Traditionele relatie

Gerelateerde afbeelding

Traditionele relatie leverancier en zijn afnemer en co-makership met elkaar vergeleken16
Traditionele relatie Ordergericht inkopen. 2 De prijs is het primaire beslissingscriterium. Kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en levertijd bepalen in hoge mate de keuze (integrale afweging). 3 Er is communciatie: over spoed en klachten. 4 Bij onderhandelingen het onderste uit de kan willen halen. 5 De eigen onderneming werkt nog erg functioneel (muurtjes). 6 Communicatie ligt in het heden en de zeer nabije toekomst. 7 Afdeling inkoop wordt ingeschakeld zodra goederen besteld moeten worden, de leverancier is grotendeels al bepaald.
Co-makership Er wordt gezocht naar leveranciers die aan het eigen bedrijfsprofiel voldoen. Met leveranciers wordt een relatie opgebouwd. 2 Niet uitsluitend interesse voor producten van de leverancier, maar ook voor flexplek nijmegen zijn bedrijfsprocessen. 3 Er is open communicatie over bijvoorbeeld kostprijsopbouw en verbeteringsmogelijkheden. 4 De leverancier wordt een verantwoorde marge gegund (win-win). 5 De eigen onderneming werkt over afdelingsgrenzen heen in teams samen aan de oplossing van problemen. 6 Communicatie ligt in het heden en de toekomst.
u vmdt dat sommige co-makers te veel op hun produkt gaan lijken.
De leverancier ontvangt planningsinformatie zodat hij met toekomstige orders rekening kan houden. 7 Inkoop wordt betrokken in het ontwikkelingsproces en zorgt voor een juiste afstemming tussen functionarissen van de ontwikkelingsafdeling en (potentiële) leveranciers
f-i���;;:��·�::·:�.��-���:.��:� ��=����!� -���-öï4;ii��. j : �…: ___________ _ : “”‘”‘bfd<11t: __________ _ : 11$10 ———— : po11<�: pl.un : ——-j l•kloooo; ____ _ ; 1.lwl d•””‘””‘”””?<”””””d••”•”lotl : -.OS.S.lll l••11•••4<11$V,A.fl(“-d : ,…_,C..OU.l�OO\'(luwaMót”. iCldelft • 01t”t1.ütOU11111U …. ; 0 11 f f 1H�1•U.,_1 H 1 $ Co-denkers die ’t he/1m11al mokcn.
Hoofdstuk3 1 Samenwerking 137
Afsluitend kunnen we stellen dat netwerken een aantal fasen doorlopen, die vergelijkbaar zijn met die van het leven van een product. In eerste instantie worden organisaties bewust dat er mogelijkheden zijn voor samenwerking. Dit wordt de awareness-fase genoemd. In de exploration- awareness/exploration fase wordt het netwerk opgebouwd. In de expansion-fase vindt er een expansion verdere uitbouw van het netwerk plaats. In de commitment-fase heeft commitment het netwerk zijn sterkste fase. Echter de meeste netwerken zijn tijdelijk van aard. De bestaansgrond verdwijnt, waardoor ook het netwerk wordt ontbonden. Dit wordt de dissolution-fase genoemd. dissolution
3.5 Fusies en overnames
Op dit moment hebben zich in alle bedrijfssectoren megafusies of -over- megafusies names afgespeeld en de verwachting is dat fusies en overnames zich in de naaste toekomst zullen blijven manifesteren.
Aangezien de begrippen fusie en overname nogal eens door elkaar worden gebruikt is het belangrijk om stil te staan bij de juiste definiering van deze begrippen .

Het strategiemodel

Gerelateerde afbeelding

Het strategiemodel van Hamel & Prahalad De kern van het strategiemodel van Hamel & Prahalad wordt gevormd door het ‘strategie int ent’. Hiermee wordt bedoeld dat een onderneming een obsessie creëert met als doel in een periode van zo’n tien jaar marktleider te zijn. Het gevolg hiervan is dat er een groot ‘gap’ ontstaat tussen de aspiraties van de onderneming en haar beschikbare middelen. De onderneming wordt uitgedaagd om het gap ongedaan te maken.
Een strategie intent geeft richting aan het dagelijkse werk in ondernemingen. Enkele kenmerken van een vergaderruimte rotterdam strategie intent zijn: • consistentie met de doelstellingen van de onderneming • uitdrukking van de collectieve wil • uitstralen van een winnaarsmentaliteit • uitgangspunt voor acties in de organisatie
Een strategie intent gaat veel verder dan een mission statement dat veel algemener van aard is, minder concreet en hierdoor minder richting
Toelichting: -+-Corporale challenges (1 · 3 jaar-doelstellingen)
Hoofdstuk 2 1 Strategisch management
geeft aan activiteiten in de onderneming. Enkele voorbeelden van strategie intents zijn: • Coca-Cola: to put a Coke within arm’s reach of every consumer in the world • Honda: to be a second Henry Ford • Procter & Gamble: Progress was never made by standard people.
Om de strategie intent te vertalen naar de korte termijn zullen doelstellingen (corporate challenges) voor een periode van een tot drie jaar corporate challenges moeten worden vastgesteld. De strategie intent kan gezien worden als een marathon en de corporate challenges als sprintjes.

Maatschappelijke factoren

Gerelateerde afbeelding

Maatschappelijke factoren
In de samenleving bestaat een grote behoefte om invloed uit te oefenen op organisaties, omdat er kritiek is op zaken als de milieuverantwoordelijkheid van bedrijven, geluidshinder, ethische aspecten bij investeringen, consumptiemaatschappij, medezeggenschap in organisaties, enzovoort. De kritiek kan naar voren worden gebracht door belangengroeperingen of actiegroepen. Deze maken vaak gebruik van de publiciteitsmedia om hun eisen kracht bij te zetten. In het uiterste geval kan de kritiek uiteindelijk leiden tot nieuwe wetgeving. Het is voor organisaties taak deze maatschappelijke signalen serieus te nemen en er zo mogelijk op in te spelen.
Eerder is gesteld dat ontwikkelingen binnen de Nederlandse maatschappij in grote mate afhankelijk zijn van internationale ontwikkelingen. Hierbij spelen niet alleen ontwikkelingen binnen Europa, maar ook ontwikkelingen op wereldniveau mee. Uitspraken doen over lange-termijnontwikkelingen gaan gepaard met onzekerheden. Het Centraal Planbureau heeft in dit kader een studie gemaakt, wat heeft geleid tot een viertal mogelijke wereld scenario’s. Uit de media Media-consumentenbond moet kwaliteit bewaken Meryl Streep was er. En Robert Redford vond ook al dat de meeste films uit Hollywood cultureel niet in orde zijn. Wat de filmster, die ook een eigen productiemaatschappij heeft, hiermee bedoelt, laat zich raden na een rondgang door de conventiezaal in St Louis, waar de cultural environmental movement onlangs bijeenkwam. Streng religieuze groeperingen, bezorgde ouders en nazaten van ‘native Americans’ waren het erover eens dat de media-industrie in het algemeen een te eenzijdig wereldbeeld schept. Weliswaar zijn de tijden voorbij dat op het scherm bloeddorstige Indianen joelend weerloze pioniers de scalp afrukken, maar de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika vinden het onrecht dat hen is aangedaan onvoldoende terug in film of berichtgeving.
Andere groepen beklagen zich over de minieme aandacht die zij als culturele minderheid van de media ontvangen, en over de gekleurd hei d als dat wel het geval is. Aan het einde van het congres tekende het gezelschap een handvest, The People’s Communication Charter. Een eerste stap in de grote opruiming binnen de mediawereld, te beginnen met Hollywood.
‘Het is een heel mooie beweging; vindt A. Hamelink, hoogleraar Communicatie· wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hamelink was ook aanwezig in St Louis en zet zich sindsdien in voor een burgerbeweging die de kwaliteit van de media moet bewaken. ‘Het handvest is door consumentenorganisaties over de hele wereld ondertekend. Het geeft aan dat een grote groep burgers ontevreden is over de kwaliteit van de informatie die zij ontvangt.’ Het schort daarbij volgens hem aan flexplek nijmegen culturele diversiteit, vrijheid van meningsuiting en objectiviteit.
Volgens de hoogleraar wil de beweging de komende twee jaar in verschillende landen een helpdesk inrichten, zodat kijkers en luisteraars met klachten over de media een 06-nummer kunnen bellen. ‘Als de burger bij een volgende Golfoorlog weer een stortvloed van propaganda over zich heen krijgt, kan de beweging een manifestatie organiseren of een boycot en desnoods met een individuele klacht naar de rechter stappen.’ Toch verwacht ook hij dat het opzetten van een internationale consumentenbond voor zoiets abstracts als informatie een moeilijke zaak wordt. Tot nu toe is er alleen nog een eigen internetsite (pscw.uva.nl-pcc).
Voor de mediakunstenaar S. Servaas gaan deze ontwikkelingen niet snel genoeg. Hij heeft de staatssecretaris van Cultuur voorgesteld een ‘werkelijkheidswaardesymbool’ te ontwikkelen, om in ieder geval fictie en werkelijkheid op televisie te kunnen scheiden. Zelf denkt de kunstenaar aan een knaloranje uitroepteken in beeld, zodra hetj ournaal ofe en betrouwbare documentaire te zien is. Opnames met een verborgen camera en programma’s als 911 Rescue verdienen volgens Servaas het keurmerk niet.

Bevoegdheden van de gemeenteraad

Gerelateerde afbeelding

Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 147 Gemw bevestigt nog eens het primaat van de raad: de raad stelt de gemeentelijke verordeningen vast voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij wet (bijvoorbeeld art. 176 Gemw: de burgemeester kan noodverordeningen vaststellen) of krachtens de wet door de raad zelf aan burgemeester en wethouders of de burgemeester is toegekend (op grond van art. 156 Gemw kan de raad een aantal van zijn bevoegdheden aan burgemeester en wethouders delegeren). De raad is dus het primaire orgaan binnen de gemeente, ook het primaire bestuursorgaan, zowel op het gebied van autonomie als op het gebied van medebewind. Overigens geeft de bijzondere wetgever steeds met zo veel woorden aan van welk bestuursorgaan het medebewind wordt gevraagd, dus van ‘de gemeenteraad’ of van ‘burgemeester en wethouders’.
De bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen is niet onbegrensd. Volgens art. 149 Gemw maakt de raad de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt: zijn verordeningen moeten de huishouding van de gemeente betreffen en mogen zich niet begeven in de particuliere sfeer. De raad is dus niet tot regelgeving bevoegd wanneer de handelingen die hij zou willen regelen vanuit de privésfeer geen uitstraling op het openbare leven hebben. Verder flexplek nijmegen mag de raad geen verordeningen maken voor onderwerpen waarin reeds een hogere regeling voorziet, tenzij in de aanvullende sfeer (art. 121 Gemw) indien de hogere regeling daartoe ruimte laat. Gemeentelijke verordeningen vervallen van rechtswege wanneer een hogere regeling op een later tijdstip over hetzelfde onderwerp tot stand komt (art. 122 Gemw). De Kroon (via het vernietigingsrecht) en de rechter (via onverbindendverklaring) houden dit in de gaten. De Gemeentewet bevat daarnaast nog een aantal bepalingen die het primaat van de raad nog eens extra onderstrepen. Art. 150 Gemw: De raad heeft de bevoegdheid om een inspraakverordening te maken. Art. 151a Gemw: De raad heeft de bevoegdheid om een prostitutieverordening te maken. Art. 151b Gemw: De raad kan de burgemeester de bevoegdheid verlenen om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen, in geval van (vrees voor) verstoring van de openbare orde. Art. 155a Gemw: De raad kan een onderzoek instellen naar het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur. Art. 156 Gemw: De raad kan aan burgemeester en wethouders en aan een commissie alle bevoegdheden van de raad overdragen, met uitzondering van een aantal concreet aangegeven bevoegdheden (vaststelling van de begroting en rekening, vaststelling van belastingverordeningen, het stellen van straf op overtreding van verordeningen) en ook met uitzondering
2.5 Lagere rechtsgemeenschappen 59
van een aantal bevoegdheden die zich uit hun aard niet voor delegatie lenen (bijvoorbeeld de hiervoor beschreven bevoegdheid tot het stellen van algemene regels: immers, dan zouden burgemeester en wethouders zichzelf die regels stellen). Met deze uitzonderingen geldt de delegatiebevoegdheid voor alle aangelegenheden waartoe de raad competent is. De raad krijgt daarmee alle vrijheid de interne bestuursstructuur van de gemeente zelf in te richten: hij kan nu zelf bepalen wat hij aan zich wil houden en wat hij aan andere gemeentelijke organen wil overlaten. Art. 60 Gemw: Dit artikel is al eerder ter sprake geweest in de passage over het college van burgemeester en wethouders: de raad kan in een algemene regeling aangeven welke besluiten van het college (en van de burgemeester) aan de leden van de raad moeten worden medegedeeld dan wel voor dezen ter inzage moeten worden gelegd. Ook deze bepaling beoogt de positie van de raad, via verbetering van de informatieverstrekking aan de individuele raadsleden, te versterken.

Een gelijkluidende bepaling

Gerelateerde afbeelding

Een gelijkluidende bepaling kent ook de huidige Grondwet in art. 42 lid 2. Het gevolg hiervan is dat de ministers verantwoordelijk zijn voor daden van de Koning; de Koning zelf kan daarvoor niet ter verantwoording worden geroepen.
32 2 Staatsrecht algemeen
Deze verantwoordelijkheid van de ministers heeft er vanzelfsprekend toe geleid dat de ministers de bevoegdheden van de Koning feitelijk overnamen: wat tevoren de bevoegdheid van de Koning was, werd de bevoegdheid van de Koning en ministers samen, wat in de praktijk de bevoegdheid van de ministers gezamenlijk (het kabinet) betekent.
Waar thans in de Grondwet sprake is van de Koning moet dan ook niet de Koning in persoon gelezen worden, maar de zogenoemde constitutionele Koning: Koning en ministers, ook wel Kroon of regering genoemd. Dit geldt uiteraard niet voor die bepalingen in de Grondwet die handelen over de erfopvolging van de Koning. In deze bepalingen wordt wel de Koning in persoon bedoeld. De Koning verwerft zijn troon door erfopvolging. De regels voor de troonopvolging liggen vergaderruimte rotterdam vast in de Grondwet en kunnen derhalve ook door een Grondwetswijziging worden veranderd. Als er geen opvolger is, kan een nieuwe Koning benoemd worden door de Staten-Generaal. In een uitzonderlijke situatie, namelijk bij ontstentenis (dat wil zeggen: het niet voorhanden zijn) van een Koning en van een regent, wordt het koninklijk gezag waargenomen door de Raad van State. Dit is alles geregeld in art. 24 t/m 41 Gw.
2.2.2 Ministers Ministers geven leiding aan een ministerie en zijn als zodanig verantwoordelijk voor de wetgeving op hun terrein. Zij vergaderen in het belangrijkste overlegorgaan, de ministerraad. De minister-president is voorzitter van de ministerraad en tevens een belangrijke vertegenwoordiger van het kabinet, ook in het buitenland. Iemand kan als eretitel ‘minister van staat’ krijgen, wat verder geen bevoegdheden meebrengt.
Benoeming en taken van ministers Ministers worden bij Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen volgens art. 43 Gw. Benoeming van een minister of van een volledig kabinet geschiedt niet voetstoots. Er gaat soms een lange voorbereidingsperiode aan vooraf. Het is een ongeschreven regel van staatsrecht dat een kabinet een afspiegeling dient te zijn van de machtsverhoudingen in de Staten-Generaal en met name in de Tweede Kamer. Dit leidt ertoe dat de Koning, in dit geval als persoon, overleg voert met onder andere vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer. Dit overleg leidt meestal tot de benoeming van een informateur, die opdracht krijgt om te onderzoeken welk soort kabinet gevormd zou kunnen worden. Is dit eenmaal duidelijk, dan volgt benoeming van een fo rmateur, die het kabinet daadwerkelijk samenstelt. De leden van het kabinet (de ministers) worden vervolgens door de Koning benoemd.

De Temple Church

Gerelateerde afbeelding

Met deze opbeurende gedachte zit ik op de bank bij Kathleen thuis en hoor op de radio het prachtige nummer dat Edith Piaf ten gehore brengt: Ne me quitte pas. Ik sluit mijn ogen en geniet van de muziek. Dit is de melodie die Sarkov in een woud in Rusland ontdekte en die nu over de hele wereld ten gehore wordt gebracht. Ook mijn melodie is veranderd en als mens ben ik wijzer en authentieker geworden. Ik heb nu succes, maar op een andere wijze dan vroeger als beurshandelaar. Mijn voldoening haal ik uit het inspireren van jonge mensen die aan de vooravond staan om hun leidende rol in de maatschappij op te pakken. Veel jongeren zijn geraakt door het gedachtegoed van ons genootschap. Ze begrijpen dat ze de voorhoede vormen van een nieuwe renaissance, waarin we anders met geld, het financiële systeem, de aarde en met elkaar omgaan. Natuurlijk is dit idealistisch gedacht, maar wat is daar mis mee? Zij zien een wereld zonder schulden, waarin de middelen beter worden verdeeld en waarin er genoeg is voor iedereen.
Zo vul ik mijn rol als profeet in die mijn moeder ooit bij mijn geboorte voor ogen had. Het is bijzonder hoe een leven kan lopen en hoe mijn leven door het overkoepelende flexplek nijmegen veld is gestuurd. Ik loop naar de boekenkast om mijn eerste pennenvrucht te pakken. Het boek is een verslag van mijn eigen levensverhaal geworden. Mijn eerste boek doet me denken aan vorige week, toen ik aanwezig was bij de inauguratie van de honderd zeven en zestigste lichting novieten. Ik besloot om voorafgaand aan de Temple Church een bezoek te brengen aan het graf van mijn vader in Southampton. Daar stond ik voor het eerst sinds zijn overlijden op de Engelse begraafplaats. De enige verstoring van de stilte waren de grote regendruppels die op de voorruit tikten. Op de parkeerplaats van de begraafplaats was verder niemand anders aanwezig. Ik bleef nog even zitten en keek door de voorruit naar de grijze lucht. Een groep kraaien vloog over de parkeerplaats en nestelde in een oude eik die naast de ingang van de begraafplaats stond.

Ons huidig economisch systeem

Gerelateerde afbeelding

Van de bewakers en beulen van Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog was bekend dat ze de ene dag op een afgrijselijke wijze Joden aan het vermoorden waren, om de volgende dag op kerstavond in de kerk over vrede te zingen om elkaar vervolgens vrede toe te wensen. Hoe kun je vrede en moorden met elkaar rijmen als je echt wakker bent? Bevolkingsgroepen in het voormalige
Joegoslavië leefden decennialang als vreedzame buren samen om tijdens de Balkanoorlog ineens elkaar uit te moorden. Hoe kunnen brave huisvaders in korte tijd veranderen in moordenaars? De reden is dat we sociale wezens zijn en dat we ons aanpassen aan het systeem. We zijn onderdeel van vele, vaak onzichtbare richtlijnen die onze levens sturen. Godsdiensten, politieke stromingen, bedrijfstakken, media en multinationals zorgen allemaal dat wij ons gedragen zoals we dat in het dagelijkse leven doen. Daar denken we niet eens over na. We leven ons leven zonder ons af te vragen of we daarmee bijdragen aan een betere wereld en of het past bij wie we werkelijk zijn. Zo ontstaat er systeemgedrag bij mensen, waardoor we soms ver buiten onze persoonlijke normen en waarden gaan. Destructieve systemen kunnen alleen worden omgegooid als mensen zich bewust worden van het duivelse karakter van het systeem en in opstand komen. Zo is kantoorruimte amersfoort uiteindelijk ook de Tweede Wereldoorlog beëindigd.
Ons huidig economisch systeem is ook een systeem met destructieve elementen. We hebben namelijk een economisch systeem van groei en hebzucht ontworpen, dat aantoonbaar de aarde vernietigt en uiteindelijk de mensheid grote schade toebrengt. leder mens realiseert zich op individueel niveau dat we niet onbeperkt kunnen doorgroeien met zes miljard, en in 2050 zelfs met negen miljard mensen, op deze planeet. Wetenschappelijke berekeningen tonen aan dat de aarde is berekend op maximaal negen miljard mensen om in hun minimale dagelijkse behoeften te voorzien. De minimale dagelijkse behoeften betekenen een hele sobere levensstijl in vergelijking met de normale wijze waarop we in het Westen leven.

De toekomst

Gerelateerde afbeelding

“Heb jij zicht op de rode draad in jouw leven?'” vraagt de professor. “Ik heb geen helder beeld hoe logisch mijn leven in elkaar zit. Mijn leven lijkt momenteel meer op chaos dan op een leven met een logische rode draad.” “Dat gaan we onderzoeken. Ik ben niet voor niets wetenschapper geworden.” De professor haalt uit zijn tas een rol schildertape tevoorschijn en gaat staan. “Kom eens in het midden van de bibliotheek staan.” Ik doe wat de professor me opdraagt. De professor staat op, rommelt even in zijn tas en plakt naast mij een stukje schilders tape op de antieke parketvloer. Op het schilders tape staat het woord ‘nu’ geschreven. Dan loopt hij vijf stappen naar achteren en vraagt naar mijn geboortedatum. Het stukje tape met mijn geboortedatum plakt hij ongeveer vijf meter in een rechte lijn achter mij. Dan gaat de kantoorruimte amersfoort professor naar de plek die vijf meter recht voor me ligt en plakt daar een stukje schilders tape met een kruis erop. “Je bevindt je nu op je levenslijn,” zegt de professor. “Achter je is het begin van deze lijn, je geboortedatum, voor je ligt het punt waarop je de wereld weer gaat verlaten. Je bevindt je in het hier en nu. Je mag zo dadelijk een paar stappen naar voren zetten. Zo loop je letterlijk de toekomst in. Je stopt ergens op de lijn, sluit dan je ogen en vertelt me wat je op dat moment ervaart, voelt, weet en ziet.” Ik doe twee stappen naar voren en blijf stilstaan. Daarna sluit
ik mijn ogen. Ik heb geen gedachten, helemaal niets. “Ik zie, hoor of voel niets.” “Geduld Nick.” Dan zie ik langzaam vanuit de mist een beeld in mijn gedachten opdoemen. Zomaar, zonder dat ik er invloed op heb, lijk ik in een andere tijd te zijn. Zo eenvoudig kan het toch niet zijn? “Hoe oud ben je nu?” vraagt de professor. “Rond de vijftig jaar oud,” zeg ik, zonder erover na te denken. “Wat zie je gebeuren?” “Ik bevind me in een soort kerk, waar een groep mensen in een kring om mij heen zit,” zeg ik. “Het lijkt wel of het iets met opleiden van doen heeft. Het volgende beeld speelt zich thuis af. Ik ben de trotse vader van twee mooie kinderen en nog altijd getrouwd met Kathleen, die zich ook in de huiskamer bevindt. Bijzonder om jezelf zo in de toekomst te zien.”

Het einde van de oorlog

Gerelateerde afbeelding

De Tweede Wereldoorlog loopt al op zijn einde als in Nové Zamky Joodse mannen worden opgepakt en naar de Duitse werkkampen worden afgevoerd. Dat gebeurt met de bekende Duitse ‘Pünktlichkeit’. Ook mijn vader treft dat lot, zodat we vanaf dat moment op mijn moeder zijn aangewezen. Op 6 juni, de ochtend van de geallieerde landing in Normandië, worden alle overgebleven ghettobewoners ruw gewekt en naar de tuin van de synagoge gebracht. Ik zit daar ook bij. Het einde van de oorlog komt in zicht maar voor mij en mijn dierbaren begint de werkelijke oorlog nu pas. Vrouwen, kinderen en ouderen worden in onze Joodse wijk bijeengedreven. Daarna worden we op transport naar Auschwitz gezet. Mijn
familie ontsnapt niet aan het lot. Ik zie mijn moeder zorgelijk en angstig kijken en ze probeert ons te beschermen. Maar eerlijk is eerlijk, als twaalijarig jongetje vind ik het transport met de trein naar een onbekend iets zelfs een beetje spannend. Maar ik ben ook bang, want van binnen voel ik wel dat mijn leven op het spel staat.
Drie dagen en drie nachten blijft het treinkonvooi rijden. Er zitten meer dan zeventig bange Joden bijeengepakt in een beestenwagon en de stank is ondraaglijk. Een hoogzwangere vrouw bevalt in een hoekje van de wagon. Het kind leeft want ik hoor het krijsen. Dat de baby een vreselijk en kort leven is kantoorruimte amersfoort beschoren, begrijp ik als twaalijarig jongetje nog niet. Een oude man sterft van de uitputting en dorst en kinderen huilen. Hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen? Iedereen in de wagon heeft zo zijn mening over de situatie. De een is optimistisch en de ander pessimistisch. De een bidt, de ander slaapt en een derde zingt onafgebroken psalmen. Ik heb geluk, ik zit bij de deur die op een kier open is blijven staan. Zodoende krijg ik frisse lucht, kijk ik naar buiten en ik zie dorpen, steden en mooie landschappen voorbijschuiven. Mijn langste reis tot nu toe, was een reis met paard en wagen met mijn vader naar de hoofdstad Bratislava geweest om daar inkopen te doen. Deze reis met de trein brengt ons dichter bij de hel. Pas op vrijdagavond, als velen de sabbat zelfs in deze barre omstandigheden met een gebed beginnen, wordt het rustiger in de trein en val ik in slaap.