Alle berichten van admin

Sociale psychologie

Gerelateerde afbeelding

Ik lees een artikel van professor Roy Markowitz, dat Renard me heeft meegegeven. Het is een artikel uit Time magazine. Op de omslag van het Amerikaanse managementblad staat een kop met de titel: The truth behind our Jives by Professor Roy Markowitz. Hij blijkt een professor te zijn aan de Harvard University. Het artikel geeft de uitkomsten van een onderzoek weer dat professor Markowitz heeft verricht in de archieven van John F. Kennedy, die door de Amerikaanse overheid in het jaar 2000 zijn vrijgegeven. Het boeiende is dat de in tijdelijk kantoor huren amsterdam sociale psychologie geschoolde professor Markowitz zich niet heeft gericht op de ware toedracht van de moord, maar dat hij vooral heeft onderzocht hoe John F. Kennedy kon uitgroeien tot de grootste inspirerende leider van de twintigste eeuw. Net als over het genootschap de Tempeliers hangt er een waas van magie over de markantste president die de Verenigde Staten ooit heeft gekend. Het verhaal boeit me van het begin tot het einde. Ik lees over zijn vader Joseph, die zijn zoon John naar grote hoogtes heeft gestuwd en ik lees over de liefde van John F. Kennedy voor literatuur en geschiedenis. De professor schrijft een verhaal over zijn leven dat doordrenkt is met passie, geloof en verlangen, maar ook met samenwerking en gelukkig toeval. Het is een onderzoek dat gaat over de kracht van tijdelijk kantoor huren rotterdam onze geest. De centrale vraag van het artikel is: waarom er mensen zijn die iets groots en maatschappelijk belangrijks doen met hun leven en waarom er evengoed mensen zijn, die hun levensdoel vergeten en die niet in staat zijn om hun bestaan inhoud te geven? De professor heeft onderzocht of er een kracht bestaat die een bepaalde energie aantrekt en die ervoor zorgt dat alles wat je nastreeft realiteit wordt. Tijdens het lezen van de uitleg neemt de opwinding toe. De professor is er na zijn onderzoek van overtuigd dat wanneer je daadwerkelijk iets wilt en dat nastreeft en je doel blijft voeden met verlangen, dat dan het gehele universum zich samenspant om je te helpen dit doel te bereiken! Zou dat het geheim achter het leven zijn? Alles waar je energie instopt, groeit.

De Tempelberg

Gerelateerde afbeelding

Va n de heersende koning van Jeruzalem hoorden zij het verhaal over een geheim gebleven boek uit de tijd van Jezus Christus, dat ooit in de grotten van de Tempelberg was verstopt. Omdat ze zich verveelden, besloten zij dit geheime boek te gaan zoeken. Na maandenlang speuren, stuitten ze bij toeval op een verstopte nis in de Tempelberg. Hier vonden ze naast een stuk hout, dat een gedeelte van het kruis van Jezus Christus bleek te zijn, een onbekend boekwerk. Het met tijdelijk kantoor huren hilversum bladgoud versierde boek bevatte kennis over de waarheid die achter dit aardse leven zit. Het boek beschreef de vierde dimensie, die bepalend is voor ons dagelijks leven en had als titel: Het Boek van de Waarheid. Ze brachten het heilige hout en Het Boek van de Waarheid naar de leiding van de Tempeliers. Hugues de Payns schreef euforisch een brief naar zijn familie over dit heilige boek en over de daarin beschreven, geheimgehouden kennis. Deze brief is bewaard gebleven en in de archieven van het museum Het Louvre in Pa rijs opgeslagen. Hugues de Payns legde in de oprichtingsakte van het genootschap de in het boek beschreven principes van de vierde dimensie vast. De exacte inhoud van het boek is altijd geheim gebleven.
De Tempeliers besloten hun schat geheim te houden en brachten het crucifix en Het Boek van tijdelijk kantoor huren rotterdam de Waarheid naar hun hoofdkwartier in Frankrijk, waar ze het boek in een kleine kring van grootmeesters bestudeerden. Door het toepassen van de kennis uit het boek werd het genootschap steeds machtiger, rijker en toonaangevender. Zij leken het lot en het toeval zelf te kunnen besturen. De daaruit volgende enorme rijkdom wekte afschuw en jaloezie op bij de Franse koning Filip de Schone. Hij verspreidde geruchten dat het genootschap aan satansverering zou doen, wat ertoe leidde dat de paus de Tempeliers aan begin van het jaar 7 300 in de ban deed. Vele Tempeliers vonden de dood op de brandstapels in Frankrijk, maar een aantal lukte het om te vluchten naar andere landen, waaronder Schotland.

Uitzonderingsgeval

Gerelateerde afbeelding

Op het moment dat ik beneden op de bank naar de twee doosjes slaappillen op de salontafel zit te staren, verschijnt het gezicht van mijn moeder voor mijn geestesoog. Mijn lieve moeder die vijf jaar geleden is overleden aan leverkanker. Ze kijkt me glimlachend aan, maar zegt niets. Misschien komt het door de drank of door de geestelijke staat waar ik op dit moment in verkeer, maar ik zie mijn overleden moeder heel helder voor me. Ze is zelfs zo aanwezig dat het lijkt alsof ik haar kan aanraken. Ineens schieten de woorden weer door mijn flexplek huren rotterdam hoofd die ze aan me heeft verteld: jij bent mijn enige kind en een profeet, dat heb ik God bij je geboorte beloofd. Hoe dikwijls heb ik vroeger van haar niet deze zin gehoord, naast het verhaal over de bijzondere wijze waarop ik op de wereld ben gezet. Ik was met vierentwintig weken veel te vroeg geboren. Ik was een prematuur die nauwelijks zeshonderdvijftig gram woog en direct in een couveuse in het universitair ziekenhuis van Southampton werd geplaatst. De kans dat ik het zou overleven was minder dan vijftig procent. Ik bleek een sterk kind te zijn en overleefde de te vroege geboorte. Dat was al bijzonder in die tijd, maar het is al helemaal uitzonderlijk dat een prematuur van vierentwintig weken zonder al te veel lichamelijke schade opgroeit tot een volwassene. Zo’n flexplek huren utrecht uitzonderingsgeval ben ik. Het enige dat ik heb overgehouden aan mijn te vroege geboorte is dat ik dingen zie die voor andere mensen verborgen blijven. De paranormale gaven die ik bezit en zo lang heb weggestopt, komen rechtstreeks voort uit mijn vroeggeboorte. Mijn fontanel is langer dan bij andere baby’s open blijven staan en dat heeft mijn wereldbeeld veranderd. Ik ben paranormaal begaafd, zoals ze dat zo mooi in de literatuur zeggen.

Achtergronden van het kwaliteitsdenken

Gerelateerde afbeelding
Het concept voor integrale kwaliteitszorg is afkomstig uit de Verenigde Staten en voor het eerst succesvol toegepast in Japan. Het wordt uitgedragen door een aantal kwaliteitsgoeroes, waaronder de Amerikanen Deming, Crosby, Juran, Feigenbaum en de Japanner Imai. Hun ideeën komen in grote lijnen overeen. De kern ervan is dat een kwalitatief goede organisatie aandacht besteedt aan de organisatiestructuur, productiemethoden en -middelen, de flexplek huren rotterdam managementstijl, de bedrijfscultuur, het personeelsbeleid en statistische methoden om tot kwaliteit te komen. In alle concepten speelt het topmanagement een belangrijke rol aangezien topmanagement zij het kwaliteitsproces moet sturen en een voorbeeldfunctie in de organisatie moet vervullen.
Het basisconcept voor kwaliteitszorg is afkomstig van de statisticus W. Deming en is voor het eerst in bedrijven toegepast net na de Tweede Deming Wereldoorlog. Deming stelde het management centraal bij kwaliteits- management programma’s. Kwaliteit kan volgens Deming pas worden bereikt als het totale productieproces onder controle is. De grote kennis hiervan schuilt echter niet bij het management maar bij het productiepersoneel. Zij zien de zwakke plekken en de fouten in het systeem. Het management kan van deze kennis en inzichten gebruik maken om zo tot een volledige beheersing van het proces te komen.
De mensen zijn de belangrijkste factor in de onderneming volgens Deming, en het management zal er daarom van alles aan moeten doen het beste uit de individuele medewerkers te halen. Deming ontwierp een cirkel flexplek huren utrecht waarmee de het proces van kwaliteitszorg werd gevisualiseerd (zie figuur 11.2). Het proces van kwaliteitsbeheersing wordt hierbij opgedeeld in vier fasen namelijk: plan, doe, check en analyseer. Deze fasen zouden evenredig veel aandacht moeten krijgen in het kwaliteitsbeheersingsproces.

Bedrijven moeten reorganiseren als het goed gaat

Gerelateerde afbeelding

De meeste bedrijven beginnen te laat met reorganiseren, als de crisis al een feit is. Reorganiseer als het goed gaat, luidt daarom de boodschap van hoogleraar Bedrijfseconomie Tineke Bahlmann, die er een ‘on-economische’ visie op anticyclisch handelen op nahoudt.
‘iedere reorganisatie heeft een vast patroon: eerst ontkennen mensen de noodzaak. Daarna worden ze vreselijk kwaad en gaan ze marchanderen. Dat proces duurt één à twee jaar, dat moet je laten uitwoeden. Tijdens reorganisaties zijn mensen vooral met zichzelf bezig, niet met hun klanten. Daarom moet je niet wachten met reorganiseren tot de omgeving verandert. Niet reageren dus maar anticiperen op een (mogelijke) crisis.’ De vraag is, hoe een onderneming dat in turbulente tijden aanpakt. ‘In rustige tijden moet je een stabiele organisatie opbouwen, dus zorgen voor goede managementinformatiesystemen, een goede administratie enzovoort, om in een flexplek huren rotterdam dynamische periode goed op de wanorde in de omgeving te kunnen reageren.’ Die wanorde kan de leiding van een onderneming nooit alleen voorzien en overzien, alle geavanceerde methoden van strategische planning ten spijt. ‘Nee, het gaat om al doende leren. Medewerkers komen bij klanten die ergens behoefte aan hebben en vragen zich af: kunnen wij dat niet maken? In elke onderneming zijn mensen die veranderingen zien aankomen, en mensen met ideeën. Dat potentieel moeten bedrijven veel meer gebruiken.’
Bedrijven die crises willen vermijden moeten volgens Bahlmann op tijd reorganiseren, de creativiteit van hun mensen beter benutten en in stabiele perioden geld genereren om in dynamische perioden nieuwe dingen te kunnen doen.
neelsbestand met zich mee. In het sociaal plan geeft de werkgever weer sociaal plan hoe om te gaan flexplek huren utrecht met het personeel in tijden van de reorganisatie. De aangewezen partijen bij het opstellen van een sociaal plan zijn de directie, de werknemers en de vakbond.
Het sociaal plan komt in plaats van de CAO en is een collectieve regeling waaraan medewerkers individuele rechten ontlenen. Hierbij gaat het niet alleen om de regelingen, maar ook om de te volgen procedures.

Onderzoek naar succesvolle organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onderzoek naar succesvolle organisaties wijst uit dat er een relatie bestaat tussen succes en cultuurkenmerken van een organisatie. Deze cultuurkenmerken omvatten kwaliteitszorg, klantgerichtheid, flexibiliteit, intern ondernemerschap, innovatieve kracht, teamwerk, stijl van leiding geven en gemeenschappelijke normen en waarden van de organisatieleden.
Onder organisatiecultuur kan worden verstaan een verzameling – soms in symbolen en mythen vastgelegde -opvattingen over het werk, over elkaar, over vergaderruimte huren rotterdam zich zelf en over de organisatie. 2 Dit levert regels op in de organisatie. De regels bepalen hoe men zich dient te gedragen, hoe men met elkaar omgaat en hoe men dient te handelen. Cultuur geeft aan hoe per Continuïteit en veranderingen in visionaire ondernemingen
Bedrijfscultuur sleutel tot succes James Collins en Jerry Porras beschrijven in hun bestseller Built to last wat organisaties op lange termijn tot een succes maakt. Zij halen hierbij een aantal zeer succesvolle organisaties aan, zoals Walt Disney, Hewlett Packard, Sony en 3M. Volgens hen hebben succesvolle organisaties vaa.k het karakter van cult-like cultures. De medewerker die zich thuisvoelt in z’n organisatie en zich haar doelen eigen maakt, zal productief zijn en zich uiterst tevreden voelen. Wie zich niet op zijn plek voelt, wordt uitgestoten als een virus. Voor cult-like cultures gelden vier kenmerken. Ze hebben een ideologie waar ze zich duidelijk aan vasthouden, er is sprake van indoctrinatie, je moet je aanpassen in de organisatie en er is sprake van elitisme. De ideologie van Disney is to bring happiness to millions en het hooghouden en bevorderen van Amerikaanse waarden. Cynisme is niet toegestaan. De aandacht voor consistentie en detail is fanatiek. Elke nieuwe werknemer doorloopt de Disney University, waar hij de tradities, filosofie, organisatie en manier vergaderruimte huren utrecht van zaken doen krijgt bijgebracht. De hele organisatie is erop gericht een sprookje te scheppen. Het werk achter de schermen blijft geheim om het mysterie niet te doorbreken. Journalisten krijgen nauwelijks toegang. Disney is in die zin eerder een maatschappelijke of zelfs religieuze beweging die Sneeuwwitje, Mickey Mouse en Peter Pan aan de wereld heeft gegeven, dan een bedrijf. Dit geeft velen in de organisatie het gevoel dat ze tot een elite behoren. Een sterke binding tussen individu en organisatie leidt tot succes voor de organisatie, blijkt verder uit het onderzoek van Collins en Porras. Mensen moeten trots kunnen zijn op hun bedrijf en zich daarmee identificeren. Bovendien kan bedrijfscultuur voor mensen een bron zijn van zin en betekenis. Cultuur neemt de plaats in van structuur. In traditionele lijn-en staforganisaties waren de structuren de belangrijkste bindingskracht. Iedereen wist in welk vakje van de organisatie hij of zij thuishoorde en wie er verder in dat vakje woonde. Nu dergelijke vaste structuren worden ingeruild voor wisselende teams die rond projecten worden gevormd, is de fundering weggeslagen onder de vertrouwde hiërarchie. De nieuwe bindende elementen zijn visie en cultuur. ‘Juist nu bedrijven meer het karakter krijgen van netwerken en het aandeel van flexibele medewerkers in het personeelsbestand toeneemt, wordt het belangrijker aandacht te geven aan de sociale binding, samenhang en cohesie in bedrijven; aldus een recentelijke discussienota van de werkgeversorganisatie VNO NCW. Bron: Intermediair, augustus

Stafstrategieën

Gerelateerde afbeelding

Dit soort stafstrategieën wordt een trend. De gedachte dat stafdiensten facilitair moeten zijn, vindt op grote schaal ingang. Het management heeft nog steeds grote behoefte aan advies, want het is een ingewikkelde wereld waarin we leven. Voor de terugkeer van de oppermachtige interne adviseur is geen ruimte. Staf komt terug, maar in een heel andere vorm. gesproken. Het kenmerk van een functionele stafafdeling is dat het ook een deel van de uitvoering van het werk verricht. Door middel van haar functionele relatie maakt een functionele flexplek huren rotterdam stafafdeling gebruik van de bevoegdheid om andere afdelingen of functionarissen aanwijzingen te geven over het te volgen beleid (zoals het uitbesteden van bepaalde activiteiten), een te volgen werkwijze (bijvoorbeeld de wijze van administreren) of procedure (zoals het selecteren van personeel).
Vaak worden lijnmanagers of -afdelingen verplicht een functionele stafafdeling te raadplegen zodra er beslissingen moeten worden genomen waarbij de deskundigheid van de functionele stafafdeling van belang is. Hierbij kan worden gedacht aan juridische adviezen, automatiseringsadviezen, bouwzaken enzovoort. Het is wenselijk bepaalde afdelingen functionele bevoegdheden te geven indien bij uitvoering van de verschillende functies in een organisatie wordt gestreefd naar uniformiteit en gelijkblijvendheid. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een urenverantwoordingssysteem, het ontwerpen van flexplek huren utrecht bijvoorbeeld formulieren, folders, brochures, het aanschaffen van een bepaald merk computers en het beschrijven van een productieproces. Veelal is de vereiste deskundigheid hiervoor in de lijn niet aanwezig of vallen deze zaken niet vanuit de lijn te coördineren. De functionele relatie wordt in een organisatieschema vaak aangegeven met een stippellijn.

Opzet projectorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Een project is tijdelijk van karakter. Nadat het project is afgerond moeten de conclusies van het project geïntegreerd worden in de normale organisatie. Bij een project is een aantal fasen te onderscheiden (zie figuur 8.25):19 • Fase 1: is gericht op het opzetten van de projectorganisatie en op de randvoorwaarden waarbinnen het project zich gaat afspelen (bevoegdheid); besloten moet worden welke personen er in het project gaan deelnemen. • Fase 2: behelst het introduceren van het project in de organisatie en de deelnemers aan het project. Deze fase moet niet worden onderschat. Om te flexplek huren rotterdam komen tot een goed eindresultaat zijn het benadrukken van het belang van de activiteiten en het opbouwen van een breed draagvlak voor het project belangrijke voorwaarden. Het management zal dan ook het project in al zijn facetten moeten steunen en stimuleren. • Fase 3: bestaat uit het werken aan het project. De doelstellingen van het project moeten worden gerealiseerd. • Fase 4: is gericht op de integratie van de projectresultaten in de normale organisatie. Het ligt in de bedoeling dat de resultaten een verder verloop krijgen in de normale (permanente) organisaties. Hierbij kan het voorkomen dat projectmedewerkers in de normale organisatie ook belast worden bij de verdere uitvoering van de resultaten van het project. In hoofdstuk g wordt verder ingegaan op organisatorische vraagstukken met betrekking tot projectplanning. Netwerkplanning Netwerkplanning wordt toegepast bij het beheersen van projecten (het bouwen van een vliegtuig, het bouwen van een huis, het ontwikkelen van een nieuw salarissysteem enzovoort) Deze planningstechniek wordt vooral toegepast bij grote, eenmalige activiteiten. In de loop flexplek huren utrecht van de jaren zijn er verschillende technieken van netwerkplanning ontwikkeld, waarbij iedere techniek zo zijn eigen kenmerken bezit.
In het algemeen komt elke techniek neer op dezelfde basisgedachte. In dit kader beperken we ons tot de zogeheten kritieke-padmethode (CPM). Netwerkplanning kan worden toegepast voor elk project waarbij een combinatie van taken verricht moet worden en waarbij een begin- en een eindpunt aanwezig zijn. Netwerkplanning geeft een overzicht met betrekking tot het geheel van het project en de (complexe) relaties tussen de activiteiten waaruit een project is opgebouwd. Het doel van netwerkplanning is het inzicht verkrijgen in de doorlooptijd van het project. Hierdoor is een betere beheersing van het project mogelijk.

Raad van commissarissen

Gerelateerde afbeelding

Hoe groter de organisatie, hoe meer hiërarchische lagen binnen de organisatie ontstaan. Deze hiërarchische lagen komen binnen een organisatie in de verschillende leidinggevende en uitvoerende niveaus ofwel bestuursniveaus tot uitdrukking. Elk bestuursniveau heeft hierbij zijn specifieke taak met betrekking tot het realiseren van de gestelde ondernemingsdoelen (zie figuur 8.12).
Het topmanagement houdt zich vooral bezig met strategische beslissingen en de flexplek huren rotterdam uitvoerende medewerkers houden zich vooral bezig met operationele beslissingen ten aanzien van de bedrijfsprocessen. Het middenmanagement heeft hiertussen een spilfunctie. Dit bestuursniveau houdt zich vooral bezig met organisatorische beslissingen. Het middenmanagement dat de strategische beslissingen vertaalt in operationele beslissingen, heeft ten opzichte van de directie een uitvoerende functie en ten opzichte van de uitvoerende medewerkers een leidinggevende functie.
Door afplatting van organisaties en het structureren van organisaties langs de weg van business units of werkmaatschappijen krijgt het middenkader flexplek huren utrecht tevens andere taken toegewezen. Het middenkader, dat leiding geeft aan die business units of werkmaatschappijen krijgt naast een organisatorische taak ook steeds meer een taak in het vaststellen van de strategie van de organisatorische eenheid. Wat zijn nu de specifieke en belangrijkste taken van de verschillende bestuursorganen in een organisatie?
De Structuurwet (1971) geeft aan dat bepaalde Nv’s en sv’s verplicht zijn structuurwet een raad van commissarissen in te stellen. Het gaat hierbij om Nv’s en sv ’s die aan de volgende drie eisen voldoen:6 • het eigen vermogen is groter dan 22,5 miljoen gulden; • de vennootschap is wettelijk verplicht een ondernemingsraad in te stellen (zie paragraaf?.3.2); • de vennootschap heeft in Nederland meer dan honderd werknemers in dienst.

 

Onderhandelen

Gerelateerde afbeelding
Naast vergaderen is ook onderhandelen een activiteit van alledag. Iedereen heeft er in uiteenlopende situaties mee te maken. Kenmerkend voor onderhandelen is dat verschillende partijen verschillende doelen nastreven. Bij onderhandelen gaat het er uiteindelijk om, om via een overleg een compromis te vinden, waarmee alle partijen kunnen instemmen. Daarmee is gesteld dat onderhandelen niet hetzelfde is als samenwerking, waarbij verschillende partijen overeenkomstige belangen en doelen hebben. Onderhandelingssituaties vertonen de twee volgende kenmerken: de partijen zijn wederzijds flexplek huren rotterdam afhankelijk en de partijen hebben tegelijk verschillende belangen.
Bij het onderhandelen onderscheiden we het onderwerp waarover onderhandeld wordt en de manier waarop je over het onderwerp onder. De relatie tussen de wijze van besluitvorming en de acceptatie van het genomen besluit
handelt. In de praktijk ontstaan juist met betrekking tot het laatste punt problemen: welke positie moet ik innemen en hoe zal de tegenpartij daarop reageren? De laatste tijd is door de deelnemers aan het Harvard-onderhandelingsproject een onderhandelingsmethode ontwikkeld, die al in vele landen met succes wordt toegepast: principieel onderhandelen.s
Deze methode stapt af van de discussie of je bij onderhandelen een zachte of een harde positie moet innemen, maar stelt daarvoor in de plaats een methode die uitgaat van het feit dat twistpunten op hun merites worden beoordeeld.
De uitgangspunten van flexplek huren utrecht principieel onderhandelen hebben betrekking op een viertal aspecten van onderhandelen: • mensen • belangen • keuzes • criteria
Ten aanzien van deze aspecten wordt een advies geformuleerd dat in alle situaties toegepast kan worden.
Mensen: scheid de mensen van het probleem. Er moet vermeden worden dat er tijdens het onderhandelingsproces door de deelnemers posities worden ingenomen, waardoor een te grote verwevenheid met het individu en het onderwerp gaat optreden.