partijen zijn wederzijds flexplek huren rotterdam afhankelijk en de partijen hebben tegelijk verschillende belangen.
Bij het onderhandelen onderscheiden we het onderwerp waarover onderhandeld wordt en de manier waarop je over het onderwerp onder. De relatie tussen de wijze van besluitvorming en de acceptatie van het genomen besluit
handelt. In de praktijk ontstaan juist met betrekking tot het laatste punt problemen: welke positie moet ik innemen en hoe zal de tegenpartij daarop reageren? De laatste tijd is door de deelnemers aan het Harvard-onderhandelingsproject een onderhandelingsmethode ontwikkeld, die al in vele landen met succes wordt toegepast: principieel onderhandelen.s
Deze methode stapt af van de discussie of je bij onderhandelen een zachte of een harde positie moet innemen, maar stelt daarvoor in de plaats een methode die uitgaat van het feit dat twistpunten op hun merites worden beoordeeld.
De uitgangspunten van flexplek huren utrecht principieel onderhandelen hebben betrekking op een viertal aspecten van onderhandelen: • mensen • belangen • keuzes • criteria
Ten aanzien van deze aspecten wordt een advies geformuleerd dat in alle situaties toegepast kan worden.
Mensen: scheid de mensen van het probleem. Er moet vermeden worden dat er tijdens het onderhandelingsproces door de deelnemers posities worden ingenomen, waardoor een te grote verwevenheid met het individu en het onderwerp gaat optreden.

Het topmanagement

Gerelateerde afbeelding

Onder een informatiesysteem wordt verstaan: een samenstel van componenten zoals mensen, machines en activiteiten, dat ervoor zorgt dat gegevens worden verwerkt tot informatie die voorziet in de behoefte van organisatieleden en niet-organisatieleden. Een informatiesysteem bevat dus alles (machines en activiteiten) en iedereen (mensen) die zich bezighouden met gegevens en informatie. Dit impliceert dat bijna iedereen binnen een organisatie onderdeel uitmaakt van het informatiesysteem of hiervoor handelingen verricht. Denk aan flexplek huren rotterdam het bellen van mensen, het archiveren van gegevens, het produceren en distribueren van lijstjes. Met de toename van de automatiseringsgraad binnen organisaties verandert ook de informatiebehoefte van managers. De behoefte aan informatie is sterk gegroeid doordat de technologie het mogelijk maakt meer en betere informatie tijdig beschikbaar te stellen.
Het leveren van informatie is echter geen doel op zich maar een afgeleide van het doel waaraan de organisatie werkt. Binnen veel organisaties treffen we nog vaak subinformatiesystemen aan die ooit eens zijn opgezet maar waaraan niemand meer behoefte heeft. (Bijvoorbeeld de levering van overzichten terwijl deze inmiddels on-line met de computer kunnen worden opgevraagd.) Voor veel organisaties is dit een reden om stil te staan bij de eisen die ze stellen aan een informatiesysteem. Managers zullen hiervoor goed moeten kunnen definiëren welke informatie zij nodig hebben om hun processen te kunnen besturen. De betrokkenheid van het topmanagement met betrekking tot de informatievoorziening is essentieel. Het flexplek huren utrecht topmanagement heeft ten aanzien van de informatievoorziening de volgende belangrijke taken:26 • Een rol spelen bij de bepaling van de informatiestrategie. Deze strategie is afgeleid van de algemene ondernemingsstrategie. In de informatiestrategie wordt aangegeven hoe de informatievoorziening een bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie. In het informatieplan wordt verder uitgewerkt hoe de informatievoorziening uitgevoerd en beheerst wordt.

Zelfleiderschap

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze benadering heeft veel weg van de manager als coach. In deze visie staat de manager niet boven zijn medewerkers, maar als het ware er juist naast. De manager is voornamelijk bezig zijn medewerkers te kantoor huren rotterdam stimuleren en ze in staat te stellen zo optimaal mogelijk te functioneren. Eerder hebben we gezien dat er een trend zichtbaar is die we verplatting van organisaties noemen: het terugbrengen van het aantal managementlagen in organisaties. Deze ontwikkeling gaat gepaard met het leggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie, het krijgen van resultaatverantwoordelijkheid en de vorming van business units. Deze tendenzen vragen tezamen om een nieuwe managementstijl, die we typeren als een horizontale managementstijl. Het plannen, kantoor huren amsterdam organiseren, controleren en coördineren van activiteiten wordt hierbij in grote mate. Advies Hoe ziet de nieuwe onderneming eruit?16 De contouren van het succesvolle, moderne bedrijf staan zo ongeveer vast. Herintegratie van taken, terugdraaien van de te ver doorgevoerde arbeidsverdeling. Daarmee samenhangend, een andere arbeidsinzet: in plaats van specialisatie wordt gestreefd naar brede inzetbaarheid van personeel. Een grotere autonomie van werknemers bij de uitoefening van hun taken en dus ook een andere, meer indirecte vorm van kantoor huren utrecht toezicht. Grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van afdelingen door delegatie van bevoegdheden. Een minder hiërarchische organisatiestructuur door vermindering van leidinggevende niveaus. Een bedrijfscultuur die samenbindend en mobiliserend werkt. Minder uniforme en meer geïndividualiseerde arbeidsverhoudingen, dat wil zeggen, een geheel van regelingen met een meer flexibel, op individuele personen en hun prestaties gericht beleid. door de zelfstandige units zelf ter hand genomen. Medewerkers zijn tegenwoordig hoger opgeleid en mondiger. In een organisatie is daarom een groot kennisresevoir aanwezig, waarvan gebruik gemaakt moet worden. De taak van de manager is een klimaat te scheppen waarbij dit goed tot zijn recht komt. De taken van een manager bestaan dan voornamelijk uit elementen als coachen, ontwikkelen, trainen, kantoor huren eindhoven delegeren en faciliteren. De manager heeft hierbij dus een sterk interactieve rol te vervullen, waarbij hij zijn leiderschap door contacten met mensen waar moet maken.
Uit onderzoek komt naar voren dat organisaties aan medewerkers andere eisen stellen. ‘7
Leidinggevenden beoordelen hun medewerkers vooral op criteria als verantwoordelijkheid, betrokkenheid en creativiteit. Vanzelfsprekend wordt ervan uitgegaan dat medewerkers arbeidsprestaties leveren, en loyaal en gedisciplineerd zijn.

Top-down en bottom-up

Gerelateerde afbeelding

doorgeven van informatie top-down en bottom-up; • plannen; • organiseren van de werkzaamheden; • motiveren van medewerkers; • het onderhouden van interne en externe contacten; • rapporteren; • business genereren.
Zoals reeds eerder gesteld heeft het middenmanagement zowel beleidsformulerende als uitvoerende taken. Afhankelijk van de positie van het middenkader zullen de taken in meer of mindere mate beleidsformulerend dan wel beleidsuitvoerend zijn. Gelet op de tendens tot het decentraliseren van bevoegdheden bij het topmanagement komen er echter steeds meer beleidsformulerende taken bij het middenmanagement te beleidsformulerendetaken liggen. Hierdoor groeit deze functie in belangrijkheid. Het middenmanagement heeft met name een sleutelpositie in organisaties waar het gaat om het doorvoeren van veranderingen. Immers het topmanagement kan prachtige plannen initiëren, het middenmanagement zal deze moeten overbrengen aan de medewerkers en hen hiervoor moeten motiveren. Kenmerkend voor de positie van het middenmanagement is dat het altijd tussen twee vuren zit: enerzijds het topmanagement en anderzijds de medewerkers. Het spreekt voor zich dat, gelet op het brede takenpakket en de toegenomen verantwoordelijkheden, er aan middenmanagers hoge eisen gesteld moeten worden.
Een ontwikkeling waarmee het middenkader nu en in de toekomst te maken heeft en krijgt is het fenomeen verplatting van organisaties. Onder verplatting wordt het verminderen van het aantal managementlagen verstaan. Veel (grote) organisaties rekenen af met overbodige bureaucratie en hiërarchie. Het middenkader vangt de klappen op. Achter deze ontwikkeling liggen economische factoren ten kantoor huren utrecht grondslag: organisaties dienen zich concurrerender en slagvaardiger op te stellen. Bovendien kan door een sterk individualisme en geringe waardering voor macht een platte organisatie effectief zijn in de Nederlandse cultuur. Verplatting heeft natuurlijk ook consequenties voor managementstijl, budgetteringstechnieken en personeelsbeleid. In paragraaf 6.3.3 komen we hierop terug.
Een consequentie van de verplatting van organisaties is dat een doorgroei naar een hoger managementniveau slechts voor sommigen mogelijk is. In de toekomst zal dan ook meer gebruik gemaakt gaan worden van horizontale overplaatsing in organisaties om mensen de mogelijkheid te geven een nieuwe uitdaging aan te gaan en zich verder te ontwikkelen.

Loopbaanbeleid en salarisstructuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Loopbaanbeleid en salarisstructuur
In de praktijk betekent promotie toekenning van een hoger salaris. Wat betreft de absolute hoogte van deze bedragen kunnen er aanzienlijke onderlinge verschillen tussen organisaties optreden. Enerzijds zijn er organisaties met een vlakke salarisstructuur, anderzijds met een steile salarisstructuur.10 Organisaties met een vlakke salarisstructuur hebben als kenmerk dat vlakke salarisstructuur het salarisverschil tussen de verschillende rangen binnen de organisatie klein is. Organisaties met een steile salarisstructuur kennen een groot steilesalarisstructuur salarisverschil tussen de verschillende rangen. Het is zinnig stil te staan bij de relatie tussen het promotiebeleid en de salarisstructuur binnen een organisatie. Aan de hand van een Amerikaans onderzoek kwam het volgende naar voren.
Wanneer er sprake is van de steile salarisstructuur ligt doorgaans het risico dat de promotie met zich brengt bij de medewerker zelf. Als de desbetreffende medewerker niet slaagt in zijn nieuwe functie, dan wacht hem ontslag. Daartegenover staat echter een grote sprong met betrekking tot kantoor huren amsterdam het salaris. De sfeer in dit soort organisaties wordt vaak gekenmerkt door een scherpe wedijver. Iedereen weet dat hij zich voor honderd procent moet waarmaken in zijn werk. Hier gaat het dan ook vooral om medewerkers met grote ambitie en eerzucht.
Wanneer er sprake is van een vlakke salarisstructuur ligt het risico van promoties doorgaans bij de organisatie zelf. Het risico voor de medewerker is kleiner, waardoor ook de sprong in salaris beperkter blijft. Anders gezegd: de functie, en daardoor indirect de organisatie, wordt aan deze nieuwe situatie aangepast. Deze organisaties voeren vaak een strak beleid ten aanzien van interne promotie. Op de voorgrond staat de promotie op basis van bedrijfsanciënniteit en leeftijd. Gebruikelijk is hier de besluitvorming in commissieverband en in hogere rangen heerst sterk de samenwerkingsgedachte.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat de winstgevendheid in de meeste gevallen het hoogst is in die organisaties die een steile salarisstructuur hebben.

De configuraties

Gerelateerde afbeelding

De configuraties kennen ieder hun sterke en zwakke kanten. Afhankelijk van het type omgeving, turbulent of stabiel, en het doel van de organisatie, komen de sterke kanten naar voren. Ofschoon de configuraties beschrijvingen zijn van ‘ideaaltypen’ die in werkelijkheid zelden of nooit voorkomen, is bestudering hiervan zeker wel zinvol, volgens Mintzberg. Hierdoor ontwikkelt men namelijk een visie die het mogelijk maakt andere organisaties sneller te begrijpen. Ook het doorgronden van sterke en zwakke kanten van de organisatie waarin men werkt, is vanzelfsprekend waardevol. In hoofdstuk 9, Structurering, zal uitgebreid aandacht worden besteed aan Mintzbergs theorieën over organisatiestructurering.
In zijn boek The Rise and Fall of Strategie Planning ( 1994) veegt Mintzberg de vloer aan met traditionele opvattingen over strategische planning. Mintzberg concludeert dat strategie niet kan worden gepland en dat strategisch planning vaak faalt in organisaties. In hoofdstuk 3 is reeds aandacht geschonken aan Mintzbergs opvattingen over strategische planning.
Tom Peters en managementprincipes voor bedrijfsvoering Tom Peters is management consultant en grondlegger van de Tom Peters Group in Californië. Hij deed toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel managementprincipes voor bedrijfsvoering te ontwerpen. In 1982 publiceerde hij de resultaten van een studie.
Cijfers 8r Trends Trendsurfen in de directiekamer Managers wisselen vaker van managementmode dan van stropdas. Het was Business Process Redesign, het is nu kennismanagement en het moet wel heel gek lopen als flexplek nijmegen het management volgend jaar niet weer een andere mode omarmt. Gek genoeg leidt vrijwel iedere aanpak op korte termijn tot succes. Voor mode-moede managers schreef de Amerikaanse bedrijfsadviseur Ei leen Shapiro het boek Trendsurfen in de directiekamer. Trendsurfen is in haar definitie: ‘de gewoonte om mee te glijden op de top van de golf van het laatste managementwondermiddel en net op tijd de zee weer in te peddelen om mee te kunnen gaan met de volgende; altijd boeiend voor managers en lucratief voor consultants; vaak desastreus voor organisaties’. Eileen Shapiro is ervan overtuigd dat sommige trendy technieken tot grote verbeteringen kunnen leiden, mits managers ze in de juiste situatie toepassen en aan de specifieke omstandigheden aanpassen. Managers moeten de technieken dus nooit en te nimmer zien als kant-en-klare wondermiddelen die ze zonder nadenken kunnen overnemen. Meer dan door managementmodeontwerpers wordt het bedrijfsleven geplaagd door laffe managers die hun verantwoordelijkheden uit handen geven aan goeroes en adviseurs, vindt Shapiro. De afhankelijkheid van consultants en trends in onze economie baart haar zorgen, omdat de kunst van het navigeren beoefend moet worden door mensen in de onderneming. Cruciale managementtaken moeten niet in handen komen van passanten, die geen lering kunnen trekken van fouten uit het verleden en niet kunnen worden afgerekend op de resultaten in de toekomst.

Traditionele relatie

Gerelateerde afbeelding

Traditionele relatie leverancier en zijn afnemer en co-makership met elkaar vergeleken16
Traditionele relatie Ordergericht inkopen. 2 De prijs is het primaire beslissingscriterium. Kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en levertijd bepalen in hoge mate de keuze (integrale afweging). 3 Er is communciatie: over spoed en klachten. 4 Bij onderhandelingen het onderste uit de kan willen halen. 5 De eigen onderneming werkt nog erg functioneel (muurtjes). 6 Communicatie ligt in het heden en de zeer nabije toekomst. 7 Afdeling inkoop wordt ingeschakeld zodra goederen besteld moeten worden, de leverancier is grotendeels al bepaald.
Co-makership Er wordt gezocht naar leveranciers die aan het eigen bedrijfsprofiel voldoen. Met leveranciers wordt een relatie opgebouwd. 2 Niet uitsluitend interesse voor producten van de leverancier, maar ook voor flexplek nijmegen zijn bedrijfsprocessen. 3 Er is open communicatie over bijvoorbeeld kostprijsopbouw en verbeteringsmogelijkheden. 4 De leverancier wordt een verantwoorde marge gegund (win-win). 5 De eigen onderneming werkt over afdelingsgrenzen heen in teams samen aan de oplossing van problemen. 6 Communicatie ligt in het heden en de toekomst.
u vmdt dat sommige co-makers te veel op hun produkt gaan lijken.
De leverancier ontvangt planningsinformatie zodat hij met toekomstige orders rekening kan houden. 7 Inkoop wordt betrokken in het ontwikkelingsproces en zorgt voor een juiste afstemming tussen functionarissen van de ontwikkelingsafdeling en (potentiële) leveranciers
f-i���;;:��·�::·:�.��-���:.��:� ��=����!� -���-öï4;ii��. j : �…: ___________ _ : “”‘”‘bfd<11t: __________ _ : 11$10 ———— : po11<�: pl.un : ——-j l•kloooo; ____ _ ; 1.lwl d•””‘””‘”””?<”””””d••”•”lotl : -.OS.S.lll l••11•••4<11$V,A.fl(“-d : ,…_,C..OU.l�OO\'(luwaMót”. iCldelft • 01t”t1.ütOU11111U …. ; 0 11 f f 1H�1•U.,_1 H 1 $ Co-denkers die ’t he/1m11al mokcn.
Hoofdstuk3 1 Samenwerking 137
Afsluitend kunnen we stellen dat netwerken een aantal fasen doorlopen, die vergelijkbaar zijn met die van het leven van een product. In eerste instantie worden organisaties bewust dat er mogelijkheden zijn voor samenwerking. Dit wordt de awareness-fase genoemd. In de exploration- awareness/exploration fase wordt het netwerk opgebouwd. In de expansion-fase vindt er een expansion verdere uitbouw van het netwerk plaats. In de commitment-fase heeft commitment het netwerk zijn sterkste fase. Echter de meeste netwerken zijn tijdelijk van aard. De bestaansgrond verdwijnt, waardoor ook het netwerk wordt ontbonden. Dit wordt de dissolution-fase genoemd. dissolution
3.5 Fusies en overnames
Op dit moment hebben zich in alle bedrijfssectoren megafusies of -over- megafusies names afgespeeld en de verwachting is dat fusies en overnames zich in de naaste toekomst zullen blijven manifesteren.
Aangezien de begrippen fusie en overname nogal eens door elkaar worden gebruikt is het belangrijk om stil te staan bij de juiste definiering van deze begrippen .