Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bekendmaking geschiedt niet binnen twee weken maar (precies) zes weken na de vaststelling (art. 3.8 lid 4 Wro) indien door Gedeputeerde Staten of door (dan wel mede namens) de VROMinspecteur een zienswijze is ingediend en de gemeente deze niet volledig heeft kantoorruimte huren rotterdam overgenomen; of indien de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, anders dan op grond van zienswijzen van Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
In dat geval zenden burgemeester en wethouders na de vaststelling onverwijld het raadsbesluit langs elektronische weg aan Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
Het besluit tot kantoorruimte huren amsterdam vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn (van zes weken) afloopt. Op dat moment ontstaan dus rechten en plichten. Een aanvraag bouwvergunning die met het oude bestemmingsplan in strijd is maar met het nieuwe bestemmingsplan in overeenstemming is, moet dan dus worden verleend. Tegen het bestemmingsplan kan door een belanghebbende kantoorruimte huren utrecht beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien beroep is ingesteld kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd, bijvoorbeeld om de inwerkingtreding van een onderdeel van het bestemmingsplan te schorsen. Door indiening van dit verzoek treedt dat gedeelte niet in werking (art. 8.4 lid 1 Wro) en mag de genoemde bouwvergunning niet worden verleend. Het onherroepelijke bestemmingsplan met toelichting moet door kantoorruimte huren eindhoven burgemeester en wethouders op de officiële gemeentelijke internetsite beschikbaar worden gesteld (art. 1.2.2 Bro).
Art. 6:13 Awb zegt dat geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Aldus is wel beroep mogelijk als de gemeenteraad is afgeweken van het ontwerpbesluit.

Voorbereidingsbeslissingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitzonderingen op de normale procedure van de Awb In een aantal wetten wordt afgeweken van het algemene systeem van de Awb.
• Voorbeeld Met kantoorruimte huren rotterdam betrekking tot verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer geldt dat slechts beroep bij één rechterlijke instantie mogelijk is, namelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel de bezwaarmogelijkheid als de beroepsmogelijkheid op de administratieve kamer van de rechtbank wordt hier dus overgeslagen.
Naast de verruiming die art. 6:2 Awb geeft aan het begrip ‘besluit’ (een weigering om een kantoorruimte huren amsterdam besluit te nemen en het niet-tijdig nemen van een besluit, staan gelijk aan het nemen van een besluit), wordt in de Awb een aantal beperkingen en uitbreidingen genoemd op het bezwaar- en beroepsrecht bij besluiten: als ambtenaren of dienstplichtigen belanghebbenden zijn, voor voorbereidingsbeslissingen, als de belanghebbende geen bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit, voor privaatrechtelijke handelingen en voor besluiten die op de negatieve lijst van de Awb staan.
Uitbreiding begrip ‘besluit’ voor dienstplichtigen en ambtenaren Art. 8:1 lid 2 Awb bepaalt kantoorruimte huren utrecht dat met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij ambtenaren en dienstplichtigen belanghebbenden zijn. In dit geval zijn dus niet alleen besluiten maar ook andere (bijvoorbeeld feitelijke) handelingen binnen het rechtsbeschermingsgebied van de Awb gebracht.
In art. 6:3 Awb worden beslissingen ter voorbereiding van besluiten niet vatbaar voor kantoorruimte huren eindhoven bezwaar of beroep verklaard, tenzij die beslissingen de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treffen

Evenredigheidsbeginsel en verbod van willekeur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het hof had met juistheid overwogen dat de bevoegdheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) aan de gemeente verleent, alleen strekken tot de behartiging van haar planologische belangen. Voorts geldt dat ingevolge art. 19 lid 1 laatste volzin WRO in verbinding met art. 15 lid 3 WRO, aan de vrijstelling bedoeld in art. 19, slechts kantoorruimte huren rotterdam voorwaarden mogen worden verbonden ter bescherming van de belangen ten behoeve waarvan de bepalingen, waarvan vrijstelling wordt verleend, in het be
90 3 Bestuursrecht algemeen
stemmingsplan zijn opgenomen. Het hof had dan ook terecht overwogen dat de gemeente aan het herzien van of het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan geen voorwaarden kon verbinden ter kantoorruimte huren amsterdam behartiging van de door haar gewenste woonruimteverdeling. Het hof had voorts aangenomen dat aan de in december 1990 tussen de gemeente en Hornkamp tot stand gekomen overeenkomst slechts deze betekenis toekwam, dat de gemeente haar medewerking aan de gevraagde vrijstelling afhankelijk stelde van Hornkamps aanvaarding van de voorwaarden bij wege van contractuele verplichting. In het licht van dit alles had het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De gemeente had door (indien zij geen termen aanwezig achtte om aan de verzochte vrijstelling niet mee te werken, medewerking kantoorruimte huren utrecht daaraan te weigeren) haar medewerking afhankelijk te stellen van de contractuele aanvaarding door Hornkamp van de voorwaarde betreffende verkoop of verhuur aan uitsluitend ingezetenen en/of economisch gebondenen van de gemeente, haar bevoegdheid gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij was verleend, en dat de aldus met schending van het verbod van détournement de pouvoir overeengekomen voorwaarde in strijd was met de openbare orde en daarom nietig. (HR 3 april 1998, nr. 16.563, Gst. 1998, 7079, nr. 3)
Evenredigheidsbeginsel en verbod van willekeur De verplichting tot belangenafweging volgens art. 3:4 Awb hangt nauw samen met het verbod van willekeur. Indien kantoorruimte huren eindhoven komt vast te staan dat van een afweging van belangen geen sprake is geweest, is er sprake van willekeur. De rechter zal in zo’n situatie oordelen dat de overheid in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij AMvB kunnen nog andere eisen aan het zedelijk gedrag worden gesteld. Burgemeester en wethouders beslissen binnen drie maanden na ontvangst van de vergunningaanvraag (art. 26 lid 3 Drank- en Horecawet). De kantoorruimte huren rotterdam vergunning wordt alleen geweigerd als (art. 27 Drank- en Horecawet): de leidinggevenden niet voldoen aan de eisen van art. 8 Drank-en Horecawet; de inrichting niet voldoet aan de sociaalhygiënische eisen (art. 10 Dranken Horecawet) ; redelijkerwijs moet worden verondersteld dat het in de aanvraag vermelde niet met de kantoorruimte huren amsterdam feitelijke toestand in overeenstemming zal zijn (art. 27 lid 1 Drank- en Horecawet).
Als geen van de in art. 27 vermelde weigeringsgronden zich voordoet, dient de vergunning te worden verleend.
Op grond van art. 31 Drank- en Horecawet kan een verleende vergunning onder bepaalde omstandigheden worden ingetrokken.
•Voorbeeld Achteraf blijkt dat de bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist zijn. De leidinggevende of de inrichting voldoet niet langer aan de kantoorruimte huren utrecht wettelijke eisen.
Ad b Ontheffingen Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard gedurende een aaneengesloten periode van hoogstens twaalf dagen ontheffing verlenen van het in artikel opgenomen verbod om zonder vergunning een horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 35 Dranken Horecawet). Voordat burgemeester en wethouders een vergunning verlenen aan kantoorruimte huren eindhoven een dergelijke instelling (bijvoorbeeld een sociëteit) of voorschriften en beperkingen aan een vergunning verbinden, moeten zij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Awb, afdeling 3.4, volgen.