Opzet projectorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Een project is tijdelijk van karakter. Nadat het project is afgerond moeten de conclusies van het project geïntegreerd worden in de normale organisatie. Bij een project is een aantal fasen te onderscheiden (zie figuur 8.25):19 • Fase 1: is gericht op het opzetten van de projectorganisatie en op de randvoorwaarden waarbinnen het project zich gaat afspelen (bevoegdheid); besloten moet worden welke personen er in het project gaan deelnemen. • Fase 2: behelst het introduceren van het project in de organisatie en de deelnemers aan het project. Deze fase moet niet worden onderschat. Om te flexplek huren rotterdam komen tot een goed eindresultaat zijn het benadrukken van het belang van de activiteiten en het opbouwen van een breed draagvlak voor het project belangrijke voorwaarden. Het management zal dan ook het project in al zijn facetten moeten steunen en stimuleren. • Fase 3: bestaat uit het werken aan het project. De doelstellingen van het project moeten worden gerealiseerd. • Fase 4: is gericht op de integratie van de projectresultaten in de normale organisatie. Het ligt in de bedoeling dat de resultaten een verder verloop krijgen in de normale (permanente) organisaties. Hierbij kan het voorkomen dat projectmedewerkers in de normale organisatie ook belast worden bij de verdere uitvoering van de resultaten van het project. In hoofdstuk g wordt verder ingegaan op organisatorische vraagstukken met betrekking tot projectplanning. Netwerkplanning Netwerkplanning wordt toegepast bij het beheersen van projecten (het bouwen van een vliegtuig, het bouwen van een huis, het ontwikkelen van een nieuw salarissysteem enzovoort) Deze planningstechniek wordt vooral toegepast bij grote, eenmalige activiteiten. In de loop flexplek huren utrecht van de jaren zijn er verschillende technieken van netwerkplanning ontwikkeld, waarbij iedere techniek zo zijn eigen kenmerken bezit.
In het algemeen komt elke techniek neer op dezelfde basisgedachte. In dit kader beperken we ons tot de zogeheten kritieke-padmethode (CPM). Netwerkplanning kan worden toegepast voor elk project waarbij een combinatie van taken verricht moet worden en waarbij een begin- en een eindpunt aanwezig zijn. Netwerkplanning geeft een overzicht met betrekking tot het geheel van het project en de (complexe) relaties tussen de activiteiten waaruit een project is opgebouwd. Het doel van netwerkplanning is het inzicht verkrijgen in de doorlooptijd van het project. Hierdoor is een betere beheersing van het project mogelijk.

Raad van commissarissen

Gerelateerde afbeelding

Hoe groter de organisatie, hoe meer hiërarchische lagen binnen de organisatie ontstaan. Deze hiërarchische lagen komen binnen een organisatie in de verschillende leidinggevende en uitvoerende niveaus ofwel bestuursniveaus tot uitdrukking. Elk bestuursniveau heeft hierbij zijn specifieke taak met betrekking tot het realiseren van de gestelde ondernemingsdoelen (zie figuur 8.12).
Het topmanagement houdt zich vooral bezig met strategische beslissingen en de flexplek huren rotterdam uitvoerende medewerkers houden zich vooral bezig met operationele beslissingen ten aanzien van de bedrijfsprocessen. Het middenmanagement heeft hiertussen een spilfunctie. Dit bestuursniveau houdt zich vooral bezig met organisatorische beslissingen. Het middenmanagement dat de strategische beslissingen vertaalt in operationele beslissingen, heeft ten opzichte van de directie een uitvoerende functie en ten opzichte van de uitvoerende medewerkers een leidinggevende functie.
Door afplatting van organisaties en het structureren van organisaties langs de weg van business units of werkmaatschappijen krijgt het middenkader flexplek huren utrecht tevens andere taken toegewezen. Het middenkader, dat leiding geeft aan die business units of werkmaatschappijen krijgt naast een organisatorische taak ook steeds meer een taak in het vaststellen van de strategie van de organisatorische eenheid. Wat zijn nu de specifieke en belangrijkste taken van de verschillende bestuursorganen in een organisatie?
De Structuurwet (1971) geeft aan dat bepaalde Nv’s en sv’s verplicht zijn structuurwet een raad van commissarissen in te stellen. Het gaat hierbij om Nv’s en sv ’s die aan de volgende drie eisen voldoen:6 • het eigen vermogen is groter dan 22,5 miljoen gulden; • de vennootschap is wettelijk verplicht een ondernemingsraad in te stellen (zie paragraaf?.3.2); • de vennootschap heeft in Nederland meer dan honderd werknemers in dienst.