Gedecentraliseerde divisievorm

Gerelateerde afbeelding

In deze fase ontstaat nu de gedecentraliseerde multidivisionele organisatie, die direct onder de topleiding langs product-marktcombinaties of geografische gebieden is opgezet. Groei kwam tot stand via diversificatie naar een steeds breder wordend veld van activiteiten_ De activiteiten kantoorruimte huren rotterdam zijn gehergroepeerd tot betrekkelijk homogene eenheden, die in divisies worden ondergebracht. Deze divisies kunnen zich laten bijstaan door eigen staf-en hulpdiensten en verder door de concerndiensten die aan de topleiding zijn opgehangen_ Deze concerndiensten hebben naast een adviserende taak veelal ook een coördinerende, controlerende en motiverende (en soms een initiërende) taak ten opzichte van het kantoorruimte huren amsterdam divisiemanagement en ten opzichte van de aan de divisies ter beschikking staande ‘eigen’ divisiestafdiensten.
Bij het vormen van een divisieorganisatie is in de meeste gevallen sprake van een P-indeling van de organisatie, ofwel van productdivisies. Elke productdivisie heeft dan een eigen leiding (divisiedirectie) met daaronder gegroepeerd een eigen afdeling Productie, Verkoop en dergelijke. Gaat een grote organisatie internationaal opereren, dan wordt soms onder de directie (dan dikwijls Raad van Bestuur genoemd) voor een indeling naar land of werelddeel gekozen. Per land of werelddeel wordt dan in de bestuurlijke structuur de kantoorruimte huren utrecht coördinatie van activiteiten in de regio gewaarborgd.
Als in dit stadium de onderscheiden facetten in de managementtaak met behulp van dezelfde karakteristieken worden geschetst, is het volgende beeld van toepassing: Structuur van de organisatie. Gedecentraliseerde divisievorm, die via interne specialisatie (of groepering van werkmaatschappijen) tot stand is gekomen. Research en Ontwikkeling. Uitgebreid tot het zoeken naar totaal nieuwe en andere kantoorruimte huren eindhoven producten (dit is in ‘financiële’ conglomeraten in de vorm van een concerndienst niet aan de orde). Prestatiemeting. Onpersoonlijk, waarbij nu eerst en vooral – via winstdecentralisatie – financiële criteria, bijvoorbeeld ROi, zijn te hanteren of marktcriteria, bijvoorbeeld (relatief) marktaandeel.

De referentiekaders van individuele mensen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De referentiekaders van individuele mensen worden uiteindelijk een deel van het wereldbeeld respectievelijk de cultuur van een organisatie. De manier waarop de organisatie de wereld beschouwt maakt een geleidelijke kantoorruimte huren rotterdam ontwikkeling door, zodat op den duur de manier van denken van de leden van de organisatie daar min of meer in past.
Hoe sterk de schakel is tussen individuele mentale modellen en gemeenschappelijke mentale modellen wordt bepaald door de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend door een groep of een specifiek lid van de organisatie.
De algemeen directeur of het managementteam hebben invloed vanwege de macht die inherent is aan hun positie. Een eensgezind opererende groep van kantoorruimte huren amsterdam mensen die op uurbasis werken kan puur door zijn omvang ook invloed uitoefenen.
Het ‘wereldbeeld’ is tevens een afspiegeling van de organisatiecultuur, de premissen waar men van uitgaat, van materiële zaken en van expliciete gedragsregels. Al deze zaken hebben een bevorderende of een remmende werking op het besluitvormingsproces, doordat kantoorruimte huren utrecht dit voortdurend stuit op onverwachte, buiten de routine vallende gebeurtenissen. Standaardprocedures daarentegen zullen dingen bevatten als het marketingplan om een nieuw product te lanceren, betaalprocedures voor toeleveranciers, beoordelingscriteria voor werknemers en de eisen waaraan nieuw personeel moet voldoen. Dat ligt allemaal klaar voor gebruik. Zo kan een organisatie op een voorspelbare manier aan steeds terugkerende problemen het hoofd bieden.
‘Single loop’- en ‘double loop’-leren (‘enkele’ en ‘dubbele’ lus) In het OBOT-GMM-model zit het concept van ‘enkele lus’-leren en ‘dubbele lus’-leren, zowel individueel als in de organisatie. Bij leren met een dubbele kantoorruimte huren eindhoven verbinding moeten diep in de organisatie gewortelde, onbereikbaar geachte, aannames en normen worden gelokaliseerd en expliciet gemaakt, omdat ze aanvankelijk onbekend of onbespreekbaar waren. Dit leren met een dubbele verbinding – de ‘dubbele lus’ – is in figuur 5.10 weergegeven in de vorm van een proces waarin individueel leren individuele mentale modellen beïnvloedt, die op hun beurt weer gevolgen hebben voor toekomstig leren.

Beslissingen nemen: een gecompliceerd proces

Gerelateerde afbeelding

Beslissingen nemen: een gecompliceerd proces
Elke manager staat voor de taak de op hem of haar en op de medewerkers afkomende problemen tot een oplossing te brengen door het nemen van beslissingen. Het analyseren van problemen en het zoeken naar oplossingen zijn daarbij steeds terugkerende activiteiten. Als een kantoorruimte huren rotterdam organisatie meer producten gaat voeren of meer diensten gaat verrichten zodat het aantal markten toeneemt of de productieprocessen ingewikkelder worden, leidt dit er dikwijls toe dat in een organisatie ook meer ingewikkelde problemen moeten worden opgelost. Het voorbereiden, het uiteindelijk nemen en het kunnen uitvoeren van beslissingen vergt doorgaans het nodige overleg en inspraak. Niet alleen kantoorruimte huren amsterdam deskundigen uit stafafdelingen zijn hierbij betrokken, maar veelal worden ook (lijn)functionarissen van verschillende niveaus en afdelingen uit de organisatie hierbij betrokken om hun inbreng te geven. Zij krijgen later ook met de uitkomst van beslissingen te maken. Daarbij heeft de ‘lijn’ ook een belangrijke uitvoeringsdeskundigheid. Dit mag niet worden onderschat. Of een beslissing een beoogd doel bereikt, hangt zowel van de kwaliteit als van de mate van acceptatie van de beslissing af. Het is kantoorruimte huren utrecht daarom van belang de betrokkenen in de ‘lijn’ ook bij de voorbereiding en het nemen van beslissingen te betrekken. Dit bevordert niet alleen de kwaliteit maar mogelijk ook de mate van acceptatie van de beslissing.
Aan vele beslissingen gaat, afgezien van een wettelijke verplichting tot overleg met de Ondernemingsraad (OR), intern bij de voorbereiding ervan dikwijls veel overleg vooraf, bijvoorbeeld in stafvergaderingen, overleggroepen, (tijdelijke) projectgroepen of (permanente) commissies. In een organisatie kunnen op verschillende niveaus overleggroepen worden gevormd om voorkomende kantoorruimte huren eindhoven problemen tot een oplossing te brengen, adviezen uit te brengen en beslissingsmogelijkheden voor te stellen. Deze groepen kunnen, afüankelijk van de aard en omvang van de problematiek, op permanente of op tijdelijke basis worden ingesteld. Het is dus steeds van belang de overlegstructuur te zien in relatie tot de besluitvormingsproblematiek.

Afbouw van activiteiten

Gerelateerde afbeelding

Een bedrijf kan zich op twee manieren uit een activiteit terugtrekken, te weten via sluiting (geheel of gedeeltelijk) of via verkoop van die activiteit. Ten aanzien van sluiting valt te denken aan het stilleggen kantoorruimte huren rotterdam van een deel van de gehele productie. Vanuit de sociale optiek is dit een zeer ingrijpende beslissing. Ook de economische gevolgen dienen niet onderschat te worden. Gehele of gedeeltelijke sluitingen waren onder meer het gevolg van het RSVdebacle. Soms is het mogelijk dat een bedrijf zich via verkoop van de activiteit uit de markt kan terugtrekken. Deze verkoop vindt wel plaats aan de zittende directie en het personeel, maar soms ook aan derden. In het eerste geval is sprake van een kantoorruimte huren amsterdam zogenoemde managementbuy-out. Philips heeft in de laatste jaren een groot aantal bedrijfsonderdelen aan derden verkocht. Denk onder meer aan de grote huishoudelijke apparaten en de sector informatiesystemen.
4.2.6 Mission statement en criteria bij evaluatie en keuze
Gedurende het strategische planningsproces zal moeten worden nagedacht over het werktermirne van de organisatie rein en hoofddoel van de organisatie: de missie van de organisatie en criteria bij evaluatie en kantoorruimte huren utrecht keuze uit alternatieven. Uiteindelijk zullen bij een weloverwogen strategische keuze alternatieven op grond van een aantal criteria worden gewikt en gewogen.
misswn statement
1g.1.q1 rn .1
Mission statement Een ‘mission statement’ geeft een visie op en richting aan de organisatie voor de komende vijf tot vijftien jaar. Een missie wordt dan ook niet elk jaar fundamenteel aangepast. Ze omvat informatie over de aard en reikwijdte van de activiteiten: markt, range, verticale en geografische reikwijdte.
Een kleine, prestigieuze bank voor particulieren kan bijvoorbeeld een missie formuleren die de particuliere markt, personen met grote vermogens en/of hoge inko
mens die kantoorruimte huren eindhoven wonen in de Randstad en alle aan persoonlijke financiën gerelateerde dienstverlening omvat.
m1ss1e Het draait bij het formuleren van een missie om vragen als: Wat willen wij zijn? Wat is onze business? Wat zal onze business zijn? Wie is onze cliënt? Op wie willen wij ons richten7 Op welke wijze willen wij een onderscheidende en duurzame toegevoegde waarde voor onze cliënt hebben?

Substituutproducten

Gerelateerde afbeelding

Als we naar de markt voor verzekeringen kijken dan zien we bij de levensverzekeringen een relatief hoge concentratiegraad en bij de schadeverzekeringen een relatief lage concentratiegraad: er zijn in Nederland vele malen meer schade-dan levensverzekeringsmaatschappijen. Dit verklaart in hoge mate de lage winstmarges bij de kantoorruimte huren rotterdam schadeverzekeraars en de hoge bij de levensverzekeraars.
Dok zien we vaak dat aanbieders van een kwaliteitsproduct een veel sterkere positie hebben dan aanbieders van een product dat iedereen kan maken. Denk bijvoorbeeld aan de winstcijfers van Mercedes Benz en BMW en aan die van Ford Europa, Peugeot en Renault. De kopers van de exclusieve merken hebben kennelijk een zwak voor de kwaliteit ervan, en zijn bereid daarvoor te betalen.
De hoogte van het aankoopbedrag speelt ook een rol. Zo is uit onderzoek naar voren kantoorruimte huren amsterdam gekomen dat de winstgevendheid van producenten die artikelen met een lage prijs per stuk op de markt brengen, veelal hoger en stabieler is dan de winstgevendheid van fabrikanten van investeringsgoederen. Het is niet gebruikelijk bij de aankoop van een tube tandpasta aan de kassa over de prijs te onderhandelen, omdat dat niet realistisch is. Als onderhandelen wel kans van slagen heeft, dan kan dat ertoe leiden dat de aanbieders bereid zullen zijn prijsconcessies te doen. De vrees een klant blijvend te verliezen, vergroot de onderhandelingsmacht van de afnemer en drukt de verkoopprijs en/ of leidt tot een verslechtering van de verkoopvoorwaarden uit het oogpunt van de verkoper. Het onderkennen van de macht van de afnemers is een kantoorruimte huren utrecht belangrijk aandachtspunt. In een bestaande markt is er wellicht niet veel aan te doen, maar bij het betreden van nieuwe markten dient het een belangrijk punt van overweging te zijn.
Leveranciers Een soortgelijke redenering kan voor de machtspositie van de leveranciers worden gegeven. Immers, de fabrikant van een product bevindt zich nu in de positie van afnemer van grondstoffen, onderdelen en hulpmaterialen. In een aantal gevallen hebben bedrijven besloten zich uit een bepaalde markt terug te trekken omdat de leveranciers een dermate sterke positie hadden dat de resultaten van de kantoorruimte huren eindhoven activiteiten nooit een marginaal rendement te boven zouden gaan.
Bij voedingsmiddelendetailzaken valt op Europese schaal een samenwerkingstendens vast te stellen. Ahold heeh samen met een zogenoemde ‘strategische alliantie’ gesloten. Op termijn hoopt men door gezamenlijke inkoop lagere inkoopprijzen te kunnen bedingen.

Nachtrust management

Gerelateerde afbeelding

Crises variëren in aard, omvang en intensiteit. De gevolgen van een crisis zijn echter vrijwel altijd zeer ingrijpend en nooit plezierig. Voor bedrijven en organisaties betekent een crisis crisis meestal dat men midden in het hart wordt kantoorruimte huren rotterdam getroffen: de geloofwaardigheid wordt aangetast, reputaties staan op het spel, de zaak schudt op z’n grondvesten.
De meeste crises vertonen de volgende kenmerken: de noodzaak van snelle beslissingen; nietsdoen heeft ongewenste gevolgen; een beperkt aantal opties; verkeerde beslissingen hebben verreikende gevolgen; men heeft te maken met groeperingen met tegenstrijdige belangen; de hoogste leiding raakt er direct bij betrokken.
De elektronische media zijn kantoorruimte huren amsterdam de belangrijkste bron van informatie geworden in de geïndustrialiseerde wereld. Nieuws wordt weleens vergeleken met een lawine. Een klein berichtje over bijvoorbeeld een bedrijfssluiting, leidt onmiddellijk tot reacties bij de vakbonden. Die reactie spoort werkgeversorganisaties aan om ook een reactie te geven. En dat leidt weer tot reacties bij andere groepen die een sociaal-economische duit in het zakje willen doen. Een klein sneeuwballetje kan dan heel snel een lawine worden. Als de lawine niet meer te beheersen is en de vooraf uitgezette baan verlaat, dan is er sprake van een crisis. Bedrijfssluitingen, fusies, beursintroducties, maar kantoorruimte huren utrecht ook demonstraties, ongelukken, een ongeschikt product, al dit soort nieuws is tegenwoordig à la minute bekend.
Nachtrustmanagement Hoe groot is de kans dat morgen een journalist aan de lijn hangt met de vraag hoe het toch ooit zo ver heeft kunnen komen met die dochteronderneming in Venezuela? Over fraude? Over banden met de lokale maffia? Over mensenrechten? Een milieuschandaal? Diep in de rode cijfers? Massaontslagen? Hoe denkt u de schade hiervan op corporate niveau te managen? Het zijn onderwerpen waar je als manager van een grote internationale kantoorruimte huren eindhoven onderneming, maar ook van een ambtelijke dienst in crisistijd, van wakker kunt liggen. Toezichthouders, commissarissen, idem dito. Een gecombineerde aanpak van de informatiestromen moet dergelijke nachtmerries voorkomen. Bij Business Advisory Services van KPMG noemen ze de aanpak van dit fenomeen dan ook met een knipoog ‘nachtrustmanagement’.

Strategische samenwerking

Gerelateerde afbeelding
Strategische samenwerkingsverbanden zijn geen mode, maar zijn vaak noodzakelijk om als onderneming flexibel in te spelen op de snel veranderende omstandigheden of zelfs om te strategische samenwerking overleven. Strategische samenwerking is een samenwerkingsverband kantoorruimte huren rotterdam tussen twee of meer ondernemingen waarbij de partners hun zelfstandigheid en eigen identiteit behouden en waarvan de invloed op de concurrentiepositie van de partners op de lange termijn nog merkbaar is.
Er bestaat een heel scala aan mogelijke vormen van strategische samenwerking (zie paraallianrie graaf 4.4). De strategische alliantie van Corns IJmuiden en Peugeot/ Citroën kwamen we al eerder tegen. In de luchtvaart zijn strategische allianties inmiddels gemeengoed, denk aan KLM-Northwest. Elke grote luchtvaartmaatschappij kantoorruimte huren amsterdam heeft voor uitbreiding van ‘het net’ wel eigen partners gevonden of is daarnaar verder op zoek. Zo is ook de automobielindustrie een rijke bron van onderlinge relaties (zie figuur 3.10). Volvo en Renault werken voorts joint venture aan een vrachtwagenalliantie. Volvo heeft in Azië voor truckfabricage een joint venture met het Japanse Mitsubishi en Renault heeft een kantoorruimte huren utrecht controlerend belang in Nissan. Voorts heeft Daimler Chrysler een belang van 43% genomen in de truckdivisie van Mitsubishi en heeft het bedrijf tevens een belang van 50% verworven in de divisie vrachtwagens van het Zuid-Koreaanse Hyundai (najaar 2002). GM nam in 2002 Daewoo over voor 1,2 miljard dollar. Met deze overname krijgt GM productiefaciliteiten in Azië, ’s werelds snelst groeiende automarkt. In hoofdstuk 4 gaan we kantoorruimte huren eindhoven op strategische samenwerking nader in. In dit hoofdstuk noteren we strategische samenwerking als relevante ontwikkeling.

Meer mogelijkheden

Gerelateerde afbeelding

Meer mogelijkheden op het gebied van informatisering De toenemende mogelijkheden op het gebied van informatisering bieden kansen om de effectiviteit van informatievoorziening te verbeteren. Door ontwikkelingen op het gebied van netwerken en bestuurlijke informatiesystemen kan decentrale besluitvorming beter ondersteund kantoorruimte huren rotterdam worden. Tevens zijn er meer mogelijkheden om centraal overzicht te houden, bijvoorbeeld via telecommunicatie en managementinformatiesystemen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden is het vaak onvermijdelijk om de organisatie aan te passen, denk aan ‘inbouwen’ van e-commerce en multichannelmarketing en verkoop en ICT-gerelateerde veranderingen in traditionele bedrijfskolommen via ‘unbundling’ en ‘rebundling’, respectievelijk door het proces van ‘intermediatie’ en ‘disintermediatie’ (zie hierna in subparagraaf 3.4.3 en verder in detweede gsm dient amoureus avontuur Zal de mobiele telefoon westerse normen en waarden wereldwijd verspreiden? Dr. Sadie Plant, een Britse kantoorruimte huren amsterdam wetenschapster, onderzocht belgedrag in de wereld. Conclusie: de gsm is een intermediair in de liefde. President George Bush heeft een ‘vijfde colonne’ in Peshawar, de vermeend fundamentalistische broodplaats in Pakistan, vlak over de grens met Afghanistan. Zelfs in deze antiwesterse gemeenschap van Afghaanse vluchtelingen dringen dagelijks westerse normen en waarden door. Dr. Sadie Plant, een Britse wetenschapster, bivakkeerde vorig jaar vier maanden in de stad en zag dat Afghaanse vluchtelingen met elkaar communiceerden via gsm’s. ‘Ik denk dat ze heel goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het Westen. Het idee dat ze geïsoleerd leven is onzin. Er is daar kantoorruimte huren utrecht zelfs een internetcafé exclusief voor vrouwen. Ze zoeken er vooral informatie over maatschappelijke vraagstukken. Mobiele telefonie democratiseert de wereld.’ Plant reisde in opdracht van de Amerikaanse gsm-producent Motorola over de wereld om inzicht te krijgen in het gedrag van de mondiale beller. Van Bangkok tot Birmingham en van Chicago tot Tokyo ondervroeg ze mobiele bellers naar hun zielenroerselen. Ze onderscheidt verschillende gebruikers. In Amerika, het land waar de mobiele telefoon werd uitgevonden, is het kantoorruimte huren eindhoven apparaat allang geen statussymbool meer, zoals het in Europa en vooral in Japan nog wél is. ‘Amerikanen zijn individueler en hechten aan privacy. Een mobieltje wordt gebruikt voor pragmatische doeleinden. Als iemand in Amerika mobiel belt, wordt hij al snel aangezien voor een drugsdealer.’ In Japan, het huidige mekka van de vernieuwing in de mobiele telefonie, is het showen van de gsm een dagelijks ritueel. ‘Anders dan in Amerika hebben jongeren een deel van hun liefdesleven ingericht rondom de mogelijkheden van hun mobieltje. Contact wordt gemaakt via de gsm.’ Ze geeft een voorbeeld. ‘In Tokyo lopen jongeren met telefoons met een internetaansluiting op straat te flaneren. Via e-mails leggen ze contact met andere jongeren. Soms zie je ze in winkelcentra bellend tegen elkaar opbotsen als ze elkaar proberen te vinden.’