Categorie archief: kantoor huren bussum

Wettelijk voorschrift

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Kortom, bij wettelijk voorschrift worden bevoegdheden geattribueerd; deze bevoegdheden kunnen, wanneer de wet het toelaat, worden gedelegeerd van het ene aan het andere orgaan. Delegatie aan een kantoor huren woerden ondergeschikte is niet toegestaan, aldus art. 10:14 Awb. Nadrukkelijk bepaalt de Awb ook dat wanneer een bestuursorgaan zijn bevoegdheid heeft gedelegeerd, het bestuursorgaan deze bevoegdheid niet meer zelf mag uitoefenen (art. 10:17 Awb).
• Voorbeeld Een voorbeeld van een verboden delegatie is te vinden in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Op het verzoek van H.J. Jansen te Amsterdam om toestemming als bedoeld in art. 56 lid 1 Wonw voor het samenvoegen van twee woningen in Amsterdam tot één woning was beslist door de directeur van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting. Voor zijn bevoegdheid om op verzoeken als kantoor huren capelle aan de ijssel hier aan de orde te beslissen, was door genoemde directeur in de aanhef van zijn beslissing onder meer verwezen naar het besluit van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 2 november 1982. Naar het oordeel van de Afdeling moest het, gelet op de bewoordingen van dit besluit, er voor worden gehouden dat burgemeester en wethouders met hun kantoor huren heerhugowaard besluit van 2 november 1982 de bevoegdheid om in de nader in dit besluit aangegeven gevallen te beslissen op verzoeken ex art. 56 Wonw hadden overgedragen aan de directeur van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting of diens plaatsvervanger. De door verweerster (de sub-commissie Overige Geschillen van de Commissie Beroepszaken Administratieve Geschillen in Noord-Holland) gehuldigde opvatting dat het besluit van burgemeester en wethouders van 2 november 1982 moest worden aangemerkt als een mandaatsbesluit deelde de Afdeling niet. Aangezien de in art. 56 lid 7 Wonw aan burgemeester en wethouders toegekende bevoegdheid bij gebreke van een wettelijke grondslag daarvoor, niet aan een ambtenaar kon worden gedelegeerd, moest worden geconcludeerd dat de beslissing waartegen appellant beroep bij verweerster had ingesteld onbevoegdelijk was genomen. Verweerster was in beroep bevoegd en ook gehouden tot een volledige heroverweging van de aangevochten beslissing, waarbij in beginsel ook eventueel aan die beslissing klevende gebreken konden worden hersteld; doch deze bevoegdheid ging niet zo ver dat zij in de procedure die leidde tot haar beslissing op kantoor huren bussum het beroep, ook gebreken kon laten herstellen die verband hielden met de bevoegdheid om in eerste instantie te beslissen op een verzoek als hier aan de orde. Volgde vernietiging wegens strijd met art. 56 lid 3 Wonw. (ABRvS 10 september 1988, nr. R03.86.1415)