Situationele verschillen in vijf kleuren

Gerelateerde afbeelding

Structurele aanpassing In dit en in het vorige hoofdstuk zijn we uitgebreid ingegaan op her ontwerpen en hel aanpassen van de structuur aanpassen van de structuur. Verplatten of delegatie is bijvoorbeeld meer dan kantoorruimte huren rotterdam alleen hel ontwerpen van een nieuwe structuur, het is ook hel implementeren en echt doen werken hiervan. Dit eist uitleg, opleiding, kritisch volgen, bijsturen en helpen. Uit figuur 7 .18 komt naar voren dat aanpassing van de structuur nooit een doel op zich is, maar altijd een gevolg van andere factoren. Her model doel voorkomen dal deze aandachtsgebieden achtereenvolgens doorlopen moeten worden. Dit is niet hel geval. De manager die het proces bestuurt moet zijn aandacht verdelen tussen deze punten en is soms met meerdere aandachtsgebieden kantoorruimte huren amsterdam tegelijkertijd bezig. Vandaar dat het cernrale punt aansturing in dit model de aansturing is. Om veranderingen succesvol te implementeren, is aandacht voor alle vier genoemde onderwerpen vereist. Centraal in het model voor verandering staal de processturing, de wijze waarop het veranderingsproces wordt aangepakt. Hieraan is in de voorgaande subparagrafen aandacht besteed.
Volgens de Caluwé ( 1997 /2002) zijn er vijf achterliggende mensbeelden te onderscheiden in termen van ‘mensen/ dingen veranderen, als … ‘. Dil leidt tol vijf manieren van denken over veranderen, waarin op verschillende wijze hel achterliggend mensbeeld samengebracht wordt mel de mate van ‘geplandheid’ van de verandering en de rol kantoorruimte huren utrecht van de veranderaar. Deze vijf manieren van denken over veranderen worden door de Caluwé getypeerd via ‘kleuren’. De verschillende veronderstellingen die men heeft over hoe mensen of dingen veranderen, zijn weergegeven in figuur 7 .1 9.
Bij geeldrukdenken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je rekening houdt met hun (eigen) belang of als je ze lol bepaalde opvattingen kunt verleiden of dwingen. Het bijeenbrengen van meningen of standpunten en het vormen van coalities of machtsblokken zijn favoriete manieren van doen in dit soort veranderingstrajecten. Deze manier past heel sterk in veranderingstrajecten waar complexe doelen of effecten moeten worden gesteld of bereikt en waarbij meerdere personen of partijen zijn betrokken.
Bij blauwdrukdenken wordt verondersteld dat mensen of dingen zullen veranderen als je van tevoren een duidelijk gespecificeerd resultaat vastlegt, alle kantoorruimte huren eindhoven stappen minutieus plant en zowel het resultaat als de weg ernaartoe goed beheerst. De projectaanpak is een uitingsvorm van deze manier van denken. Voor veranderingstrajecten waarbij resultaat en weg goed zijn te omschrijven en te voorspellen, is dit een favoriete aanpak.

VERDELING VAN TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Gerelateerde afbeelding

Alleen een lijnfunctionaris is in de positie om een advies om te zetten in richtlijnen, aanwijzingen of opdrachten. De staforganisatie is er in het bijzonder op gericht dreigende tekortkomingen in deskundigheid en vaardigheden van de lijn op te heffen. De lijn hoeft een door de staf kantoorruimte huren rotterdam uitgebracht advies echter niet op te volgen. De stafbevoegdheid is daarmee dus beperkt tot de adviesbevoegdheid. Het inschakelen van stafspecialisten verandert dus niets aan het ‘lijnpatroon’ waarlangs de instructies en opdrachten gaan naar uitvoerende medewerkers. De staf dient veeleer ter versterking van de leiding. De staf heeft de tijd, de kennis en de vaardigheden ter beschikking om de leiding bij te staan ten aanzien van problemen die anders onder druk van de omstandigheden van alledag of door gebrek aan specifieke kennis en door tijdgebrek van kantoorruimte huren amsterdam een lijnmanager onvoldoende aandacht zouden krijgen.
Lijn-staforganisatie: voor- en nadelen lijn-staforganisatie Voordelen van de lijn-staforganisatie zijn dat door praktische toepassing van specifieke kennis en vaardigheden betere beslissingen in de lijn tot stand kunnen komen. Daarbij overdragen van denkwerk werkt het overdragen van denkwerk door ‘de lijn’ aan ‘de staf tijdbesparend. Het omspanningsvermogen (zie paragraaf 7.8) wordt daardoor vergroot. Een efficiëntere tijdsbesteding komt andere zaken ten goede. Mogelijke nadelen van de lijn-staforganisatie gaan ontstaan als er te weinig praktische toepassing plaatsvindt van specifieke kennis en kantoorruimte huren utrecht vaardigheden. Dan zal het contact met de lijn en daardoor met de basis verloren gaan (het zogenoemde ‘ivorentorenwerk’). Daarbij komt dat het aantrekken van specialisten relatief veel geld kost. Als daar geen betere resultaten door beter onderbouwde beslissingen tegenover staan, roept dit uiteraard vragen op. Een ander punt is dat de staf eropuit zou kunnen zijn invloed in de lijn uit te oefenen langs het ‘hoofd in de lijn’ heen. De lijn mag adviezen van de staf overigens niet al te gemakkelijk als ‘vrijblijvend’ opvatten. De lijn moet de verantwoordelijkheid voor te nemen beslissingen echter wel kunnen dragen, zonder zich al te afhankelijk van de staf te voelen.
Een stafmedewerker dient te voorkomen dat men hem vanuit de lijn het etiket ‘studeertheoretisch prachtig maar kamergeleerde’ of ‘theoretisch prachtig maar weinig praktisch’ gaat opplakken. Stafmedeweinig praktisch kantoorruimte huren eindhoven werkers moeten steeds beseffen dat beslissingsbevoegdheden in de lijn liggen. De aanpak van de staf moet derhalve gericht zijn op het geaccepteerd worden en aanvaard krijgen van vakspecialistische inbreng door de praktisch en operationeel denkende managers ‘in de lijn’. Doet men dit niet, dan bestaat er een gerede kans dat men er als ‘stafmedewerker’ niet meer aan te pas komt. De lijn is immers niet verplicht een gegeven advies te gebruiken. Als adviezen zo ingewikkeld en zo specialistisch zijn dat de lijn deze niet begrijpt en de gevolgen van invoering niet kan overzien, dan zal de lijn een dergelijk advies niet (gauw) overnemen. De lijnmanager wil zich als beslissingsbevoegde immers niet (te) afhankelijk van zijn staf gaan voelen. Het is daarom van belang dat de staf voldoende inzicht geeft en ervoor zorgt dat ‘de lijn’ de gevolgen van eventueel te nemen beslissingen ook voldoende kan overzien. De lijn draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van adviezen.