Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ontheffing Indien de gemeente positief heeft gereageerd op een aanbod tot aankoop, kan de verkoper op grond van art. 14 WVGem binnen vier weken winkel huren rotterdam aan Gedeputeerde Staten verzoeken om te worden ontheven van de verplichting met de gemeente te onderhandelen over de verkoop. Binnen zes weken na ontvangst van het verzoek moeten Gedeputeerde Staten op het verzoek beslissen. Dit besluit kan eenmaal met drie weken worden verdaagd. Gedeputeerde Staten mogen het verzoek alleen om gewichtige redenen inwilligen en voor de duur van maximaal drie jaar. Tegen de beslissing winkel huren amsterdam van Gedeputeerde Staten staan de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb open.
Deskundigen Indien verkoper en de gemeente tijdens de onderhandelingen geen overeenstemming bereiken over de prijs, kan zowel de verkoper als de gemeente de rechtbank verzoeken om één of meer deskundigen te benoemen om de prijs te bepalen (art. 16 WVGem). Nadat het advies is uitgebracht, kunnen burgemeester en wethouders aan de rechtbank verzoeken om een oordeel over de geadviseerde prijs te winkel huren utrecht geven indien de gemeente zich niet met het advies kan verenigen. De gemeente heeft dan gedurende drie maanden een aankoopplicht. De gemeente kan ook afzien winkel huren eindhoven van aankoop. In dat geval heeft de verkoper gedurende drie jaar vrijheid van handelen.

Overige wetten voor ruimtelijke ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor onteigening zijn twee procedures nodig: eerst de bestuurlijke procedure en daarna de gerechtelijke, bij de burgerlijke rechter. Meestal wordt op basis van Titel IV onteigend: in het belang van de ruimtelijke winkel huren rotterdam ontwikkeling en de volkshuisvesting. De bestuurlijke procedure vindt dan plaats doordat de onteigening wordt uitgesproken bij een gemeenteraadsbesluit, dat vervolgens wordt goedgekeurd door de Kroon. De bestuurlijke procedure bij de andere onteigeningen vindt in het algemeen plaats door het nemen van een Koninklijk Besluit tot onteigening.
Tegen besluiten op grond van de Onteigeningswet kan geen beroep worden ingesteld op grond van de Awb. De Onteigeningswet staat namelijk in de bijlage winkel huren amsterdam van de Awb, de zogenaamde negatieve lijst. De wetgever meende dat de Onteigeningswet al voldoende rechtsbescherming bood.
Aangezien de onteigening in het belang van de ruimtelijk ontwikkeling en volkshuisvesting het meest voorkomt, krijgt deze als eerste apart aandacht, gevolgd door de onteigeningen op andere gronden.
312 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting Onteigening op basis van Titel IV is mogelijk volgens art. 77 OW: 1 ten behoeve van de uitvoering van een bestemmingsplan (de bestemmingsplanonteigening) of ter handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan; 2 ten behoeve van de uitvoering van: a een bouwplan in het belang van de volkshuisvesting; b een bouwplan tot het stichten van gebouwen winkel huren utrecht van openbaar nut in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling; c een plan van werken in het belang van de vernieuwing van de bebouwde kom; d een plan van werken voor het opheffen van ernstig achterstallig onderhoud in het belang van de volkshuisvesting (mits een aanschrijving op grond van art. 14 lid 1 of 16 Wonw onherroepelijk is geworden); 3 ten behoeve van de winkel huren eindhoven uitvoering van een bouwwerk indien niet tijdig een begin is gemaakt met de verplichte uitvoering van een bouwplan overeenkomstig de WSDV of niet tijdig daarvoor een bouwvergunning is aangevraagd;

Koopsubsidie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorwaarden voor het verkrijgen van koopsubsidie zijn: De koper is 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom van de koper wordt. De koper is geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de
294 7 Woningwet: voorziening in woningbehoefte en financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied
drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt van de koper. De koper zal de woning zelf bewonen. Vanaf 1 januari 2008 mag het vermogen van de koper over 2007 niet hoger zijn dan €20.014 en niet hoger dan €40.028 als de koper een medebewoner heeft. De koopsom mag niet meer bedragen dan €158.850. De hypotheek mag niet meer bedragen dan €171.558. Over de hypotheek moet een garantie winkel huren rotterdam (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar.
7 .2 Financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied 295

Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.1 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 8.2 Monumentenwet 8.3 Leegstandwet 8.4 Wet inrichting landelijk gebied 8.5 Onteigeningswet 8.6 Huisvestingswet 8.7 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 8.8 Boswet 8.9 Wet voorkeursrecht gemeenten 8.10 Belemmeringenwet Privaatrecht 8.11 Ontgrondingenwet 8.12 Natuurbeschermingswet 1998 8.13 Flora- en faunawet 8.14 Reconstructiewet concentratiegebieden
In veel meer winkel huren amsterdam wetten dan de WRO en de Woningwet staan bepalingen die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en huisvesting. In dit hoofdstuk passeren deze wetten de revue. De behandeling van de wetten gaat zo veel mogelijk volgens een vaste structuur: doel van de wet, instrumenten om dat doel te bereiken, en de eventuele relatie met andere wetten. Indien in de desbetreffende wet wordt afgeweken van de Awb is dit aangegeven.
297
8.1 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
Achtereenvolgens winkel huren utrecht komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, en de relatie met andere wetten.
8.1 .1 Doel van de wet Het doel van Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (WSDV) is de bevordering van de stads- en dorpsvernieuwing. Onder stads- en dorpsvernieuwing verstaat deze wet volgens art. 1 WSDV:
‘de stelselmatige inspanning zowel op stedenbouwkundig als op sociaal, economisch, cultureel en milieuhygiënisch gebied, gericht op behoud, herstel, winkel huren eindhoven verbetering, herindeling of sanering van bebouwde gedeelten van het gemeentelijk grondgebied.’

De bouwverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als de voorwaarde niet uitvoerbaar is, wordt niet voldaan aan de eis dat de voorwaarde is gesteld ter bescherming van de belangen waarvoor de regeling is gemaakt.
•Voorbeeld Volgens de bouwverordening is het verboden zodanig te bouwen dat een bestaand deel van het bouwwerk of een ander bouwwerk niet meer voldoende licht- of luchttoetreding krijgt of de werking van winkel huren rotterdam schoorstenen en ventilatiekanalen wordt belemmerd. Burgemeester en wethouders van Texel hadden een bouwvergunning verleend voor het maken van een kap op een woning. Van het bestemmingsplan was vrijstelling gegeven op grond van art. 19 WRO. Door de bouw zouden de uitmondingen van ventilatiekanalen van de buren niet meer voldoende functioneren. Burgemeester en wethouders hadden daarom in de winkel huren amsterdam bouwvergunning de volgende voor
6.7 Voorschiften of beperkingen aan de bouwvergunning 277
waarde opgenomen: ‘Alvorens met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moeten ten genoege van het college van burgemeester en wethouders, door de aanvrager, op/aan/in de nader te noemen (buur)woningen – in overleg met de betrokken eigenaren/bewoners – de volgende voorzieningen worden aangebracht: ( … ).’ De voorzieningen bestonden onder andere uit het verlengen van een schoorsteen en het aanbrengen van ventilatoren. De Afdeling bestuursrechtspraak accepteerde de voorwaarde niet. De Afdeling vond dat burgemeester en wethouders aan de regelgeving (Woningwet en bouwverordening) niet de bevoegdheid konden ontlenen om te bepalen winkel huren utrecht dat door de ontvanger aan de woningen van derden voorzieningen moesten worden aangebracht. ‘Gebleken is’, zei de Afdeling, ‘dat de buren uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven het aanbrengen van deze voorzieningen thans noch in de toekomst toe te staan. Burgemeester en wethouders waren ten tijde van het nemen van het bestreden besluit met dit standpunt bekend. Het stellen van een voorwaarde waarvan bij voorbaat vaststaat dat deze niet zal kunnen worden vervuld, kan niet geacht worden te strekken tot bescherming van de belangen ten behoeve waarvan het artikel in de bouwverordening is gegeven.’ (ABRvS 21 juni 1994, AB 1995/86)
Ook kan aan de bouwvergunning geen voorschrift of beperking worden verbonden die ertoe strekt het monumentale belang van het pand of andere panden te beschermen. Dat kan wel in de monumentenvergunning (ABRvS 6 juli 2005, BR 2005/910).
De mogelijkheid om voorschriften of beperkingen te stellen is niet bedoeld om aanvragen die niet aan de eisen voldoen toch in aanmerking te laten winkel huren eindhoven komen voor een vergunning. Hoewel kleine wijzigingen na de aanvraag mogen worden ingediend, is het systeem erop gericht dat de aanvraag moet worden beoordeeld zoals ze is ingediend. Een aanvraag voor een bouwvergunning die niet aan de eisen voldoet, moet worden geweigerd. Door voorschriften of beperkingen kan bereikt worden dat een betere keuze wordt gedaan bij het naleven van de regeling of verzekerd wordt dat inderdaad aan de eisen zal worden voldaan.
6

Welstandseisen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Welstandseisen Omdat geen bouwvergunning mag worden verleend als een regulier-of lichtbouwvergunningplichtig bouwplan niet aan redelijke eisen van welstand voldoet, wordt bevorderd dat deze bouwplannen winkel huren rotterdam aan de welstandseisen voldoen. Deze eisen gelden niet indien de gemeenteraad heeft bepaald dat voor het gebied waarin het bouwwerk (of standplaats) is of wordt gebouwd of voor de categorie bouwwerken (of standplaatsen) waartoe het bouwwerk behoort, geen redelijke eisen van welstand gelden (art. 12 lid 2 Wonw). Ook als de eisen wel gelden en het bouwplan voldoet hier niet aan, kan de bouwvergunning toch worden verleend indien burgemeester en wethouders daartoe besluiten (art. 44 lid 1 onder d Wonw). Andere belangen die niet met de welstandseisen te verenigen zijn, mogen voor burgemeester winkel huren amsterdam en wethouders de doorslag geven.
Gemeenteraden moeten een welstandsnota vaststellen en moeten, indien voor het bouwwerk redelijke eisen van welstand gelden, een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning voor advies voorleggen aan de welstandscommissie.
258 6 Woningwet: nieuwbouw
Welstandsnota De wet gaat ervan uit dat, als een gemeente ertoe over gaat welstandsbeleid te voeren, dat beleid objectief en inzichtelijk moet zijn en dat daarvoor het gemeentebestuur politiek verantwoordelijk is. Er mag alleen welstandsbeleid worden uitgeoefend als de gemeenteraad een welstandsnota heeft vastgesteld. De welstandsnota moet tot stand komen met toepassing van de lokale inspraakverordening. Zij bevat beleidsregels over het toe te passen welstandsbeleid. De Awb bepaalt dat een winkel huren utrecht beleidsregel een bij besluit vastgestelde algemene regel is (maar niet een wettelijk voorschrift), die een bestuursorgaan toepast als het gebruikmaakt van een bevoegdheid. De beleidsregel gaat over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. Deze beleidsregel, de welstandsnota, moet ten aanzien van bouwen in ieder geval de criteria bevatten die burgemeester en wethouders toepassen bij hun beoordeling (art. 12a Wonw): of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop de aanvraag bouwvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de winkel huren eindhoven omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan in strijd zijn met redelijke eisen van welstand en of een te bouwen bouwwerk voor het bouwen waarvan op grond van art. 43 Wonw geen bouwvergunning is vereist, in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Een kleine wijziging

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het komt voor dat een aanvrager na de indiening zijn bouwaanvraag wil wijzigen. Als het een kleine wijziging betreft, kan die worden ‘meegenomen’ in dezelfde procedure. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt hierover dat het moet gaan om een winkel huren rotterdam wijziging van het bouwplan die slechts van ondergeschikte betekenis is. Indien het gaat om een ingrijpende wijziging van het bouwplan, moet de wijziging beschouwd worden als een nieuwe aanvraag.
•Voorbeeld ‘Dit zal het geval zijn indien de wijziging van de oorspronkelijke aanvraag zodanig ingrijpend is dat redelijkerwijs niet meer van hetzelfde bouwplan kan worden gesproken’ (ABRvS 13 april 1995, BR 1995, p. 669). Uit die uitspraak bleek dat een wijziging van de aanvraag, op ondergeschikte punten van het bouwplan, nog in de winkel huren amsterdam bezwaarschriftfase kon plaatsvinden en ook dat burgemeester en wethouders verplicht kunnen worden geacht om de aanvrager in de gelegenheid te stellen diens aanvraag te wijzigen.
238 6 Woningwet: nieuwbouw
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning
De bouwvergunning is een gebonden beschikking. Dat wil zeggen dat het bestuursorgaan niet vrij kan beslissen of de vergunning wordt gegeven. Als aan de geldende Woningwet-regels wordt voldaan, moet de aanvrager de vergunning verkrijgen (dus ook als de aanvrager weigert de leges voor de vergunning te betalen). Deze gebondenheid brengt dus veel rechtszekerheid: als de aanvrager ervoor zorgt dat zijn winkel huren utrecht bouwplan geheel aan de regels voldoet, moet de bouwvergunning worden gegeven. In dat geval mag er geen belangenafweging plaatsvinden. In veel gevallen is er echter eerst een ontheffing nodig om strijdigheid met de geldende regels op te heffen. De verlening van de ontheffing is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders, die daar dus geen gebruik van hoeven te maken. Burgemeester en wethouders hebben dan de mogelijkheid en de plicht belangen af te wegen, waartoe het veelal nodig is om het bouwplan ter inzage te leggen. Er kan bij een ontheffing op de specifieke situatie worden ingegaan, hetgeen een voordeel is. Anderzijds is er dan weer wat minder rechtszekerheid, omdat niet van tevoren vaststaat hoe het besluit over de ontheffing zal uitpakken. Het winkel huren eindhoven bestuursorgaan is niet totaal vrij in zijn beslissing over een ontheffing, omdat daartegen bezwaar kan worden gemaakt. In die procedure moeten goede redenen aangevoerd worden op basis waarvan over de ontheffing is beslist. Als zij dat niet kunnen, zal de rechtbank de beslissing van burgemeester en wethouders vernietigen.