Onderzoek naar succesvolle organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onderzoek naar succesvolle organisaties wijst uit dat er een relatie bestaat tussen succes en cultuurkenmerken van een organisatie. Deze cultuurkenmerken omvatten kwaliteitszorg, klantgerichtheid, flexibiliteit, intern ondernemerschap, innovatieve kracht, teamwerk, stijl van leiding geven en gemeenschappelijke normen en waarden van de organisatieleden.
Onder organisatiecultuur kan worden verstaan een verzameling – soms in symbolen en mythen vastgelegde -opvattingen over het werk, over elkaar, over vergaderruimte huren rotterdam zich zelf en over de organisatie. 2 Dit levert regels op in de organisatie. De regels bepalen hoe men zich dient te gedragen, hoe men met elkaar omgaat en hoe men dient te handelen. Cultuur geeft aan hoe per Continuïteit en veranderingen in visionaire ondernemingen
Bedrijfscultuur sleutel tot succes James Collins en Jerry Porras beschrijven in hun bestseller Built to last wat organisaties op lange termijn tot een succes maakt. Zij halen hierbij een aantal zeer succesvolle organisaties aan, zoals Walt Disney, Hewlett Packard, Sony en 3M. Volgens hen hebben succesvolle organisaties vaa.k het karakter van cult-like cultures. De medewerker die zich thuisvoelt in z’n organisatie en zich haar doelen eigen maakt, zal productief zijn en zich uiterst tevreden voelen. Wie zich niet op zijn plek voelt, wordt uitgestoten als een virus. Voor cult-like cultures gelden vier kenmerken. Ze hebben een ideologie waar ze zich duidelijk aan vasthouden, er is sprake van indoctrinatie, je moet je aanpassen in de organisatie en er is sprake van elitisme. De ideologie van Disney is to bring happiness to millions en het hooghouden en bevorderen van Amerikaanse waarden. Cynisme is niet toegestaan. De aandacht voor consistentie en detail is fanatiek. Elke nieuwe werknemer doorloopt de Disney University, waar hij de tradities, filosofie, organisatie en manier vergaderruimte huren utrecht van zaken doen krijgt bijgebracht. De hele organisatie is erop gericht een sprookje te scheppen. Het werk achter de schermen blijft geheim om het mysterie niet te doorbreken. Journalisten krijgen nauwelijks toegang. Disney is in die zin eerder een maatschappelijke of zelfs religieuze beweging die Sneeuwwitje, Mickey Mouse en Peter Pan aan de wereld heeft gegeven, dan een bedrijf. Dit geeft velen in de organisatie het gevoel dat ze tot een elite behoren. Een sterke binding tussen individu en organisatie leidt tot succes voor de organisatie, blijkt verder uit het onderzoek van Collins en Porras. Mensen moeten trots kunnen zijn op hun bedrijf en zich daarmee identificeren. Bovendien kan bedrijfscultuur voor mensen een bron zijn van zin en betekenis. Cultuur neemt de plaats in van structuur. In traditionele lijn-en staforganisaties waren de structuren de belangrijkste bindingskracht. Iedereen wist in welk vakje van de organisatie hij of zij thuishoorde en wie er verder in dat vakje woonde. Nu dergelijke vaste structuren worden ingeruild voor wisselende teams die rond projecten worden gevormd, is de fundering weggeslagen onder de vertrouwde hiërarchie. De nieuwe bindende elementen zijn visie en cultuur. ‘Juist nu bedrijven meer het karakter krijgen van netwerken en het aandeel van flexibele medewerkers in het personeelsbestand toeneemt, wordt het belangrijker aandacht te geven aan de sociale binding, samenhang en cohesie in bedrijven; aldus een recentelijke discussienota van de werkgeversorganisatie VNO NCW. Bron: Intermediair, augustus

Stafstrategieën

Gerelateerde afbeelding

Dit soort stafstrategieën wordt een trend. De gedachte dat stafdiensten facilitair moeten zijn, vindt op grote schaal ingang. Het management heeft nog steeds grote behoefte aan advies, want het is een ingewikkelde wereld waarin we leven. Voor de terugkeer van de oppermachtige interne adviseur is geen ruimte. Staf komt terug, maar in een heel andere vorm. gesproken. Het kenmerk van een functionele stafafdeling is dat het ook een deel van de uitvoering van het werk verricht. Door middel van haar functionele relatie maakt een functionele flexplek huren rotterdam stafafdeling gebruik van de bevoegdheid om andere afdelingen of functionarissen aanwijzingen te geven over het te volgen beleid (zoals het uitbesteden van bepaalde activiteiten), een te volgen werkwijze (bijvoorbeeld de wijze van administreren) of procedure (zoals het selecteren van personeel).
Vaak worden lijnmanagers of -afdelingen verplicht een functionele stafafdeling te raadplegen zodra er beslissingen moeten worden genomen waarbij de deskundigheid van de functionele stafafdeling van belang is. Hierbij kan worden gedacht aan juridische adviezen, automatiseringsadviezen, bouwzaken enzovoort. Het is wenselijk bepaalde afdelingen functionele bevoegdheden te geven indien bij uitvoering van de verschillende functies in een organisatie wordt gestreefd naar uniformiteit en gelijkblijvendheid. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een urenverantwoordingssysteem, het ontwerpen van flexplek huren utrecht bijvoorbeeld formulieren, folders, brochures, het aanschaffen van een bepaald merk computers en het beschrijven van een productieproces. Veelal is de vereiste deskundigheid hiervoor in de lijn niet aanwezig of vallen deze zaken niet vanuit de lijn te coördineren. De functionele relatie wordt in een organisatieschema vaak aangegeven met een stippellijn.