Cyborgtechnieken

Gerelateerde afbeelding

Cyborgtechnieken zullen ons nog een stap verder voeren door het organische lichaam te combineren met anorganische toevoegingen als bionische handen, kunstogen of miljoenen nanorobots die door onze bloedbaan zullen gaan om problemen te diagnosticeren en beschadigingen te herstellen. Zo’n cyborg zou vermogens krijgen die het organische lichaam ver te boven gaan. Zo moeten alle delen van een organisch lichaam rechtstreeks met elkaar in contact staan om te kunnen functioneren. Als de hersenen van een olifant in India zijn, zijn ogen en oren in China en zijn poten in Australië, dan is deze olifant hoogstwaarschijnlijk dood, en zelfs als hij op de een of andere mysterieuze wijze nog leeft, kan hij niet zien, horen oflopen. Een cyborg zou daarentegen op talloos veel plekken tegelijk kunnen bestaan. Een cyborgdokter kan spoedoperaties uitvoeren in Tokio, Chicago en een ruimtestation op Mars zonder ooit zijn werkkamer in Stockholm te verlaten. Daarvoor heeft hij alleen maar een snelle internetverbinding nodig en verschillende paren bionische ogen en handen. Maar nu kantoor huren amsterdam we toch bezig zijn, waarom ‘paren’? Waarom niet viertallen? En zelfs die zijn in wezen overbodig. Waarom zou een cyborgdokter een hand nodig hebben om een scalpel te hanteren als hij zijn hersenen ook rechtstreeks met het instrument kan verbinden? Dit klinkt misschien als sciencefiction, maar het is al werkelijkheid. Onlangs heeft een stel apen geleerd om bionische handen en voeten die niet aan hun lichaam vastzaten te besturen via elektroden die in hun hersenen waren aangebracht. Verlamde patiënten kunnen bionische ledematen bewegen of computers bedienen met hun gedachten. Als je wilt, kun je elektronische apparaten in je huis al op afstand bedienen met een speciale ‘gedachteleeshelm’. Voor zo’n helm zijn geen hersenimplantaten nodig, want hij werkt door de elektrische signalen die over je hoofdhuid gaan uit te lezen. Als je het licht in de keuken aan wilt knippen, zet je gewoon de helm op, denkt een of ander voorgeprogrammeerd mentaal ding (je stelt je bijvoorbeeld voor dat je je kantoor huren eindhoven rechterhand beweegt) en het licht gaat aan. Dit soort helmen is op internet te koop voor een luttele 400 dollar.44 Begin 2015 kregen een paar honderd employés van innovatiecentrum Epicenter in Stockholm microchips in hun hand geïmplanteerd. De chips zijn pakweg zo groot als een rijstkorrel en bevatten persoonlijke security-informatie waarmee medewerkers met een simpele handzwaai deuren kunnen openen en kopieerapparaten kunnen bedienen. Binnenkort hopen ze er ook mee te kunnen betalen. Een van de mensen achter het initiatief, Hannes Sjöblad, zei: ‘We staan sowieso al de hele dag in contact met technologie. Nu is dat nog een beetje een gedoe: we hebben pincodes en wachtwoorden nodig. Zou het niet veel makkelijker zijn ze gewoon aan te raken met je hand?

Overdreven reacties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Maar hoe krijgen terroristen het dan voor elkaar om de krantenkoppen te domineren en de politieke situatie in de wereld te veranderen? Door overdreven reacties uit te lokken bij hun vijanden. In wezen is terrorisme pure show. Terroristen zetten een angstaanjagend geweldsspektakel op touw dat tot onze verbeelding spreekt en ons het gevoel geeft dat we afglijden naar een middeleeuwse chaos. Daardoor voelen staten zich vaak gedwongen om op het terroristische theater te reageren met een veiligheidsshow, waarbij ze een immens machtsvertoon ten tonele voeren, zoals de vervolging van complete bevolkingsgroepen of invasies in andere landen. In de meeste gevallen is deze overdreven reactie op terrorisme een veel grotere bedreiging voor onze veiligheid dan kantoor huren rotterdam de terroristen zelf. Terroristen zijn te vergelijken met een vlieg die een porseleinwinkel probeert te vernielen. De vlieg is zo zwak dat hij niet eens één theekopje in beweging krijgt. Dus zoekt hij een stier, kruipt in zijn oor en begint te zoemen. De stier wordt wild van angst en woede en trapt de hele porseleinwinkel in puin. Dit is wat er al tien jaar gaande is in het Midden-Oosten. Islamitische fundamentalisten hadden het bewind van Saddam Hoessein nooit in hun eentje omver kunnen werpen. Dus wat deden ze? Ze maakten de vs dol van woede met de aanvallen van 11 september en de vs walste voor hen over de Midden-Oosterse porseleinwinkel heen. Nu floreren ze in de puinhopen. In hun eentje zijn terroristen te zwak om ons te laten afglijden naar de middeleeuwen en de wet van de jungle terug te brengen. Ze kunnen ons wel provoceren, maar uiteindelijk hangt alles af van onze reactie. Als de wet van de jungle in ere wordt hersteld, zal het niet de schuld van terroristen zijn.
Honger, ziekte en oorlog zullen de komende decennia waarschijnlijk nog miljoenen slachtoffers blijven maken, maar het zijn geen onvermijdelijke tragedies meer die de hulpeloze mensheid niet kan begrijpen of beheersen. Het zijn hanteerbare uitdagingen geworden. Dat doet niets af aan het leed van honderden miljoenen door armoede getroffen mensen of dat van de miljoenen die elk jaar bezwijken aan malaria, aids en tuberculose, of de miljoenen die vastzitten in kantoor huren utrecht gewelddadige vicieuze cirkels in Syrië, Congo of Afghanistan. De boodschap is niet dat honger, ziekte en oorlog volkomen van de aardbol verdwenen zijn en dat we ons er geen zorgen meer over hoeven te maken. Integendeel. De hele geschiedenis door zagen mensen ze als onoplosbare problemen, dus probeerden ze niet eens er een eind aan te maken. De mensen baden tot God om wonderen, maar zelf deden ze geen serieuze pogingen om honger, ziekte en oorlog uit te roeien. Mensen die zeggen dat de wereld van 2016 net zo hongerig, ziek en gewelddadig is als in 1916 houden dat oude, defaitistische wereldbeeld in stand. Ze suggereren dat de gigantische inspanningen die mensen in de loop van de twintigste eeuw hebben geleverd niets hebben opgelost en dat medisch onderzoek, economische hervormingen en vredesinitiatieven allemaal vergeefs zijn gebleken. En als dat zo is, wat heeft het dan voor zin om nog tijd en geld te steken in nader medisch onderzoek, nieuwe en betere economische hervormingen of nieuwe vredesinitiatieven?

Criteria hij evaluatie en keuze

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Teneinde een weloverwogen keuze uit de alternatieven te kunnen maken is het noodzakelijk de te verwachten gevolgen van elk alternatief te analyseren. Het is van belang deze gevolgen vanuit verschillende gezichtspunten te inventariseren. Zo kan bezien worden welke de gevolgen op korte en op langere termijn zijn. Soms is het zo bij een bepaald alternatief dat de perspectieven op lange termijn zeer  aantrekkelijk co-working space rotterdam zijn, maar dat voor de korte termijn problemen Le verwachten zijn. Ook het omgekeerde kan het geval zijn.
gewenste en ongewenste Tevens is te bezien of een alternatief naast gewenste en wenselijk geachte gevolgen evengevolgen tueel nog ongewenste gevolgen heeft. De neiging zal mogelijk hebben bestaan de ongewenste gevolgen te negeren of te onderschatten. Men is nogal eens geneigd het accent te leggen op de goede kanten van eigen ideeën. kwantificeerbare en nier re Tot slot kan men nagaan welke de kwantificeerbare (bijvoorbeeld marktgroei, cashkwanrificeren gevolgen flow) en de niet te kwantificeren gevolgen zijn. Deze laatste, bijvoorbeeld milieugevolgen of imagoverbetering voor de organisatie, kunnen van wezenlijke betekenis zijn.
Naast de hiervoor genoemde criteria zijn nog enige criteria naar voren te brengen die specifiek zijn voor het maken van strategische keuzen, en wel: consistentie (duidt op de mate van overeenstemming en aansluiting) tussen de gekozen strategie en aspecten van de organisatie in termen van de doelstellingen, de persoonlijke waarden en de bekwaamheden.  Zo kan een bepaald alternatief wel het gestelde groeidoel in positieve zin ondersteunen, maar niet de wens van de leiding om de verhoudingen tussen het eigen en het vreemde vermogen constant te houden. Een nieuwe activiteit vraagt wellicht meer vermogen dan door de organisatie zelf of door aandeelhouders of overige financieel belanghebbenden kan worden opgebracht. In een dergelijk geval zal een nadere overweging van beide doeleinden met betrekking tot groei en financieringsstructuur moeten plaatsvinden, of er zal verder gezocht dienen te worden naar andere alternatieven.
Omdat juist de eigen ambities en voorkeuren van de topleiding van zo groot belang zijn bij het realiseren van de geplande ontwikkeling, is overeenstemming tussen strategie en persoonlijke waarden persoonlijke waarden een voorwaarde voor succes. Een strategie van snelle groei die veel van de hoogste leidinggevende functionarissen zal vergen, zal zeker niet kunnen worden uitgevoerd door managers die eerst en vooral op een rustig leven zijn gesteld. In recente publicaties heeft het co-working space utrecht aspect van de persoonlijke waarden nieuwe aandacht cultuur van de organisaue gekregen in de vorm van de zogenoemde cultuur van de organisatie. Hieronder wordt een stelsel van waarden, normen en gedragspatronen verstaan dat door de medewerkers gedeeld wordt. In veel gevallen blijkt dit waardepatroon, als het een coherent geheel is, zeer positief uit te werken. Denk hier onder meer aan het boek Excellente ondernemingen van Peters en Waterman. De auteurs signaleren ook dat een bestaand waardepatroon niet altijd geschikt is om alle nieuwe activiteiten tot een goed einde te brengen. De mogelijkheid om een strategie succesvol ten uitvoer te leggen hangt voor een bekwaamheden van de belangrijk deel ook af van de bekwaamheden van de organisatie. Een organisatie die als organisatie strategie het pad van de productontwikkeling kiest, dient over een goede speur- en ontwikkelingsafdeling te beschikken. Is deze afdeling van middelmatige kwaliteit, dan is deze weg bij voorbaat reeds tot mislukking gedoemd. Hetzelfde geldt als de financieringsmogelijkheden te beperkt zijn of de capaciteiten van de managers tekortschieten.

Internationalisatie van het bedrijfsleven

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Bedrijven richten zich op andere landen en op internationale markten om verschillende redenen. Soms is groei op de thuismarkt niet meer mogelijk en moet verdere groei over de grenzen heen totstandkomen. In andere gevallen kan de winst worden verbeterd door op grotere schaal de gedane investeringen te benutten en de productiekosten te verlagen. Spreiding van activiteiten over meer landen of regio’s maakt een bedrijf minder gevoelig voor specifieke ontwikkelingen en risico’s in één regio of land. internarionalisatie van Internationalisatie van bedrijfsactiviteiten komt in veel varianten voor. Vaak begint het co-working space rotterdam bedrijfsactiviteiten met het uitvoeren van een order die ‘toevallig’ in het buitenland terechtkomt en vervolgens via exportactiviteiten van de afdeling Verkoop van een bedrijf wordt uitgebouwd en later via licentie en franchisevormen nog verder ontwikkeld. Soms groeit de internationalisatie uit via buitenlandse dochterondernemingen of via een strategische alliantie. Deze groei in zwaarte van internationale activiteiten betekent enerzijds dat de mate van ingewikkeldheid van de aan de orde zijnde vraagstukken toeneemt en anderzijds dat de betrokkenheid van het management zal (moeten) toenemen. Zo valt er met andere woorden een oplopende lijn te constateren in aard en zwaarte van internationale activiteiten en aandacht daarvoor via co-working space utrecht export van producten/ diensten, via export van technologie, octrooien en licenties, via franchising van een exploitatieformule, via investering in eigen buitenlandse faciliteiten of fabrieken, via acquisities, joint ventures en allianties naar wereldwijd opereren vanuit een global company zogenoemde ‘global company’. In dit laatste geval wordt een hoge mate van coördinatie van activiteiten in verschillende landen vereist. Er wordt bijvoorbeeld ontworpen in land l, geproduceerd in land 2, 3 en 4, en uiteindelijk verkocht in een veelheid van andere landen. Er moet dan gecoördineerd worden wat in verschillende landen plaatsvindt en de goedereninformatiestromen tussen de landen moeten worden gestuurd.

Sociale psychologie

Gerelateerde afbeelding

Ik lees een artikel van professor Roy Markowitz, dat Renard me heeft meegegeven. Het is een artikel uit Time magazine. Op de omslag van het Amerikaanse managementblad staat een kop met de titel: The truth behind our Jives by Professor Roy Markowitz. Hij blijkt een professor te zijn aan de Harvard University. Het artikel geeft de uitkomsten van een onderzoek weer dat professor Markowitz heeft verricht in de archieven van John F. Kennedy, die door de Amerikaanse overheid in het jaar 2000 zijn vrijgegeven. Het boeiende is dat de in tijdelijk kantoor huren amsterdam sociale psychologie geschoolde professor Markowitz zich niet heeft gericht op de ware toedracht van de moord, maar dat hij vooral heeft onderzocht hoe John F. Kennedy kon uitgroeien tot de grootste inspirerende leider van de twintigste eeuw. Net als over het genootschap de Tempeliers hangt er een waas van magie over de markantste president die de Verenigde Staten ooit heeft gekend. Het verhaal boeit me van het begin tot het einde. Ik lees over zijn vader Joseph, die zijn zoon John naar grote hoogtes heeft gestuwd en ik lees over de liefde van John F. Kennedy voor literatuur en geschiedenis. De professor schrijft een verhaal over zijn leven dat doordrenkt is met passie, geloof en verlangen, maar ook met samenwerking en gelukkig toeval. Het is een onderzoek dat gaat over de kracht van tijdelijk kantoor huren rotterdam onze geest. De centrale vraag van het artikel is: waarom er mensen zijn die iets groots en maatschappelijk belangrijks doen met hun leven en waarom er evengoed mensen zijn, die hun levensdoel vergeten en die niet in staat zijn om hun bestaan inhoud te geven? De professor heeft onderzocht of er een kracht bestaat die een bepaalde energie aantrekt en die ervoor zorgt dat alles wat je nastreeft realiteit wordt. Tijdens het lezen van de uitleg neemt de opwinding toe. De professor is er na zijn onderzoek van overtuigd dat wanneer je daadwerkelijk iets wilt en dat nastreeft en je doel blijft voeden met verlangen, dat dan het gehele universum zich samenspant om je te helpen dit doel te bereiken! Zou dat het geheim achter het leven zijn? Alles waar je energie instopt, groeit.

De Tempelberg

Gerelateerde afbeelding

Va n de heersende koning van Jeruzalem hoorden zij het verhaal over een geheim gebleven boek uit de tijd van Jezus Christus, dat ooit in de grotten van de Tempelberg was verstopt. Omdat ze zich verveelden, besloten zij dit geheime boek te gaan zoeken. Na maandenlang speuren, stuitten ze bij toeval op een verstopte nis in de Tempelberg. Hier vonden ze naast een stuk hout, dat een gedeelte van het kruis van Jezus Christus bleek te zijn, een onbekend boekwerk. Het met tijdelijk kantoor huren hilversum bladgoud versierde boek bevatte kennis over de waarheid die achter dit aardse leven zit. Het boek beschreef de vierde dimensie, die bepalend is voor ons dagelijks leven en had als titel: Het Boek van de Waarheid. Ze brachten het heilige hout en Het Boek van de Waarheid naar de leiding van de Tempeliers. Hugues de Payns schreef euforisch een brief naar zijn familie over dit heilige boek en over de daarin beschreven, geheimgehouden kennis. Deze brief is bewaard gebleven en in de archieven van het museum Het Louvre in Pa rijs opgeslagen. Hugues de Payns legde in de oprichtingsakte van het genootschap de in het boek beschreven principes van de vierde dimensie vast. De exacte inhoud van het boek is altijd geheim gebleven.
De Tempeliers besloten hun schat geheim te houden en brachten het crucifix en Het Boek van tijdelijk kantoor huren rotterdam de Waarheid naar hun hoofdkwartier in Frankrijk, waar ze het boek in een kleine kring van grootmeesters bestudeerden. Door het toepassen van de kennis uit het boek werd het genootschap steeds machtiger, rijker en toonaangevender. Zij leken het lot en het toeval zelf te kunnen besturen. De daaruit volgende enorme rijkdom wekte afschuw en jaloezie op bij de Franse koning Filip de Schone. Hij verspreidde geruchten dat het genootschap aan satansverering zou doen, wat ertoe leidde dat de paus de Tempeliers aan begin van het jaar 7 300 in de ban deed. Vele Tempeliers vonden de dood op de brandstapels in Frankrijk, maar een aantal lukte het om te vluchten naar andere landen, waaronder Schotland.