Achtergronden van het kwaliteitsdenken

Gerelateerde afbeelding
Het concept voor integrale kwaliteitszorg is afkomstig uit de Verenigde Staten en voor het eerst succesvol toegepast in Japan. Het wordt uitgedragen door een aantal kwaliteitsgoeroes, waaronder de Amerikanen Deming, Crosby, Juran, Feigenbaum en de Japanner Imai. Hun ideeën komen in grote lijnen overeen. De kern ervan is dat een kwalitatief goede organisatie aandacht besteedt aan de organisatiestructuur, productiemethoden en -middelen, de flexplek huren rotterdam managementstijl, de bedrijfscultuur, het personeelsbeleid en statistische methoden om tot kwaliteit te komen. In alle concepten speelt het topmanagement een belangrijke rol aangezien topmanagement zij het kwaliteitsproces moet sturen en een voorbeeldfunctie in de organisatie moet vervullen.
Het basisconcept voor kwaliteitszorg is afkomstig van de statisticus W. Deming en is voor het eerst in bedrijven toegepast net na de Tweede Deming Wereldoorlog. Deming stelde het management centraal bij kwaliteits- management programma’s. Kwaliteit kan volgens Deming pas worden bereikt als het totale productieproces onder controle is. De grote kennis hiervan schuilt echter niet bij het management maar bij het productiepersoneel. Zij zien de zwakke plekken en de fouten in het systeem. Het management kan van deze kennis en inzichten gebruik maken om zo tot een volledige beheersing van het proces te komen.
De mensen zijn de belangrijkste factor in de onderneming volgens Deming, en het management zal er daarom van alles aan moeten doen het beste uit de individuele medewerkers te halen. Deming ontwierp een cirkel flexplek huren utrecht waarmee de het proces van kwaliteitszorg werd gevisualiseerd (zie figuur 11.2). Het proces van kwaliteitsbeheersing wordt hierbij opgedeeld in vier fasen namelijk: plan, doe, check en analyseer. Deze fasen zouden evenredig veel aandacht moeten krijgen in het kwaliteitsbeheersingsproces.

Bedrijven moeten reorganiseren als het goed gaat

Gerelateerde afbeelding

De meeste bedrijven beginnen te laat met reorganiseren, als de crisis al een feit is. Reorganiseer als het goed gaat, luidt daarom de boodschap van hoogleraar Bedrijfseconomie Tineke Bahlmann, die er een ‘on-economische’ visie op anticyclisch handelen op nahoudt.
‘iedere reorganisatie heeft een vast patroon: eerst ontkennen mensen de noodzaak. Daarna worden ze vreselijk kwaad en gaan ze marchanderen. Dat proces duurt één à twee jaar, dat moet je laten uitwoeden. Tijdens reorganisaties zijn mensen vooral met zichzelf bezig, niet met hun klanten. Daarom moet je niet wachten met reorganiseren tot de omgeving verandert. Niet reageren dus maar anticiperen op een (mogelijke) crisis.’ De vraag is, hoe een onderneming dat in turbulente tijden aanpakt. ‘In rustige tijden moet je een stabiele organisatie opbouwen, dus zorgen voor goede managementinformatiesystemen, een goede administratie enzovoort, om in een flexplek huren rotterdam dynamische periode goed op de wanorde in de omgeving te kunnen reageren.’ Die wanorde kan de leiding van een onderneming nooit alleen voorzien en overzien, alle geavanceerde methoden van strategische planning ten spijt. ‘Nee, het gaat om al doende leren. Medewerkers komen bij klanten die ergens behoefte aan hebben en vragen zich af: kunnen wij dat niet maken? In elke onderneming zijn mensen die veranderingen zien aankomen, en mensen met ideeën. Dat potentieel moeten bedrijven veel meer gebruiken.’
Bedrijven die crises willen vermijden moeten volgens Bahlmann op tijd reorganiseren, de creativiteit van hun mensen beter benutten en in stabiele perioden geld genereren om in dynamische perioden nieuwe dingen te kunnen doen.
neelsbestand met zich mee. In het sociaal plan geeft de werkgever weer sociaal plan hoe om te gaan flexplek huren utrecht met het personeel in tijden van de reorganisatie. De aangewezen partijen bij het opstellen van een sociaal plan zijn de directie, de werknemers en de vakbond.
Het sociaal plan komt in plaats van de CAO en is een collectieve regeling waaraan medewerkers individuele rechten ontlenen. Hierbij gaat het niet alleen om de regelingen, maar ook om de te volgen procedures.

Onderzoek naar succesvolle organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onderzoek naar succesvolle organisaties wijst uit dat er een relatie bestaat tussen succes en cultuurkenmerken van een organisatie. Deze cultuurkenmerken omvatten kwaliteitszorg, klantgerichtheid, flexibiliteit, intern ondernemerschap, innovatieve kracht, teamwerk, stijl van leiding geven en gemeenschappelijke normen en waarden van de organisatieleden.
Onder organisatiecultuur kan worden verstaan een verzameling – soms in symbolen en mythen vastgelegde -opvattingen over het werk, over elkaar, over vergaderruimte huren rotterdam zich zelf en over de organisatie. 2 Dit levert regels op in de organisatie. De regels bepalen hoe men zich dient te gedragen, hoe men met elkaar omgaat en hoe men dient te handelen. Cultuur geeft aan hoe per Continuïteit en veranderingen in visionaire ondernemingen
Bedrijfscultuur sleutel tot succes James Collins en Jerry Porras beschrijven in hun bestseller Built to last wat organisaties op lange termijn tot een succes maakt. Zij halen hierbij een aantal zeer succesvolle organisaties aan, zoals Walt Disney, Hewlett Packard, Sony en 3M. Volgens hen hebben succesvolle organisaties vaa.k het karakter van cult-like cultures. De medewerker die zich thuisvoelt in z’n organisatie en zich haar doelen eigen maakt, zal productief zijn en zich uiterst tevreden voelen. Wie zich niet op zijn plek voelt, wordt uitgestoten als een virus. Voor cult-like cultures gelden vier kenmerken. Ze hebben een ideologie waar ze zich duidelijk aan vasthouden, er is sprake van indoctrinatie, je moet je aanpassen in de organisatie en er is sprake van elitisme. De ideologie van Disney is to bring happiness to millions en het hooghouden en bevorderen van Amerikaanse waarden. Cynisme is niet toegestaan. De aandacht voor consistentie en detail is fanatiek. Elke nieuwe werknemer doorloopt de Disney University, waar hij de tradities, filosofie, organisatie en manier vergaderruimte huren utrecht van zaken doen krijgt bijgebracht. De hele organisatie is erop gericht een sprookje te scheppen. Het werk achter de schermen blijft geheim om het mysterie niet te doorbreken. Journalisten krijgen nauwelijks toegang. Disney is in die zin eerder een maatschappelijke of zelfs religieuze beweging die Sneeuwwitje, Mickey Mouse en Peter Pan aan de wereld heeft gegeven, dan een bedrijf. Dit geeft velen in de organisatie het gevoel dat ze tot een elite behoren. Een sterke binding tussen individu en organisatie leidt tot succes voor de organisatie, blijkt verder uit het onderzoek van Collins en Porras. Mensen moeten trots kunnen zijn op hun bedrijf en zich daarmee identificeren. Bovendien kan bedrijfscultuur voor mensen een bron zijn van zin en betekenis. Cultuur neemt de plaats in van structuur. In traditionele lijn-en staforganisaties waren de structuren de belangrijkste bindingskracht. Iedereen wist in welk vakje van de organisatie hij of zij thuishoorde en wie er verder in dat vakje woonde. Nu dergelijke vaste structuren worden ingeruild voor wisselende teams die rond projecten worden gevormd, is de fundering weggeslagen onder de vertrouwde hiërarchie. De nieuwe bindende elementen zijn visie en cultuur. ‘Juist nu bedrijven meer het karakter krijgen van netwerken en het aandeel van flexibele medewerkers in het personeelsbestand toeneemt, wordt het belangrijker aandacht te geven aan de sociale binding, samenhang en cohesie in bedrijven; aldus een recentelijke discussienota van de werkgeversorganisatie VNO NCW. Bron: Intermediair, augustus

Stafstrategieën

Gerelateerde afbeelding

Dit soort stafstrategieën wordt een trend. De gedachte dat stafdiensten facilitair moeten zijn, vindt op grote schaal ingang. Het management heeft nog steeds grote behoefte aan advies, want het is een ingewikkelde wereld waarin we leven. Voor de terugkeer van de oppermachtige interne adviseur is geen ruimte. Staf komt terug, maar in een heel andere vorm. gesproken. Het kenmerk van een functionele stafafdeling is dat het ook een deel van de uitvoering van het werk verricht. Door middel van haar functionele relatie maakt een functionele flexplek huren rotterdam stafafdeling gebruik van de bevoegdheid om andere afdelingen of functionarissen aanwijzingen te geven over het te volgen beleid (zoals het uitbesteden van bepaalde activiteiten), een te volgen werkwijze (bijvoorbeeld de wijze van administreren) of procedure (zoals het selecteren van personeel).
Vaak worden lijnmanagers of -afdelingen verplicht een functionele stafafdeling te raadplegen zodra er beslissingen moeten worden genomen waarbij de deskundigheid van de functionele stafafdeling van belang is. Hierbij kan worden gedacht aan juridische adviezen, automatiseringsadviezen, bouwzaken enzovoort. Het is wenselijk bepaalde afdelingen functionele bevoegdheden te geven indien bij uitvoering van de verschillende functies in een organisatie wordt gestreefd naar uniformiteit en gelijkblijvendheid. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een urenverantwoordingssysteem, het ontwerpen van flexplek huren utrecht bijvoorbeeld formulieren, folders, brochures, het aanschaffen van een bepaald merk computers en het beschrijven van een productieproces. Veelal is de vereiste deskundigheid hiervoor in de lijn niet aanwezig of vallen deze zaken niet vanuit de lijn te coördineren. De functionele relatie wordt in een organisatieschema vaak aangegeven met een stippellijn.

Opzet projectorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Een project is tijdelijk van karakter. Nadat het project is afgerond moeten de conclusies van het project geïntegreerd worden in de normale organisatie. Bij een project is een aantal fasen te onderscheiden (zie figuur 8.25):19 • Fase 1: is gericht op het opzetten van de projectorganisatie en op de randvoorwaarden waarbinnen het project zich gaat afspelen (bevoegdheid); besloten moet worden welke personen er in het project gaan deelnemen. • Fase 2: behelst het introduceren van het project in de organisatie en de deelnemers aan het project. Deze fase moet niet worden onderschat. Om te flexplek huren rotterdam komen tot een goed eindresultaat zijn het benadrukken van het belang van de activiteiten en het opbouwen van een breed draagvlak voor het project belangrijke voorwaarden. Het management zal dan ook het project in al zijn facetten moeten steunen en stimuleren. • Fase 3: bestaat uit het werken aan het project. De doelstellingen van het project moeten worden gerealiseerd. • Fase 4: is gericht op de integratie van de projectresultaten in de normale organisatie. Het ligt in de bedoeling dat de resultaten een verder verloop krijgen in de normale (permanente) organisaties. Hierbij kan het voorkomen dat projectmedewerkers in de normale organisatie ook belast worden bij de verdere uitvoering van de resultaten van het project. In hoofdstuk g wordt verder ingegaan op organisatorische vraagstukken met betrekking tot projectplanning. Netwerkplanning Netwerkplanning wordt toegepast bij het beheersen van projecten (het bouwen van een vliegtuig, het bouwen van een huis, het ontwikkelen van een nieuw salarissysteem enzovoort) Deze planningstechniek wordt vooral toegepast bij grote, eenmalige activiteiten. In de loop flexplek huren utrecht van de jaren zijn er verschillende technieken van netwerkplanning ontwikkeld, waarbij iedere techniek zo zijn eigen kenmerken bezit.
In het algemeen komt elke techniek neer op dezelfde basisgedachte. In dit kader beperken we ons tot de zogeheten kritieke-padmethode (CPM). Netwerkplanning kan worden toegepast voor elk project waarbij een combinatie van taken verricht moet worden en waarbij een begin- en een eindpunt aanwezig zijn. Netwerkplanning geeft een overzicht met betrekking tot het geheel van het project en de (complexe) relaties tussen de activiteiten waaruit een project is opgebouwd. Het doel van netwerkplanning is het inzicht verkrijgen in de doorlooptijd van het project. Hierdoor is een betere beheersing van het project mogelijk.

Raad van commissarissen

Gerelateerde afbeelding

Hoe groter de organisatie, hoe meer hiërarchische lagen binnen de organisatie ontstaan. Deze hiërarchische lagen komen binnen een organisatie in de verschillende leidinggevende en uitvoerende niveaus ofwel bestuursniveaus tot uitdrukking. Elk bestuursniveau heeft hierbij zijn specifieke taak met betrekking tot het realiseren van de gestelde ondernemingsdoelen (zie figuur 8.12).
Het topmanagement houdt zich vooral bezig met strategische beslissingen en de flexplek huren rotterdam uitvoerende medewerkers houden zich vooral bezig met operationele beslissingen ten aanzien van de bedrijfsprocessen. Het middenmanagement heeft hiertussen een spilfunctie. Dit bestuursniveau houdt zich vooral bezig met organisatorische beslissingen. Het middenmanagement dat de strategische beslissingen vertaalt in operationele beslissingen, heeft ten opzichte van de directie een uitvoerende functie en ten opzichte van de uitvoerende medewerkers een leidinggevende functie.
Door afplatting van organisaties en het structureren van organisaties langs de weg van business units of werkmaatschappijen krijgt het middenkader flexplek huren utrecht tevens andere taken toegewezen. Het middenkader, dat leiding geeft aan die business units of werkmaatschappijen krijgt naast een organisatorische taak ook steeds meer een taak in het vaststellen van de strategie van de organisatorische eenheid. Wat zijn nu de specifieke en belangrijkste taken van de verschillende bestuursorganen in een organisatie?
De Structuurwet (1971) geeft aan dat bepaalde Nv’s en sv’s verplicht zijn structuurwet een raad van commissarissen in te stellen. Het gaat hierbij om Nv’s en sv ’s die aan de volgende drie eisen voldoen:6 • het eigen vermogen is groter dan 22,5 miljoen gulden; • de vennootschap is wettelijk verplicht een ondernemingsraad in te stellen (zie paragraaf?.3.2); • de vennootschap heeft in Nederland meer dan honderd werknemers in dienst.

 

Onderhandelen

Gerelateerde afbeelding
Naast vergaderen is ook onderhandelen een activiteit van alledag. Iedereen heeft er in uiteenlopende situaties mee te maken. Kenmerkend voor onderhandelen is dat verschillende partijen verschillende doelen nastreven. Bij onderhandelen gaat het er uiteindelijk om, om via een overleg een compromis te vinden, waarmee alle partijen kunnen instemmen. Daarmee is gesteld dat onderhandelen niet hetzelfde is als samenwerking, waarbij verschillende partijen overeenkomstige belangen en doelen hebben. Onderhandelingssituaties vertonen de twee volgende kenmerken: de partijen zijn wederzijds flexplek huren rotterdam afhankelijk en de partijen hebben tegelijk verschillende belangen.
Bij het onderhandelen onderscheiden we het onderwerp waarover onderhandeld wordt en de manier waarop je over het onderwerp onder. De relatie tussen de wijze van besluitvorming en de acceptatie van het genomen besluit
handelt. In de praktijk ontstaan juist met betrekking tot het laatste punt problemen: welke positie moet ik innemen en hoe zal de tegenpartij daarop reageren? De laatste tijd is door de deelnemers aan het Harvard-onderhandelingsproject een onderhandelingsmethode ontwikkeld, die al in vele landen met succes wordt toegepast: principieel onderhandelen.s
Deze methode stapt af van de discussie of je bij onderhandelen een zachte of een harde positie moet innemen, maar stelt daarvoor in de plaats een methode die uitgaat van het feit dat twistpunten op hun merites worden beoordeeld.
De uitgangspunten van flexplek huren utrecht principieel onderhandelen hebben betrekking op een viertal aspecten van onderhandelen: • mensen • belangen • keuzes • criteria
Ten aanzien van deze aspecten wordt een advies geformuleerd dat in alle situaties toegepast kan worden.
Mensen: scheid de mensen van het probleem. Er moet vermeden worden dat er tijdens het onderhandelingsproces door de deelnemers posities worden ingenomen, waardoor een te grote verwevenheid met het individu en het onderwerp gaat optreden.

Het topmanagement

Gerelateerde afbeelding

Onder een informatiesysteem wordt verstaan: een samenstel van componenten zoals mensen, machines en activiteiten, dat ervoor zorgt dat gegevens worden verwerkt tot informatie die voorziet in de behoefte van organisatieleden en niet-organisatieleden. Een informatiesysteem bevat dus alles (machines en activiteiten) en iedereen (mensen) die zich bezighouden met gegevens en informatie. Dit impliceert dat bijna iedereen binnen een organisatie onderdeel uitmaakt van het informatiesysteem of hiervoor handelingen verricht. Denk aan flexplek huren rotterdam het bellen van mensen, het archiveren van gegevens, het produceren en distribueren van lijstjes. Met de toename van de automatiseringsgraad binnen organisaties verandert ook de informatiebehoefte van managers. De behoefte aan informatie is sterk gegroeid doordat de technologie het mogelijk maakt meer en betere informatie tijdig beschikbaar te stellen.
Het leveren van informatie is echter geen doel op zich maar een afgeleide van het doel waaraan de organisatie werkt. Binnen veel organisaties treffen we nog vaak subinformatiesystemen aan die ooit eens zijn opgezet maar waaraan niemand meer behoefte heeft. (Bijvoorbeeld de levering van overzichten terwijl deze inmiddels on-line met de computer kunnen worden opgevraagd.) Voor veel organisaties is dit een reden om stil te staan bij de eisen die ze stellen aan een informatiesysteem. Managers zullen hiervoor goed moeten kunnen definiëren welke informatie zij nodig hebben om hun processen te kunnen besturen. De betrokkenheid van het topmanagement met betrekking tot de informatievoorziening is essentieel. Het flexplek huren utrecht topmanagement heeft ten aanzien van de informatievoorziening de volgende belangrijke taken:26 • Een rol spelen bij de bepaling van de informatiestrategie. Deze strategie is afgeleid van de algemene ondernemingsstrategie. In de informatiestrategie wordt aangegeven hoe de informatievoorziening een bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie. In het informatieplan wordt verder uitgewerkt hoe de informatievoorziening uitgevoerd en beheerst wordt.

Zelfleiderschap

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze benadering heeft veel weg van de manager als coach. In deze visie staat de manager niet boven zijn medewerkers, maar als het ware er juist naast. De manager is voornamelijk bezig zijn medewerkers te kantoor huren rotterdam stimuleren en ze in staat te stellen zo optimaal mogelijk te functioneren. Eerder hebben we gezien dat er een trend zichtbaar is die we verplatting van organisaties noemen: het terugbrengen van het aantal managementlagen in organisaties. Deze ontwikkeling gaat gepaard met het leggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie, het krijgen van resultaatverantwoordelijkheid en de vorming van business units. Deze tendenzen vragen tezamen om een nieuwe managementstijl, die we typeren als een horizontale managementstijl. Het plannen, kantoor huren amsterdam organiseren, controleren en coördineren van activiteiten wordt hierbij in grote mate. Advies Hoe ziet de nieuwe onderneming eruit?16 De contouren van het succesvolle, moderne bedrijf staan zo ongeveer vast. Herintegratie van taken, terugdraaien van de te ver doorgevoerde arbeidsverdeling. Daarmee samenhangend, een andere arbeidsinzet: in plaats van specialisatie wordt gestreefd naar brede inzetbaarheid van personeel. Een grotere autonomie van werknemers bij de uitoefening van hun taken en dus ook een andere, meer indirecte vorm van kantoor huren utrecht toezicht. Grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van afdelingen door delegatie van bevoegdheden. Een minder hiërarchische organisatiestructuur door vermindering van leidinggevende niveaus. Een bedrijfscultuur die samenbindend en mobiliserend werkt. Minder uniforme en meer geïndividualiseerde arbeidsverhoudingen, dat wil zeggen, een geheel van regelingen met een meer flexibel, op individuele personen en hun prestaties gericht beleid. door de zelfstandige units zelf ter hand genomen. Medewerkers zijn tegenwoordig hoger opgeleid en mondiger. In een organisatie is daarom een groot kennisresevoir aanwezig, waarvan gebruik gemaakt moet worden. De taak van de manager is een klimaat te scheppen waarbij dit goed tot zijn recht komt. De taken van een manager bestaan dan voornamelijk uit elementen als coachen, ontwikkelen, trainen, kantoor huren eindhoven delegeren en faciliteren. De manager heeft hierbij dus een sterk interactieve rol te vervullen, waarbij hij zijn leiderschap door contacten met mensen waar moet maken.
Uit onderzoek komt naar voren dat organisaties aan medewerkers andere eisen stellen. ‘7
Leidinggevenden beoordelen hun medewerkers vooral op criteria als verantwoordelijkheid, betrokkenheid en creativiteit. Vanzelfsprekend wordt ervan uitgegaan dat medewerkers arbeidsprestaties leveren, en loyaal en gedisciplineerd zijn.

Top-down en bottom-up

Gerelateerde afbeelding

doorgeven van informatie top-down en bottom-up; • plannen; • organiseren van de werkzaamheden; • motiveren van medewerkers; • het onderhouden van interne en externe contacten; • rapporteren; • business genereren.
Zoals reeds eerder gesteld heeft het middenmanagement zowel beleidsformulerende als uitvoerende taken. Afhankelijk van de positie van het middenkader zullen de taken in meer of mindere mate beleidsformulerend dan wel beleidsuitvoerend zijn. Gelet op de tendens tot het decentraliseren van bevoegdheden bij het topmanagement komen er echter steeds meer beleidsformulerende taken bij het middenmanagement te beleidsformulerendetaken liggen. Hierdoor groeit deze functie in belangrijkheid. Het middenmanagement heeft met name een sleutelpositie in organisaties waar het gaat om het doorvoeren van veranderingen. Immers het topmanagement kan prachtige plannen initiëren, het middenmanagement zal deze moeten overbrengen aan de medewerkers en hen hiervoor moeten motiveren. Kenmerkend voor de positie van het middenmanagement is dat het altijd tussen twee vuren zit: enerzijds het topmanagement en anderzijds de medewerkers. Het spreekt voor zich dat, gelet op het brede takenpakket en de toegenomen verantwoordelijkheden, er aan middenmanagers hoge eisen gesteld moeten worden.
Een ontwikkeling waarmee het middenkader nu en in de toekomst te maken heeft en krijgt is het fenomeen verplatting van organisaties. Onder verplatting wordt het verminderen van het aantal managementlagen verstaan. Veel (grote) organisaties rekenen af met overbodige bureaucratie en hiërarchie. Het middenkader vangt de klappen op. Achter deze ontwikkeling liggen economische factoren ten kantoor huren utrecht grondslag: organisaties dienen zich concurrerender en slagvaardiger op te stellen. Bovendien kan door een sterk individualisme en geringe waardering voor macht een platte organisatie effectief zijn in de Nederlandse cultuur. Verplatting heeft natuurlijk ook consequenties voor managementstijl, budgetteringstechnieken en personeelsbeleid. In paragraaf 6.3.3 komen we hierop terug.
Een consequentie van de verplatting van organisaties is dat een doorgroei naar een hoger managementniveau slechts voor sommigen mogelijk is. In de toekomst zal dan ook meer gebruik gemaakt gaan worden van horizontale overplaatsing in organisaties om mensen de mogelijkheid te geven een nieuwe uitdaging aan te gaan en zich verder te ontwikkelen.